تأثیر شوک‌های پولی و بهره‌وری بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران با تأکید بر زکات (رویکرد مدل DSGE نئوکینزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دکتری اقتصاد، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

رشد اقتصادی، یکی از اهداف مهم اقتصاد کلان در هر جامعه‌ای می‌باشد و لذا شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه‌ بر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی که در اقتصاد متعارف به‌ آن پرداخته می‌شود، نظام اقتصادی اسلام نیز سازوکارهایی را معرفی و ارائه نموده است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی جوامع اسلامی دارد. یکی از این سازوکارها زکات می‌باشد. زکات، سنگ‌بنای نظام اقتصادی اسلام بوده و دارای آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی است و می‌تواند نقش مهمی را در رشد اقتصادی جوامع اسلامی ایفاء نماید. هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش زکات در اثرگذاری شوک‌های پولی و بهره‌وری بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات تبیین و تصریح ‌گردیده و آن‌گاه به مقایسه‌ تأثیرات شوک‌های بهره‌وری و پولی وارد بر سرمایه‌گذاری و تولید در دو نظام اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به هنگام وقوع شوک‌های برون‌زا در اقتصاد اسلامی (با زکات)، سرمایه‌گذاری و تولید کاهش نمی‌یابد و زکات اثر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Monetary and Productivity Shocks on Iran's Investment and Economic Growth with Emphasis on Zakat (New Keynesian DSGE Model Approach)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Mohammadi 1
 • Beitollah Akbarimoghadam 2
 • Arash Hadizadeh 3
 • Roozbeh Baloonejad Noury 3
1 Ph.D. Student in Islamic Economics, Department of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Economic Growth is one of the Important Goals of Macroeconomics in any Society and Therefore Identifying the Factors Affecting Economic Growth is of Particular Importance. In addition to the Factors Affecting Economic Growth that are Addressed in the Conventional Economy, the Islamic Economic System has also Introduced and Presented Mechanisms that Play an Important Role in the Economic Growth of Islamic Societies. One of these Mechanisms is Zakat. Zakat is the Cornerstone of the Islamic Economic System and has many Economic and Social Effects and can play an Important Role in the Economic Growth of Islamic Societies. The Main Purpose of this Study was to investigate the Role of Zakat in The Effect of Monetary and Productivity Shocks on Investment and Economic Growth in Iran Using Seasonal Time Series Data of Macroeconomic Variables during the Period 1379 to 1396. For this Purpose, a New Keynesian Stochastic Dynamic General Equilibrium (DSGE) Model in a Closed Economy for the Iranian Economy, as an Islamic Country with an Emphasis on Zakat Payment, is explained and then Compared with the Effects of Productivity and Monetary Shocks on Investment and Production is discussed in two Systems of Conventional Economics and Islamic Economics. The Results show that when External Shocks Occur in the Islamic Economy (with zakat), Investment and Production do not Decrease and Zakat has no Negative Effect on Economic Growth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zakat
 • Investment
 • Economic Growth
 • Stochastic Dynamic General Equilibrium Model
 1. انواری، ابراهیم و همکاران؛ «تعیین قاعده بهینه پولی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از نظریه کنترل»؛ فصلنامه اقتصاد مقداری، ش3، 1390.
 2. تقی‌پور، انوشیروان؛ «تنظیم مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران جهت سیاست‌گذاری و پیش‌بینی سیکل‌های تجاری»؛ طرح مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، 1393.
 3. سلیمانی موحد، مریم، افشاری، زهرا و مهدی پدرام؛ «سیاست پولی بهینه با استفاده از قاعده مشارکت اسلامی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»؛ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، س23، ش76، 1394.
 4. شعبانی، احمد و عبدالمحمد کاشیان؛ «زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی»؛ مطالعات اقتصاد اسلامی، س6، ش11، 1392.
 5. صیادی، محمد؛ «بررسی اثرات سرمایه‌گذاری درآمد نفتی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا»؛ پایان‌نامه دکتری، رشته اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبایی، 1394.
 6. عسکری، محمدمهدی؛ تحلیل نظری زکات؛ تهران: دانشگاه امام صادق7، 1384.
 7. فخر حسینی، سیدفخرالدین، شاهمرادی، اصغر و محمدعلی احسانی؛ «چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران»؛ فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، س12، ش1، 1391.
 8. فرزین‌وش، اسداله، احسانی، محمدعلی و هادی کشاورز؛ «تأثیر تکانه‌های مالی بر نوسان‌های بازار کار در یک اقتصاد بدون پول»؛ فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، س22، ش72، 1393.
 9. متوسلی، محمود و همکاران؛ «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت»؛ فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، س10، ش4، 1389.
 10. نظری، مهدی؛ «مبانی نظریه عدم انحصار وجوب زکات در موارد نه‌گانه»؛ مجله مقالات و بررسیها، دفتر 74، 1382.
 11. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود؛ رساله توضیح المسائل؛ قم: بنیاد فقه و معارف اهل‌بیت:، 1390.
 12. هفت ‌لنگ، رضا؛ «اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا»؛ پایان‌نامه دکتری، رشته اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1395.

 

 1. Al Azizah, Ummu Salma & Muhammad Choirin; “Financial Innovation on Zakat Distribution and Economic Growth”; International Conference of Zakat Proceedings, ISSN: 2655-6251, 2018.
 2. Awad, Mohammad H.; “Adjusting Tax Structure to Accommodate Zakah”; in I.M. Imtiazi et al (eds.); Management of Zakah in Modem Society; IRTI, IDB, 1989.
 3. Awan, M. Mahmoud; “Economic Policy for Development - A Treaties on Zakah, in Raquibuzzaman (ed.), Some Aspects of the Economics of Zakah”; op. cit., 1980.
 4. Barro, R. J.; “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”; Journal of Political Economy, No.98(5 pt 2), 1990.
 5. Blanchard, O. J. and C.M., Kahn; “The Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations”; Econometrica. No.48. 1980.
 6. Calvo, G.; “Staggered Price setting in a Utility- Maximizing Framework”; Journal of Monetary Economics, 12, 1983.
 7. Canova, F.; Methods for Applied Macroeconomic Research; Princeton: Princeton University Press, 2007.
 8. Cooley, Thomas F & Gary D Hansen; “The Inflation Tax in a Real Business Cycle Model”; American Economic Review, American Economic Association, vol.79, No.4, 1989.
 9. Costa Junior, Celso José; Understanding DSGE; Vernon Press, 2016.
 10. Costa Junior, C.J., & A.V. Sampaio; “Tax Reduction Policies of the Productive Sector and Its Impacts on Brazilian Economy”; Dynare Working Paper, 36, 2014.
 11. Dahani Khawla, Aboulaich Rajae; “Dynamic Stochastic General Equilibrium model for the Islamic Economy”; Investment Management and Financial Innovations, Vol.15, Issue3, 2018.
 12. Faridi, F. R; “Zakah and Policy in Economic of Zakah”; ed. By Monzer Kahf, IRTI, IDB,1997.
 13. Feizi, Mehdi; “A New Keynsian Small Open Economy DSGE Model in Islamic Economic Framework: The Case of Iran”; Journal of Economic Literature, 2008.
 14. Fernandez-Villaverde, J., and J. Rubio-Ramirez; “Estimating Dynamic Equilibrium Economies: Linear Versus Nonlinear Likelihood”; Journal of Applied Econometrics, No.20, 2005.
 15. Gan, P, Yu, H; “Optimal Islamic Monetary Policy Rule for Malaysia: The Svensson’s Approach”; International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887, Issue30, 2009.
 16. Igbal, Zafar; Comments on Muhammad Hashim Awad's; “Adjusting Tax Structure to Accommodate Zakah, in I.A. Imtiazi et al (eds.)”; Management of Zakah in Modern Muslim Society, op. cit, 1989.
 17. Kahf, Monzer; Introduction to the Study of Zakah; In Economics of Zakah: A Book of Readings; Jeddah: Islamic Development Bank & Islamic Research & Training Institute, 1997.
 18. Khan, M. Fahim; Macro Consumption Function in an Islamic Framework; in Economics of Zakah, ed. By Monzer kahf, IRTI, IDB,1997.
 19. Kydland, F.E and E.C Prescott; “Time to Build and Aggregate Fluctuations”; Econometrica: No.50(6), 1982.
 20. Mannan, M. A; “Effect of Zakah Assesment and Collection on the Redistribution of Income in Contemporary Muslim Countries”; in Management of Zakah in Modern Muslim Society; ed. IRTI, IDB, 1989.
 21. Metwally, M.M; “The Effect of the Religious Tax of Zakah on Investment in an Islamic Economy”; Humanomics, Vol.2, No.2, 1986.
 22. Maududi, Abul 'Ala; Ma'ashiaat-i-Islam; Lahore: Islamic Publications, 1988.
 23. Pestieau, P; “Optimal taxation and discount rate for public investment in a growth setting”; Journal of Public Economics, No.3, 1974.
 24. Rasoulinezhad, E.; “The Concept of Islamic Dynamic Stochastic General Equilibrium Method in the Financial Theme”; American Journal of Business and Management, No.1, 2012.
 25. Sadeq, Abu Al-Hasan; Economic Development in Islam; Kuala Lumpur: Pelanduk Publication, 1990.
 26. Shad, Abdur Rahman; Zakat and Ushr; Lahore: Kazi Publications, 1986.
 27. Uhlig, H; “A Toolkit for Analyzing Nonlinear Dynamic Stochastic Models Easily”; In R. Marimon & A. Scott (eds.) Coputational Methods for the Study of Dynamic Economies; Oxford: Oxford University Press, 1999.
 28. Weitzman, M; “Optimal growth with scale economies in the creation of overhead capital”; Review of Economic Studies, No.37, 1970.
 29. Zaim, Sabahaddin; Recent Interpretation of the Economic Aspects of Zakah; in Management of Zakah in Modern Muslim Society, ed. By I. A. Imtiazi, M. A. Mannan, M. A. Niaz, IRTI, IDB, 1985.
 30. Zaman, Hasan; “Social Security in Islam”; in K.T. Hosain et al (eds.); Thoughts on Islamic Economics; op. cit., 1980.