الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

2 nullعضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

یکی از چالش‌های نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانک‌هاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی می‌کند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگان ارائه و پاسخ آنها راجع به این فرضیه‌ها جمع‌آوری گردید. داده‌های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف و آنالیز واریانس‌ها تجزیه‌وتحلیل شده و در نتیجه فرضیه‌های تحقیق از سوی خبرگان تأیید شدند.
 نتایج تحقیق نشان می‌دهد که الگوی مطلوب حسابداری، دارای مشخصات زیر است: «رویکرد الگوی مطلوب حسابداری رویکرد پاسخگویی است»، «بانک نقش وکیل سپرده‌گذاران را دارد»، «اهداف استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی، کسب حداکثر سود با رعایت موازین اسلامی است»، «ویژگی اصلی اطلاعات، صحیح‌بودن، منصفانه‌بودن و قابل ‌فهم‌بودن می‌باشد»، «تعیین و توزیع سود بر مبنای موازین اسلامی است»، «ارزش جاری مبنای اندازه‌گیری است»، «اهداف گزارشگری، ارائه اطلاعات درباره چگونگی انجام‌وظیفه وکالت و رابطه پاسخگو و پاسخ‌خواه است».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Desirable Pattern of Usury Free Banking Accounting System

نویسندگان [English]

 • h a 1
 • null null 2
1 d
2
چکیده [English]

One of the challenges of a usury free banking system is the challenge of accounting for these banks. The research seeks to this question: Does the current accounting system support the usury-free banking system? If not, what is the desirable pattern of usury free banking accounting? Based on this, the main hypothesis is the "desirable accounting model in alignment with for usury free banking based on accountability approach", and eight sub-hypotheses were designed in line with the main hypothesis and presented to the experts and their answers to these hypotheses were collected. The research data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov test and analysis of variances. Therefore, the research hypotheses were confirmed by the experts. The results of the research show that the desirable accounting model has the following characteristics. "The desirable accounting model is the accountability approach," "the bank has the role of the wakil of the depositors," "the users of financial information, to maximize profits by observing Islamic standards." "The main feature of information is correctness, fairness, and understandable." "," Determining and distributing profits based on Islamic standards. "," Current value is the basis of measurement. "," Reporting purposes, providing information on how to fulfill the task of wakil, and responsive and responsive relationships".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Finance
 • Islamic Finance
 • Financial Engineering
 • Islamic Micro finance
 1. ثقفی، علی؛ نظریه‌های حسابداری؛ ج1، تهران: ‏‫انجمن حسابداری ایران‏‫، ‏‫۱۳۹۲.
 2. دلقندی، سیدابوالفضل؛ «بررسی ساختارهای مالی و حسابداری عملیات بانکی بدون ربا»؛ مجموعه سخنرانی و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، 1376.
 3. سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1394 (www.cbi.ir).
 4. شکرخواه، جواد و جعفر باباجانی؛ «مدل مناسب حسابداری بانکداری اسلامی در ایران با تأکید بر عقود مشارکتی»؛ فصلنامه بورس اوراق بهادار، س5، ش17، 1391.
 5. علیمدد، مصطفی و نظام‌الدین ملک‌آرائی؛ اصول حسابداری؛ ج1، چ3، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی، 1370.
 6. غلامی جمکرانی، رضا؛ «مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی: ضرورت، اهداف، ویژگی‌ها و افشا»؛ رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1393.
 7. غلامی جمکرانی، رضا و دیگران؛ «مؤلفه‌های کلیدی مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی»؛ دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، س4، ش13، 1394.
 8. قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب مجلس شورای اسلامی، 1366.
 9. قانون تأسیس سازمان حسابرسی مصوب مجلس شورای اسلامی، 1362.

10. کدیور، مهدی؛ «چارچوب نظری گزارشگری مالی، از آغاز تا امروز»؛ دانش و پژوهش حسابداری؛ ش41، 1394.

11. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری؛ استانداردهای حسابداری (نشریه 160)؛ چ17، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی، 1386.

12. محمد‌بن‌ابراهیم، شاهول؛ «مبانی اولیه حسابداری اسلامی»؛ ترجمه علی‌اکبر نونهال نهر و محمدابراهیم پورزرندی؛ نشریه حسابدار، ش211، 1388.

13. ه‍ی‍ئت‌ ت‍دوین‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌؛ مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی (نشریه 113)؛ تهران: انتشارات سازمان حسابرسی، 1376.

 1. Hofsted Greet; "the cultural context of Accounting, in Accounting and culture"; Bary E.Cushing (ed), American Accounting, 1987.
 2. Hopwood, A.; "The Future of Accounting Harmonization in the Community"; European Accounting, 1991.