مدلی به منظور رتبه بندی اوراق اجاره در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گسترش روزافزون حرفه‌ی رتبه‌بندی در بازار سرمایه، بکارگیری الگوهای تخصصی را به منظور رتبه‌بندی هر ابزار مالی در این بازار ایجاب می‌نماید، از سوی دیگر ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه با محوریت صکوک شکل گرفته که هر یک از انواع این اوراق، از حیث رویه عملیاتی انتشار و تعهدات تامین مالی شونده دارای تفاوت‌های متعددی می‌باشند.
بر این اساس در پژوهش حاضر، الگوی رتبه‌بندی اوراق اجاره به عنوان مهمترین ابزار تامین مالی مبتنی بر دارایی در بازار سرمایه ارائه شده است تا از یک سو مشکلات اجرایی انتشار اوراق اجاره از جمله وجود رکن ضامن مرتفع گردد و از سوی دیگر زمینه شفافیت بازار تأمین مالی و تسریع در فرآیند تأمین مالی از طریق این بازار فراهم شود، به همین منظور پس از مطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش، مدل اولیه رتبه‌بندی اوراق اجاره استخراج گردید، سپس ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدل تهیه شده با استفاده از روش پژوهش دلفی در معرض نظرخواهی خبرگان قرار گرفته و نهایتاً بر اساس نظرات دریافت شده، چارچوب نهایی مدل رتبه‌بندی اوراق اجاره در بازار سرمایه ایران تدوین گردید. این مدل به طور کلی از 2 بُعد شامل رتبه‌بندی اعتباری و رتبه‌بندی ارزشی تشکیل شده و هر بُعد دارای مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی است که مـجموعه این عـوامل، مدل مفهومی رتبه‌بندی اوراق اجاره را شکل می‌دهد؛ لازم به ذکر است در این پژوهش علاوه بر تحلیل نتایج در قالب دلفی کلاسیک، از روش دلفی فازی نیز استفاده شده است تا اثر سوگیری‌های کلامی در فرآیند پژوهش تا حد امکان کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for ijareh Sukuk Rating in Iran Capital Market

نویسندگان [English]

  • amir abbas sahebgharani 1
  • ghasem Blue 2
1 ph.d student in accountancy of Allameh Tabataba'i University
2 Assistant Prof. in accountancy of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The increasing expansion of financing through the capital market and the introduction of guidelines for the establishment and operation of Credit Rating Agencies, necessitates the development of appropriate credit rating models for financial instruments. On the other hand, the capital market is centered on sukuk bonds, which will be required by the Securities and Exchange Organization, in the case of credit rating agencies, the sukuk rating.
the present study has developed a Ijareh Sukuk ranking model. the problems of the issuance of Ijareh Sukuk process, such as the obligatory existence of the guarantor, will be overcome and, on the other hand, the field of transparency of the financing market and the acceleration of the financing process through the capital market will be provided. in this research, after studying the theoretical foundations of the subject matter of the research, including the rules and instructions issued by the securities and stock market organization, the theoretical and scientific principles regarding the rating of securities and the procedures of institutions in the field of credit rating Sukuk rental, The primary model of credit rating for Sukuk rental was extracted, then the dimensions, specifications and indicators of the template were subjected to an expert opinion survey using the Delphi research method .Finally, based on the received comments, the final framework of the credit rating model Sukuk rental was developed in the capital market of Iran. The model generally consists of 2 dimensions including credit rating and fiduciary ranking, and each dimension has components and indicators that form these factors of the conceptual model of credit rating of the rental bonds. in this research, in addition to analyzing the results in classical Delphi format, the Fuzzy Delphi method has also been used to reduce the effect of verbal bias in the research process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sukuk
  • Rating
  • Classical Delphi
  • Fuzzy Delphi