ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مخارج مذهبی از جمله زکات، انفاق، خمس، کمک به ایتام و ... افزون بر در نظر گرفتن منافع جمعی در کنار منافع فردی در رفتار اقتصادی مسلمانان، باعث رشد روحی و حتی رشد اقتصادی جوامع می‌شود. لذا بررسی اثرات نرخ تورم و بیکاری بر این نوع مخارج خداپسندانه یکی از نیازهای سیاست‌گذاری اقتصادی در جامعه اسلامی برای گسترش و تقویت این کردارها به منظور افزایش سطح رفاه جامعه می‌باشد. روش پژوهش درمقاله حاضر از نوع تحلیلی ـ توصیفی و روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع کتابخانه‌ای می‌باشد. در این پژوهش، اطلاعات مربوط به 28 استان ایران طی دوره 1393- 1376 به منظور بررسی اثر تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی می‌باشد. به این منظور داده‌های مورد مطالعه از اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران استخراج شده است. نتایج برآورد بر اساس رویکرد داده‌های ترکیبی پویا نشان می‌دهد که اثر تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی در دوره مورد بررسی منفی و معنادار است. لذا توصیه می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی قواعد و سیاست‌های نظارتی مؤثر به منظور کاهش نرخ تورم و بیکاری تدوین کنند تا زمینه مناسب‌تری برای افزایش مخارج مذهبی و بهبود رفتارهای خداجویانه فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of inflation and unemployment on religious expenditure

چکیده [English]

Religious expenditure as a favorable and moral economic behavior, in addition to providing the collective interests and the individual interests in economic behavior of Muslims, causes psychological growth and even economic growth of communities. Therefore, the study of the inflation and unemployment effects on this kind of God-seeking spending is one of the needs of economic policymakers in the Islamic society to expand and strengthen actions to enhance the welfare of society.
In this study, data of 28 provinces of Iran during 1997- 2014 is used to study the effects of inflation and unemployment on religious expenditure. For this purpose, the data were extracted from information published by the Statistical Center of Iran.
The estimation results based on the dynamic panel data approach shows that inflation and unemployment effects on religious expenditure in the period under review is negative and significant.
It is recommended that economic policymakers codify effective regulatory rules and policies to reduce inflation and unemployment to provide the perfect backdrop for religious expenditure and God-seeking behavior. So the methods and tools of economic science, especially in the field of Islamic economics, should be used for improving the Islamic indicators of the economy and ignoring the effects of economic variables on moral values must be avoided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Inflation
 • Unemployment
 • Religious Expenditures
 • Dynamic Panel Data
 1. داورزنی، زهره؛ «برآورد تابع مخارج مذهبی خانوارهای ایرانی به تفکیک شهر و روستا»؛ پایان­نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه مفید، 1385.
 2. عزتی، مرتضی؛ «اثر ایمان بر رفتار مصرف­کننده»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س3، ش11، 1382.
 3. ________؛ «تخمین تابع مخارج مذهبی (مخارج در راه خدا) مسلمانان»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س5، ش18، 1384.
 4. کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین؛ «عوامل مؤثر بر هزینه­های مذهبی دهک­های درآمدی خانوارهای شهری ایران»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س9، ش35، 1388.
 5. فلاحی، محمدعلی و وحید ارشدی؛ «بررسی عوامل مؤثر بر مخارج مذهبی خانوارهای شهری در استان‌های ایران»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س10، ش ٣٩، ١٣٨٩.
 6. گولد، جولیوس و ویلیام کولب؛ فرهنگ علوم اجتماعی؛ ترجمه باقر پرهام؛ تهران: نشر مازیار، 1392.
 7. مرکز آمار ایران؛ سالنامه­های آماری استانی؛ دوره 1376-1393.
 8. موسایی، میثم؛ «نقش فرهنگ در الگوی مصرف»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س9، ش34، 1388.
  1. Clarke, M; Understanding the nexus between religion and development; Handbook of Research on Development and Religion, 2013.
  2. Coşgel, M., and Miceli, T. J; “State and religion”; Journal of Comparative Economics, 37(3), 2009.
  3. Juster, F. T., & Wachtel, P; Inflaction and the Consumer; Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 1972, No. 1, 2015.
  4. Kahf MM; A Contribution to the Study of the Economics of Islamic; Utah: University of Utah, 1973.
  5. Roberts AA, Smith P, Taranto K; Evaluating charitable spending: Marginal versus average performance measures; USA: Boston College, University of Texas at San Antonio and Georgetown University, 2006.
  6. Weber, Warren E; “Interest rates, inflation, and consumer expenditures”; The American Economic Review, 1975.