تأثیر تأمین مالی اسلامی بر بازار کشورهای منتخب خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل

3 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نور طوبی

چکیده

ایجاد و توسعه روزافزون بنگاه‏های اقتصادی نیازمند تأمین مالی قابل ملاحظه‌ای است که مدیران با استفاده از منابع به‎دست‏آمده از بازارهای کسب و کار بین‏المللی و داخلی برای بقا و رشد سازمان خود تلاش می‎کنند. هدف اصلی، بررسی و شناسایی محرک ایجاد مخرب‌ترین بحران مالی قرن و درنتیجه ایجاد یک سیستم مالی اسلامی که با فقه و شریعت اسلام سازگار و با‌ثبات‌تر و فراگیر در جهت توسعه و رشد اقتصادی بازارهاست. صکوک ابزاری جدید برای تأمین مالی اسلامی می‌باشد که با فقه و شریعت اسلام سازگار می‌باشد و بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی از آن استفاده می‌کنند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی بازارها در کشورهای منتخب پرداخته شده است.  برای این منظور از صکوک که ابزار جدید مالی اسلامی می‌باشد و داده‌های آماری سال‌های 2010 - 2015 و روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می‌دهد که صکوک تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی بازارکسب و کار در کشورهای مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Islamic finance on the Selected Middle East Countries

نویسندگان [English]

 • Hamed Fazeli 1
 • Arash Najafpour 2
 • Mohammad Poresmail 3
1 Payame Noor University
2
3 Higher Education Institute , a nonprofit light
چکیده [English]

Creating and expanding Business enterprises requires significant funding that managers are using with the resources derived from international and domestic business markets to survive and grow their organization. The main objective is to investigate and identify the drivers of the most devastating financial crisis of the century and, as a result, to create an Islamic financial system that is compatible with the jurisprudence and Islamic law and more stable and inclusive towards the development and growth of the markets.
 Since sukuk is a new tool for Islamic financing that is compatible with Islamic law and jurisprudence, many Islamic and non-Islamic countries use it. The present study investigates the effect of Islamic financing on economic growth of markets in selected countries.
 For this purpose, sukuk, a new Islamic finance instrument, and statistical data from 2010-2015 and the method of econometric estimation of panel data have been used. The results of the model estimation show that sukuk has a positive and significant impact on economic growth and labor market in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Growth
 • Islamic Finance
 • Panel Data
 1. احمدی، علی و احسان عباس‌پور؛ «بازاریابی اسلامی رویکردی نوین در اقتصاد جهانی»، کنفرانس بین‏المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی؛ دوره چهارم، ش4، 1395.
 2. اکبریان، جوکار؛ «تأثیر بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی»، فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی؛ دوره پنجم،  ش7، 1393.
 3. حسن‏زاده، علی و اعظم احمدیان؛ «پیش‏بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران»، مجله تحقیقات مالی اسلامی، س1، ش2، 1391.
 4. رجایی، سیدمحمدکاظم؛ «تقاضای بازار اسلامی در مقایسه با بازار رقابت کامل»، دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، س4، ش8، 1386.
 5. زنجیردار، مجید و سجاد ابراهیمی راد؛ «رابطه بین شیوه‌های تأمین مالی و بازده سهام»، مجله مطالعات مالی؛ دوره اول، ش2، 1388.
 6. ستایش، محمدحسین، علیرضا ممتازیان، مریم زارع و جواد حیاتی؛ «بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینه تأمین مالی»، مجله دانش حسابداری؛ س6، ش23، 1394.
 7. سرائی، محمدحسین؛ «تحولات بازارهای ایرانی- اسلامی (رویکردی موردی بازار یزد)»، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی؛ ش2، 1389.
 8. صالح‌آبادی، علی؛ بازارهای مالی اسلامی؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق7 1385.  
 9. طاهری، روبین؛ به‌کارگیری روش BOT در توسعه نیروگاه‌های ایران؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، 1379. 

10. فراهانی، مهدی و حسین مرزبان؛ «مدلسازی تکنولوژی صکوک در صنعت بانکداری ایران»، بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، دروه اول، ش3 ، 1394،.

11. گجراتی، دامودار؛ مبانی اقتصادسنجی؛ ترجمه حمید ابریشمی؛ ج2، چ6، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1389.

12. نظرپور، اشراقی؛ «اثر بانکداری اسلامی و رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی»، مطالعات کمی در مدیریت، س4، ش2، 1391.

13. وایسر، هانس؛ مدیریت مالی اسلامی (اصول و کارکردها)؛ ترجمه مهدی صادقی و حسین محسنی؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق7، 1390.

 1. Alexakis, C., Pappas, V., & Tsikouras, A.; “Hidden cointegration reveals hidden values in Islamic investments” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money; No.46, 2017.
 2. Berg, N., El-Komi, M., & Kim, J. Y.; “Market segmentation and non-uniform Shariah standards in Islamic finance”, Journal of Economic Behavior & Organization; No.132, 2016.
 3. Higgis. R.C.; Analysis for Financial Management; Second edition, Japan: Toppan company, 1990.
 4. Jafari, Aliakbar, and Özlem Sandıkcı; “Islamic’consumers, markets, and marketing: A critique of El-Bassiouny's (2014) The one-billion-plus marginalization”, Journal of Business Research; Volume 68, Issue 12, 2015.
 5. Levin, A., Lin, C.F., Chu, C-S.J.; “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”, Journal of Econometrics; No.108, 2002.
 6. Manni, U. H., & Afzal, M. N. I.; “Effect of Trade Liberalization on Economic Growth of Developing Countries: A Case of Bangladesh Economy”, Journal of Business, Economics & Finance; Volume 1, Issue 2, 2012.
 7. Rizvi, S. A. R., Arshad, S., & Alam, N.; “Crises and contagion in Asia Pacific—Islamic v/s conventional markets”, Pacific-Basin Finance Journal; No.34, 2015.
 8. Valta, P.; “Competition and the cost of debt”, Journal of Financial Economics; 105(3), 2012.