مدلسازی نقش عوامل غیر مادی در رشد اقتصادی درونزا با تاکید بر سرمایه اجتماعی، در اقتصاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی اقتصاد اسلامی دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی دانشگاه قم

چکیده

تکامل نظریات رشد و کاربردی شدن آن ها، موجب شده است این نظریات واقعیت های بیشتری از فرایند رشد کشورها و تفاوت های درآمدی آنها را بنمایاند. به طور مثال پارامترهایی مانند سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی وارد مدل های مذکور گردیده و تاکید بیشتری بر درونزایی آنها شده است.‌ نظر به لزوم عینیت بخشیدن باورهای اسلامی در رفتارهای اقتصادی و اهمیت بهبودکیفیت زندگی مردم از منظر اسلام و با توجه به کیفی بودن بسیاری از باورهای اسلامی در این مقاله برآنیم تا تا پارامترهای غیر مادی موثر بر رشد را با تاکید بر عوامل استخراج شده از قران کریم به بصورت مفهومی و ریاضی وارد مدل رشد کرده وآثار این متغیرها را بر رشد اقتصادی را بررسی کنیم، بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش های تحلیلی – انتزاعی عقلی ، نقلی و ریاضی به این نتیجه رسیده که با وارد کردن عوامل غیر مادی منتج از آموزه های دینی، در مدل رشد می توان بهره وری عوامل تولید، و به دنبال آن موجودی انواع سرمایه و د رنهایت تولید ملی را افزایش داد به صورتی که پایه تولید ملی افزایش یافته و نرخ رشد آن بصورت غیر خطی و فزاینده در می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the role of immaterial factors in endogenous economic growth with emphasis on social capital in Islamic economics

نویسندگان [English]

  • saeed farahanifard 1
  • Ayatollah Zanginezhad 2
1 q0m university
2 PhD student of Islamic economics, University of Qo
چکیده [English]

The evolution of their theories of development and their application has made them more realistic about the growth process of countries and their income differences. For example, parameters such as human capital and social capital have been incorporated into these models and more emphasis has been placed on them. Given the need to objectify Islamic beliefs in economic behaviors and the importance of improving the quality of people's lives from the perspective of Islam and considering the many qualitative aspects Islamic beliefs In this paper, we attempt to incorporate non-material parameters affecting growth by emphasizing on the factors extracted from the Holy Qur'an conceptually and mathematically and examine the effects of these variables on economic growth. Library Studies and Analytical - Abstract Methods Lee, Mathematical and Mathematical have concluded that by incorporating immaterial factors resulting from religious teachings into the growth model, one can increase the productivity of the factors of production, and thereby increase the availability of various types of capital and national production, so that The national production base has increased and its growth rate is increasing nonlinearly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Non-material Growth Factors
  • Social Capital
  • Spiritual Capital
  • Islamic Economy