اثر صداقت در بازارهای مالی بر متغیرهای اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه یزد.

چکیده

عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند وابسته است. وظیفه اصلی بخش مالی کارا تخصیص بهینه منابع محدود اقتصادی بین بخش‌های اقتصادی است. نارسایی در فعالیت هر یک از بخش‌های مالی یا حقیقی بر عملکرد بخش دیگر نیز اثر منفی خواهد گذاشت. اطلاعات متقارن (صداقت) بین عامل‌های اقتصادی یکی از ملزوم‌های کارایی بازارهای مالی است. هدف اصلی تحقیق پیش‌ رو بررسی اثر صداقت در بازارهای مالی بر سرمایه‌گذاری و تولید است.
نمونه مورد بررسی در تحقیق پیش ‌رو نماینده‌ای از کشورهای توسعه‌یافته (جی هشت) و نماینده‌ای از کشورهای در حال توسعه(منا) برای دوره زمانی 1993 ـ 2012 و روش مورد استفاده داده‌های تابلویی است. مقاله در دو بخش نظری و تجربی ارائه شده است. نتیجه‌های بخش نظری مقاله نشان می‌دهد با افزایش صداقت هزینه‌های واسطه‌های مالی، قیمت و نرخ اجاره سرمایه کاهش یافته و سرمایه‌گذاری، سرمایه و تولید در وضعیت پایدار افزایش می‌یابد؛ در نتیجه باعث افزایش مصرف و رفاه مردم می‌شود. نتیجه‌های مدل تجربی نیز تأییدکننده نتیجه‌های نظری مقاله است و نشان می‌دهد که در هر دو گروه از کشورها با افزایش صداقت در بازار مالی تولید و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Honesty in Financial Markets on the Economic Parameters

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasrollahi 1
  • Ali Shafiee 2
چکیده [English]

The economic system’s optimum functionality in the society requires efficient, complementary and powerful real and financial sectors. The efficient financial sector’s role is to optimally allocate the economy’s scare resources among different sectors. Each of these two sectors’ inadequate activity will adversely affect the other’s function as well. Symmetric information - honesty - shared between economic agents is a requirement for financial markets to be efficient. The present article’s main objective is to examine the effect of honesty in financial markets on investment and production.
The sample examined in this research consists of a representative of developed countries (G8) and a representative of developing countries for the period 1993-2012 and the method adopted is panel data. The article is presented in two theoretical and empirical parts. The theoretical part’s findings show that as honesty increases, the costs of financial intermediaries, price and the capital rent rate will decrease, and, in a stable environment, investment, capital accumulation and production will increase and so will lead to an increase in the public prosperity and consumption. The empirical model’s findings confirm those of the theoretical part and show that in both groups of countries, as honesty in the financial market increases, production and economic growth will increase as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honesty
  • asymmetric information
  • Production Growth
  • Financial Markets