بررسی اوراق وکالت دولتی مالزی و ارائه الگویی بومی برای اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده پولی و بانکی

چکیده

اوراق وکالت از جمله ابزارهای مالی اسلامی که به دلیل کارایی و انعطاف‌پذیری بالایی که دارد مورد توجه کشورهای اسلامی از جمله مالزی قرار گرفته است. اوراق وکالت دولتی بین‌المللی مالزی از جمله مهم‌ترین اوراقی است که دولت مالزی جهت تأمین مالی خود منتشر می‌کند و با استقبال زیادی از سوی خریداران از سراسر جهان مواجه شده است؛ این در حالی است که توجه اساسی به این اوراق و الگوسازی آن برای اقتصاد ایران تاکنون در مطالعات داخلی مدنظر قرار نداشته است.
این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعه میدانی، ضمن معرفی نمونه‌ای از اوراق وکالت دولتی مالزی، به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابعاد، ارکان و ساختار عملیاتی این اوراق از چه محدودیت‌هایی برخوردار است و الگویی تکمیلی و بومی‌شده و متناسب با فقه امامیه از آن برای اجرا در اقتصاد ایران چیست؟ نتایج پژوهش، محدودیت‌های نمونه اوراق وکالت دولتی مالزی بنا به ملاحظات فقه اهل تسنن را معرفی می‌کند؛ همچنین این مطالعه نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های فقه امامیه، الگوی مذکور را توسعه بخشید و جهت تأمین مالی دولت ایران مورد بهره‌برداری قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Examination of Government of Malaysia’s Wakala Sukuk with Alternative Model

نویسنده [English]

 • vahab ghelich
چکیده [English]

Wakala Sukuk is demanded by many Islamic countries such as Malaysia because of its efficiency and flexibility. Government of Malaysia’s Wakala global Sukuk is one of the important securities of the Government of Malaysia that is demanded by many investors from around the world.
Using a descriptive-analytical method, we introduce Government of Malaysia’s Wakala Sukuk, survey the challenges of its operational structure and propose completed, aboriginal and compliant to Shia’s jurisprudence model.
The results express that Government of Malaysia’s Wakala Sukuk has limitations for Sunni’s jurisprudence consideration. So the results express that we can by using of capacities of Shia’s jurisprudence, expand the above model and use it for financing of Government of Iran and producing firms.
The results express that Government of Malaysia’s Wakala Sukuk has limitations for Sunni’s jurisprudence consideration. So the results express that we can by using of capacities of Shia’s jurisprudence, expand the above model and use it for financing of Government of Iran and producing firms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Finance
 • Wakala Sukuk
 • Ijara
 • Murabaha
 • Government
 1. 1.  جزیری، عبدالرحمن؛ الفقه علی المذاهب الاربعه؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۵ق.

2. فدایی واحد، میثم و محمد صفایی؛ «صکوک وکالت، ابزاری برای تأمین مالی با رویکرد کاهش ریسک»، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران؛ تهران: مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۰.

 1. 3.  قلیچ، وهاب؛ تورق چیست؟؛ گزارش پژوهشی شماره ۴؛ تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۱.
 2. 4.  قلیچ، وهاب؛ «وکالت بانک‌ها چه اقتضایی دارد، سود تعیین‌شده یا رقابتی؟»، فصلنامه تازه‌های اقتصاد؛ س۱۱، ش142، ۱۳۹۳.

5. کاوند، مجتبی؛ نگاهی به تجربه جهانی اوراق وکالت و امکان‌سنجی انتشار آن در بازار سرمایه ایران، گزارش پژوهشی؛ تهران: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۳۹۶.

 1. 6.  مصطفوی، سیدمحمدکاظم؛ فقه المعاملات؛ چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۳ق.
 2. 7.  موسوی خمینی، سیدروح‌الله؛ تحریرالوسیلة؛ قم: دارالعلم، ۱۳۸۰.
 3. 8.  موسویان، سیدعباس و حسن بهاری قراملکی؛ مبانی فقهی بازار پول و سرمایه؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق7، ۱۳۹۱.

9. موسویان، سیدعباس، حسین‌پور و مجتبی کاوند؛ «اوراق بهادار (صکوک) وکالت، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی؛ س۱۲، ش۴۷، ۱۳۹۱.

 1. Alvi, Ijlal Ahmed, Ahmed Rufai Mohammed & Usman Mohammad Naseer; A comprehensive study of sukuk Market: sukuk Report; 2 th edition, Internatinal Islamic Financial Market, 2011.
 2. Bashir, Muhammad & Muhammad Amine; Global Sukuk and Islamic Securitization Market; Boston: BRIL, 2012.
 3. Dubai International Financial Center; Sukuk Guidbook; Dubai: Dubai International Financial Center (DIFC), 2009.
 4. Fitri Ellias, Muhd Ramadhan & Muhamad Nasir Haron & Mohd Faysal Mohammed; Shariah Issues in Sukuk; the Shariah Forum; Kuala Lumpur: KLIFF, 2013.
 5. HSBC Amanah; “Global Sukuk Market: Current Status & Growth Potential”, Prepared for: Conference on the Role of Sukuk in Development; 2012.
 6. IIFM; Sukuk Report: A Comprehensive Study of the Global Sukuk Market; 6 th Edition, 2017.
 7. IIFM; Sukuk Report: A Comprehensive Study of the Global Sukuk Market; 7 th Edition, 2018.
 8. International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA); Islamic Capital Markets; International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), 2015.
 9. Khan, Salman H.; “Why Tawarruq Needs to Go: AAOIFI and the OIC Fiqh Academy: Divergence or agreement?”, Islamic Finance News; 4 sep 2009.
 10. Lackmann, Bedi Gunter; “Types of Sukuk (Islamic Bond) and History of Japanese Company Issuance”, Nomura Journal of Capital Markets; Vol. 6, No. 3, 2015.
 11. Mohamad, Saadiah & Jaizah Othmanb & Othmar Lehnerc & Ruhaini Muda; “Social sukuk: A new mechanism to fund social services”, Journal of Emerging Economies and Islamic Research; Vol .5, No. 1, 2017.
 12. Safari, M., Ariff, M., & Mohamad, S.; Sukuk Securities: New ways of debt contracting, London: John Wiley & Sons, 2014.
 13. Sheikh, Tahir Ali; Global Sukuk Market Outlook; 13th edition, Kuala Lumpur: Kuala Lumpur Islamic Finance Forum, November 2016.
 14. Suwadi; the Legal Protections of Investment in Sovereign Sukuk: Evidence from Indonesia; Thesis Submitted for the Degree of Master in International Business Law (LLM), University Van Tilburg, 2016.