طراحی قرارداد انگیزه ـ سازگار کاهش مخاطره اخلاقی قراردادهای مشارکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

بررسی­ها نشان می­دهد که مسئله مخاطره اخلاقی ناشی از عدم گزارش صحیح سود توسط گیرنده وجوه در قراردادهای مشارکت در سود و زیان، مهم­ترین مسئله بانک­ها (تأمین مالی کننده) در عدم به‌کارگیری این نوع قراردادهاست؛ بنابراین توفیق کاربرد شیوه‌های تأمین مالی مشارکت در سود، به حل مسائل اطلاعات نامتقارن مرتبط با استفاده از آنها بستگی خواهد داشت.  تحقیق حاضر در مورد روابط طرفین در قراردادهای تأمین مالی به روش­ مشارکت در سود و زیان بحث نموده و ویژگی­های یک قرارداد انگیزه ـ سازگار که مسئله اطلاعات نامتقارن برخاسته در این رابطه را کنترل می­کند، طرح می­نماید. هدف تحقیق ارائه یک الگوی قرارداد انگیزه ـ سازگار است؛ به‌گونه­ای‌که با تأسی از آیات و روایات اسلامی، بر تشویق و پاداش در صورت ارائه اطلاعات صحیح از سوی گیرنده وجوه متکی است. برای دستیابی به هدف فوق، از یک تحلیل نظری در قالب یک مدل ریاضی استفاده و این نتیجه حاصل شد که حسابرسی تصادفی همراه با افزایش سهم سود گیرنده وجوه در صورت ارائه گزارش درست ـ به‌ عنوان پاداش درستکاری ـ، یک ساختار انگیزشی ارائه می‌دهد که منجر به کاهش مسئله مخاطره اخلاقی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contractual motivation-compatible design reduces the moral hazard of Musharakah contracts

نویسندگان [English]

 • iraj Toutounchian 1
 • mehdi behrad-amin 2
2 University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

The research shows that the problem of moral hazard due to the lack of proper reporting of profit by the recipient of funds in the contracts for the participation in profit and loss is the most important issue for banks (financiers) not to use this type of contract. Therefore, the success of the use of financially-participatory finance techniques will depend on solving the asymmetric information problems associated with them. .
The present paper discusses the relationship between the parties in the financing contracts by the method of participation in profit and loss, and features a coherent incentive contract that controls the problem of asymmetric information in this regard. The purpose of the research is to provide a motivational-compatible contract model in such a way that, relying on Islamic verses and narrations, the reliance on encouragement and rewards depends on the receipt of the correct information from the recipient. In order to achieve this goal, a theoretical analysis was used in the form of a mathematical model. The result of the research is that the random audit, along with the increase in the share of the beneficiary of funds in the form of a rigorous report (as a reward for honesty), provides a motivational structure that leads reducing the moral hazard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic finance
 • Participation in profit and loss
 • Moral hazard
 • Motivational-Compatible Contract
 1. قرآن کریم

  1. بهاروندی، احمد و سیدروح­الله احمدی حاجی­آبادی؛ «خطر اخلاقی و ارائه الگوی کاربردی کاهش آن در عقود مشارکتی»، جستارهای اقتصادی؛ س9، ش17، 1391.
  2. توتونچیان، ایرج؛ «مقایسه­ای اجمالی بین هزینه فرصت سرمایه در سیستم‌های ربوی و غیر ربوی»، تحقیقات اقتصادی؛ دوره 31، ش40، 1367.
   1. Ahmed, H.; “Incentive-compatible profit-sharing contracts: a theoretical treatment”, in Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit-Sharing and Risk; Iqbal, M. and Llewellyn, D. T., Edward Elgar Cheltenham, UK Northampton, MA, USA, 2002.
   2. Alen, F. and D. Gale; Financial Innovation and Risk Sharing; Cambridge: MA, The MIT Press, 1995.
   3. Al-Jarhi, M. A.; “Islamic Banking and finance: Philosophical underpinnings. Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues”, Islamic Research and Training Institue; Seminar Proceedings Nr. 47: 13/25, Brunei, 2004.
   4. Bashir, A.; “Profit-Sharing Contracts and Investment under Asymmetric Information”, Research in Middle East Economics; Vol.1, 1996.
   5. ________; “Profit-Sharing Contracts and Investment under Asymmetric Information”, Research in Middle East Economics; No.1, 2001.
   6. Chapra, M.U. and Tariqullah Khan; “Regulation and Supervision of Islamic Banks”, Occasional Paper; No.3, Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2000.
   7. Diamond, D.W.; “Monitoring and Reputation: The Choice Between Bank Loans and Directly Placed Debt”, Journal of Political Economy; No.199, 1991.
   8. Freixas, X. and J. Rochet; Microeconomics of Banking; Cambridge: MA: MIT Press, 1997.
   9. Gale, D. and M. Hellwig; “Incentive Compatible Debt Contracts: The One Period Problem”, Review of Economic Studies; No.52, 1985.
   10. Haque, N. and Mirakhor, A.; “Optimal Profit-Sharing Contracts and Investment”, IMF Working Paper; WP/86/12, IMF, Washington, DC, 1986.
   11. Khalil, Abdel-Fattah A.A., Colin Rickwood and Victor Murinde; “Evidence on Agency-Contractual Problems in Mudarabah financing operations by Islamic Banks”, in Munawar Iqbal and David T. Llewellyn (Editors), Islamic Banking and Finance; New Perspectives on Profit-Sharing and Risk, UK: Edward Elgar, Cheltenham, 2002.
   12. Khan, Tariqullah; “Demand for and Supply of Mark-up and PLS Funds in Islamic Banking: Some Alternative Explanations”, Islamic Economic Studies; No.3 (1), 1995.
   13. Khan, Waqar Masood; “Towards an Interest-Free Islamic Economic System”, Islamic Economics Series; No.11, Leicester, UK: The Islamic Foundation, and Islamabad, Pakistan: The International Association for Islamic Economics, 1985.
   14. ________; “Towards an Interest-Free Islamic Economic System”, in Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance; Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor (eds), Houston, TX: The Institute for Research and Islamic Studies, 1987.
   15. Lynn, Bennett; “Combining Social and Financial Intermediation to Reach the Poor: The Necessity and the Dangers”, in Strategic Issues in Microfinance; Mwangi S. Kimenyi, Robert C. Wieland and J.D.V. Pischke (eds), Aldershot, Hants, UK: Ashgate Publishing, 1998.
   16. Mills, Paul S. and Presley, John R.; Islamic Finance: Theory and Practice; London: palgrave macmillan, 1999.
   17. Mishkin, Frederic S.; The Economics of Money, Banking, and Financial Markets; 4th edn, New York: Harper Collins College Publications, 1995.
   18. Suwailem, S. et al.; “Optimal Sharing Contracts, First Draft”, Paper Presented at the Fifth International Conference on Islamic Economics and Finance; Bahrain: Islamic finance and Sustainable Development in Muslim Countries , 2002.
   19. Townsend, R.; “Optimal Contracts and Competitive Markets with Costly State Verification”, Journal of Economic Theory; No.21, 1979.
   20. Wahrenburg, Mark; “Financial Contracting with Adverse Selection and Moral Hazard, Perspectives on Contract Theory”, In Firms, Markets, and Contracts; A. Picot and E. Schlicht (eds.), Heidelberg: Physika-Verlag, 1996.