بررسی عملکرد فین‌تکهای اعتباری و ارائه مدل کسب و کار فین‌تک اعتباری سازگار با عقوداسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس البرز دانشگاه تهران ،تهران ، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران -تهران -ایران

3 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران - تهران - ایران

چکیده

امروزه فن‌آوری‌های مالی در بخش وام‌دهی نقش موثری در تامین مالی خرد کشورهای توسعه‌یافته دارند. تامین مالی خرد با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران یکی از معضلات موجود جامعه می‌باشد. راه‌اندازی فین‌تک اعتباری فرد به فرد می‌تواند باعث هدایت بهینه منابع مالی به بخش‌های خرد، خروج نقدینگی از فعالیتهای سفتهبازی و تامین مالی گردد. در این تحقیق ضمن بررسی عملکرد فین‌تک‌های اعتباری در کشورهای توسعه یافته با استفاده از روشهای تحلیلی_توصیفی و پیمایش مقطعی با پرسش از خبرگان به ارائه یک مدل کسب وکار فین‌تک اعتباری، مناسب با اقتصاد ایران مبتنی بر عقود اسلامی (عقد مشارکت مدنی) می‌پردازد.
سیاستگذاری مناسب در اجرای مدل ، باعث بهبود تامین مالی اشخاص - کسب وکارهای تجاری کوچک و متوسط؛ ارائه خدمات مناسب؛ افزایش دسترسی اشخاص به تسهیلات؛ ارائه تسهیلات با نرخ سود مناسب؛ کاهش هزینه های مبادله؛ کاهش فعالیتهای وام‌دهی غیررسمی درجامعه؛ افزایش مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی جامعه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Performance of the Credit FinTech and Providing a Business Model for the Credit FinTech Compliant with Islamic Contracts

نویسندگان [English]

  • Hossein Kourosh pasandideh 1
  • Ali Souri 2
  • Ghahreman Abdoli 3
1 Alborz Campus, Tehran university,Iran
2 Faculty of economic-Tehran-iran
3 Faculty of economic Tehran university-Tehran-Iran
چکیده [English]

Today, financial technologies in lending sector have an effective role in microfinance in developed countries. Microfinance is one of the challenging issues of the society due to the bank-centered nature of the Iranian economy. Launching a Peer to Peer credit FinTech can lead to optimal financial resources in micro sections, liquidity withdrawal from speculative activities and financing.
This research investigates the performance of the credit FinTech in developed countries and a business finance model is proposed for credit FinTech appropriate for Iran's economy based on Islamic contracts (Civil Partnership Contract) by using analytical- descriptive methods, cross-sectional method and the idea of the experts.
Proper policy making in the implementation of the model will improves the financing of individuals - small and medium-sized enterprise, providing facilities with a good interest rate, providing appropriate services, increasing access to individuals, reducing transaction costs, reducing informal lending activity in the socity, increasing social responsiblity and participation of people in economic activities in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microfinance
  • Credit FinTech
  • Peer to Peer
  • Loan
  • Civil Partnership Contract