رهیافتی ریاضی بر استراتژی خروج در الگوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد

2 پژوهشکده پولی و بانکی

چکیده

از مهم‌ترین دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی، دستیابی به راه‌های تأمین مالی است که در خصوص بنگاه‌های تازهتأسیس و نوپا این قضیه به شکل جدی‌تری مطرح است. سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) ایده‌ای جهت تأمین مالی این دسته از بنگاه‌هاست که امروزه در اقتصادهای جهانی مورد استفاده و استقبال قرار دارد. با توجه به آنکه روش متعارف این دسته از سرمایه‌گذاری‌ها با موازین شریعت همخوانی ندارد، کشورهای اسلامی در پی استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسلامی در قالب عقود شرعی از جمله عقود مشارکتی هستند.
 این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای و یک الگوی رهیافت ریاضی سعی دارد ضمن تبیین الگوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسلامی، استراتژی خروج از آن را برای سرمایه‌گذاران در قالب عقد مشارکت کاهنده تشریح نماید. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در استراتژی خروج مدنظر، مدت زمان لازم برای دراختیارگرفتن کامل پروژه اقتصادی توسط کارآفرین به سه عامل سرمایه سرمایه‌گذار، سرمایه کارآفرین و سود مورد انتظار در هر دوره بستگی دارد. تبیین نحوه و جهت این وابستگی‌ها در دو حالت بازدهی ثابت و متغیر در پروژه‌های اقتصادی، دیگر نتایج این مطالعه را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematical Approach on the Exit Strategy in Islamic Venture Capital Model

نویسندگان [English]

 • hossein amiri 1
 • Wahhab Qelich 2
1 economiecs
2 mbri , central bank
چکیده [English]

One of the most important concerns of businesses is to reach the financing paths that are becoming more serious about newly established firms and startups. Venture Capital (VC) is an idea to fund these types of businesses that are being used in global economies today.
Considering that the conventional method of this category of investments is not in accordance with the Shari'a standards, Islamic countries have been considering using the Islamic risk investment model in the form of various legal contracts, including cooperative contracts. This research, using a library study method and a mathematical approach, while explaining the risky Islamic model of investment, attempts to explain the strategy of exit to investors in the form of a diminishing partnership.
The results of this study indicate that in the exit strategy, the time it takes for the entrepreneur to fully utilize the economic project depends on the three factors of the investor's capital, the entrepreneur's capital and the expected profit in each period. The explanation of the direction of these dependencies in two fixed and variable returns in economic projects is another result of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Venture Capital
 • Islamic Finance
 • Exit Strategy
 • Diminishing Partnership
 1. اســکات، ویلیــام؛ تئــوری حســابداری مالی؛ ترجمه علی پارسـاییان؛ تهـران: انتشـارات ترمه، 1386.
 2. پیشوایی، میرسامان و سامان احسنی‌زاده؛ «انتخاب روش مناسب تأمین مالی نوآوری‌ها با رویکرد مدیریت جهادی»، نشریه مدیریت فردا؛ س4، ش45، 1394.
 3. حیدری سورشجانی، مهرناز و پرستو محمدی؛ «عدم تقارن اطلاعاتی در سرمایه‌گذاری خطرپذیر: تأملی در چارچوب عقد شرکت و مضاربه»، فصلنامه اقتصاد اسلامی؛ س15، ش58، 1394.
 4. رستمی، محمد و محسن صیقلی؛ پاداش ریسک: مبانی کاربردی سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر؛ تهران: انتشارات بورس، 1391.
 5. سلطانی، محمد و نسیم و گهرسودفرد؛ «سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سهام ممتاز»، فصلنامه بورس اوراق بهادار؛ س10، ش37، 1396.
 6. شهریاری، مجید؛ «صکوک مشارکت ترکیبی: ابزار اسلامی تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان»، تحقیقات مالی اسلامی؛ س5، ش10، 1395.
 7. صادقی شاهدانی، مهدی و مهدی رعایایی؛ «تبیین مدل‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی»، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی؛ س3، ش6، 1393.
 8. متوسلی، محمود و دیگران؛ «موانع نهادی سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران: مطالعه‌ای برای واکاوی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک فناور»، فصلنامه توسعه کارآفرینی؛ س10، ش37، 1396.
 9. معصومی‌نیا، غلامعلی و مصطفی شهیدی‌نسب؛ «بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تأمین مالی مشارکت کاهنده»، فصلنامه اقتصاد اسلامی؛ س9، ش۳۵، 1388.
 1. Alam, M.; "Islamic Banking in Bangladesh: A Case Study of IBBL"; International Journal of Islamic Financial Services, No.1(4), 2000.
 2. Al-Suwailem, S.A.; Al Rajhi Banking and Investment Corp, Venture Capital: A Potential Model of Musharakah; Research Center, Riyadh; 1998.
 3. Cbinsights; Cbinsights reports; The cbinsights, 2017.
 4. Cumming, D.J., Johan, S.A.; Venture Capital and Private Equity Contracting, an International Perspective; Academic Press Elsevier, 2nd Edition, 2014.
 5. Elsiefy, E.; "Fundamental Requirements for Building an Islamic Venture Capital Model"; Accounting and Finance Research, Vol. 3, No. 1, 2014.
 6. Imad-ad-Dean Ahmad; "Sociological, Philosophical, and Legal Considerations of Shariah as the Rule of Law in Islam"; Istanbul Network Conference on Islam and the Institutions of a Free Society held in Islamabad, Pakistan, 2013.
 7. Jeng, L.A. and Wells, P.; "The determinants of venture capital funding: evidence across countries"; Journal of Corporate Finance, Vol. 6, 2000 (http://dx.doi.org/10.1016/S0929-1199(00)00003-1).
 8. Kanniainen, V. and Keuschnigg, Ch.; Venture Capital, Entrepeneurship, and Public Policy; MIT press, 2005.
 9. Kaouther Jouaber & Meryem Mehri; "Agency Problems in Venture Capital Contracts: Islamic Profit Sharing Ratio as a Screening Device", Working Papers hal-01525794, HAL, 2017.
 10. Khan, Tariqullah and Bendjilali, Boulem; "Modeling an Exit Strategy for Islamic Venture Capital Finance"; International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 4, No. 2, 2002.
 11. Lung, L. C.; "Musharakah Mutanaqisah Partnership in Malaysia's Islamic Bank: A Comparison between Theory and Practice"; American Journal of Economics and Business Administration, 5(3), No.95, 2013.
 12. Majluf, M. & Myers, S.; "Corporate Financing and Investment Decision When Firms Have Information that Investors Do Not Have"; Journal of Financial Economics, Vol. 13, No.2, 1984.
 13. Mutalip, A. and Lutfi, A.; "Islamic Venture Capital and Private Equity: Legal Issues and Challenges"; Global Financial Services and Islamic Banking, Azmi & Associates, 2009.
 14. Narayanan, M.; "Managerial Incentives for Short-term Results"; Journal of Finance, VOL. 40, NO. 5, 1996.
 15. National Venture Capital Association; The Economic Importance of Venture Capital-backed Companies to the US Economy, edition 6, 2011.
 16. Rea, R.H.; "Factors affecting success and failure of seed capital/start-up negotiations"; Journal of Business Venturing, 1989 (http://dx.doi.org/10.1016/0883-9026(89)90028-1).
 17. Romain, A. and Pottelsberghe, B.; "The Determinants of Venture Capital: A Panel Data Analysis of 16 OECD Countries"; Institute of Innovation Research, Hitotsubashi University, Working Paper, No. 03-25, 2003.
 18. Romain, A. and Pottelsberghe, B.; "The Economic Impact of Venture Capital"; Studies of the Economic Research Center, Series 1, and No. 18, 2004.
 19. Sethi, A.; "Convergence of Venture Capital and Private Equity in Islamic Finance"; 2008  (http://www.mbaassociation.org/component/content/article/35-finance).
 20. Stein, J. C.; "Agency, Information and Corporate Investment"; NBER Working Paper, No. 8342, 2001.
 21. Yousfi, O.; "Does Profit Loss Sharing solve asymmetric information problems?"; Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, No.9(3), 2013.
 22. Yusof, E., Fahmy, E., Jhordy, K. and Kamal, A.; "Islamic Finance: Debt versus Equity Financing in the Light of Maqasid al-Sharia"; 2009.