تحلیل و رتبه بندی ریسک های عملیاتی در بانکداری اسلامی؛ مطالعه موردی: بانکداری بدون ربا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان