بررسی اثر عقدهای بانکداری اسلامی بر نرخ بیکاری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی-دانشگاه آزاد واحد تبریز

2 رئیس دانشکده-دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

در نظام بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) توزیع منابع به‌وسیله عقدهای اسلامی صورت می‌گیرد. به‌وسیله این عقدها بانک‌ها تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادهای اسلامی تنظیم کرده و در اختیار آنها قرار می‌دهند. هدف اصلی مقاله پیش ‌رو بررسی اثر عقدهای اسلامی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور از داده‌های فصلی سال‌های 1379 ـ 1392 با به‌کارگیری روش آزمون کرانه‌ها و خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهد که در بین عقدهای اسلامی، فقط نرخ رشد مانده تسهیلات مبادله‌ای اثر منفی بر نرخ بیکاری دارد. به عبارت دیگر با افزایش تسهیلات مبادله‌ای، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران کاهش می‌یابد؛ در حالی‌که نرخ رشد مانده تسهیلات مشارکتی و تسهیلات قرض‌الحسنه اثر مثبت بر نرخ بیکاری دارند. ضریب تصحیح خطای برآوردشده مدل نشان می‌دهد که 36 درصد از عدم تعادل در نرخ بیکاری در دوره بعد تعدیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Banking Contracts’ Impact on the Unemployment Rate in Iran; an Examination

نویسنده [English]

  • Abbas Arab Mazar 2
چکیده [English]

In the Islamic (Riba-free) banking system, resources allocation is done via Islamic contracts. By these contracts, the banks provide the customers with the facilities they need in the framework of Islamic contracts. Our main goal, here, is to examine Islamic contracts’ impact on the unemployment rate in the Iranian economy. Thus, applying the bounds testing and autoregressive distributed lag modeling (ARDL) approaches, we have used season data for the years 1379-1392. The results show that among the Islamic contracts, only the growth rate of exchange contracts’ reserve has a negative effect on the unemployment rate. In other words, as the exchange contracts increase, the unemployment rate in the Iranian economy decreases, while the growth rate of Musharakah and Qard-ul-hasanah contracts’ reserve have a positive effect. The model’s estimated error correction coefficient shows that 36 percent of the imbalance of the unemployment rate will be adjusted in the next period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Banking
  • Islamic Contracts
  • Unemployment
  • ARDL
  • Bounds Testing