امکان‌سنجی پیاده‌سازی اوراق بهادار اسلامی قابل‌تبدیل پیش از عرضۀ اولیۀ سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق ، تهران، ایران

2 رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار. تهران، ایران

چکیده

طولانی و زمان‌بربودن فرایند عرضۀ اولیۀ سهام باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند از شرایط مناسب بازار برای عرضۀ اولیۀ سهام خود استفاده کنند؛ لذا در این پژوهش راهکاری پیشنهاد می‌شود تا شرکت‌ها پیش از عرضه اولیه بتوانند از طریق انتشار اوراق قابل‌تبدیل، تأمین مالی کنند. در این پژوهش امکان‌ انتشار این نوع اوراق از منظر مالی، فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این پژوهشِ کیفی، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می‌شود. روش گردآوری اطلاعات اسنادی و پرسشنامه است. در این پژوهش برای امکان‌سنجی حقوقی و فقهی از روش توصیفی تحلیلی و برای امکان‌سنجی مالی از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است.  نمونه آماری پژوهش، 20 نفر از خبرگان مالی هستند که به صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. نتایج، گویای آن است که اوراق وکالت ساختار مناسب و منعطفی جهت طراحی اوراق قابل‌تبدیل دارد و ساختار پیشنهادی از نظر فقهی مورد تأیید است.  بنا بر نظر خبرگان، ویژگی‌هایی برای اوراق وکالت قابل‌تبدیل پیشنهاد شده است که عبارت‌اند از:  1) تبدیل به سهام به صورت اختیاری؛ 2) زمان تبدیل از زمان عرضه سهام تا سررسید اوراق؛ 3) پرداخت سود به صورت دوره‌ای یا تجمیعی؛ 4) تبدیل کاملاً به صورت سهام یا ترکیبی از وجه نقد و سهام؛ 5) تعیین نرخ تبدیل در زمان انتشار اوراق؛ 6) امکان استفاده هم‌زمان از دو اختیار خریدوفروش؛ 7) افق زمانی اوراق یک الی سه سال؛ 8) در صورت تغییر مالکیت شرکت، اعمال اختیار فروش برای دارندگان اوراق.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The feasibility of implementing convertible sukuk before the initial public offering

نویسندگان [English]

 • mohammad Tohidi 1
 • meisam hamedi 2
1 Associate Professor, Department of Financial Management, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
2 Head of the Research, Development and Islamic Studies Center of the Securities and Exchange Organization. Tehran Iran
چکیده [English]

The long and time-consuming process of the initial offering of shares makes companies unable to use the appropriate market conditions for the initial offering of their shares; Therefore, a solution is suggested in this research, so that companies can finance themselves before the initial offering of their shares, through the issuance of convertible sukuk. In this research, the possibility of issuing pre-ipo sukuk r is examined from the financial, jurisprudential and legal perspective. This is qualitative research, which is a descriptive survey from the point of view of the applied goal and from the point of view of the method of data collection. The method of collecting information in this research is documentary and questionnaire. In this research, the descriptive analytical method was used to analyze the legal and jurisprudential aspects, and the descriptive survey method was used for financial feasibility. The statistical sample of the research is 20 financial experts who were selected purposefully. The results show that the power of attorney has a suitable and flexible structure for the design of convertible bonds and the proposed structure is approved in jurisprudence. According to experts, the proposed structure of convertible power of attorney bonds is proposed as follows: (1) optional conversion into shares (2) conversion time from the time of stock offering to the maturity of the bonds (3) periodic or cumulative interest payment (4) conversion Completely in the form of shares or a combination of cash and shares (5) determining the conversion rate at the time of issuing the bonds (6) the possibility of simultaneously using two buying and selling options (7) the time horizon of the bonds is one to three years (8) in case of a change of ownership The company exercises the put option for bondholders.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic financial securities
 • Sukuk
 • stock
 • Convertible bonds
 • Initial public offering
 1. توحیدی، محمد و میثم کریمی؛ «طراحی اوراق بهادار اسلامی قابل‌تفکیک و قابل‌تبدیل بر اساس فقه امامیه»، اقتصاد اسلامی؛ ش19 (75)، 1398، ص235-263.
 2. حسینی مراغی، سیدمیر عبدالفتاح؛ العناوین الفقهیه؛ ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1418ق.
 3. ذوالفقاری، مهدی، بهرام سحابی، علیرضا سارنج و نادر مهرگان؛ «اوراق مشارکت ارزی قابل‌تبدیل به سهام»، اقتصاد اسلامی؛ ش14 (53)، 1393، ص99-125.
 4. سازمان بورس و اوراق بهادار؛ دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت؛ 1392.
 5. سازمان بورس و اوراق بهادار؛ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه؛ 1390.
 6. سازمان بورس و اوراق بهادار؛ دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین؛ 1396.
 7. سازمان بورس و اوراق بهادار؛ دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه؛ 1390.
 8. سازمان بورس و اوراق بهادار؛ دستورالعمل انتشار اوراق مضاربه؛ 1397.
 9. سازمان بورس و اوراق بهادار؛ دستورالعمل انتشار اوراق منفعت؛ 1396.
 10. سازمان بورس و اوراق بهادار؛ دستورالعمل انتشار اوراق وکالت؛ 1398.
 11. شورای عالی بورس و اوراق بهادار؛ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره؛ 1390.
 12. کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ پیشنهادات جدید در خصوص انتشار اسناد خزانه اسلامی؛ جلسات شماره 182، 183 و 184، مورخ 30/8/97، 21/9/97 و 19/10/97
 13. مجلس شورای اسلامی؛ قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت؛ 1376.
 14. مجلس شورای ملی؛ لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ 1347.
 15. مصباحی‌مقدم، غلام‌رضا، علی صالح‌آبادی و سیدامیرحسین اعتصامی؛ «امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل‏شونده به سهام»، مطالعات اقتصاد اسلامی؛ ش7 (14)، 1394، ص173-209.
 16. منتظری، امیرحسین؛ چالش‌ها و راهکارهای به‌کارگیری صکوک قابل تبدیل به سهام برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی (مورد مطالعاتی: صنعت پتروشیمی ایران)؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1399.
 17. موسویان، سیدعباس، بازار سرمایه اسلامی؛ قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1391.
 18. هیئت وزیران؛ آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت؛ 1398.
 19. Abdallah, B. and Rodríguez Fernandez, F; "Determinants of CoCo issuance: liquidity and risk incentives", Journal of Financial Regulation and Compliance; 30 (4), 2022, pp.412-438, in: https://doi.org/10.1108/JFRC-09-2021-0080
 20. Adoukonou, O., F. André & J. L. Viviani; "Callable Convertible Bonds in Sequential Financing: Evidence on the Western European Market", Journal of Multinational Financial Management; Elsevier, 45, 2018, pp.35-51.
 21. Akono, H; "Managerial equity incentives and anti-dilutive convertible debt decisions", Review of Accounting and Finance; 17 (3), 2018, pp.341-358.
 22. Arzac, Enrique; "Percs, Decs, and Other Mandatory Convertibles", Journal of Applied Corporate Finance; 10 (1), 1997, pp.54-63.
 23. Batten, J. A, K. L. H. Khaw & M. R. Young; "Pricing convertible bonds", Journal of Banking & Finance; 92 (C), 2018, pp.216–236, in: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.05.006
 24. Calamos, J. P; Convertible Securities: Structures, Valuation, Market Environment, and Asset Allocation; Milwaukee: Calamos Investments, 2021.
 25. Djebbar, M; "Dilution Effect in Islamic Finance: The Case of Convertible Sukuk, World Academy of Science, Engineering and Technology", International Journal of Economics and Management Engineering; 3, 2016.
 26. González-Ruiz, J. D., M. I. Acosta-García & Villa-García, R; "Financial Behavior in a Mandatory Conversion Process: Empirical Evidence from Colombia", Global Business Review; 22 (1), 2020, pp.69–84.
 27. Huerga, Á & Rodríguez-Monroy, C; "Mandatory Convertible Bonds and the Agency Problem", Sustainability Journal; 11, 2019, pp.40-74.
 28. Huerga, Á, and Rodríguez-Monroy, C; "Mandatory Convertible Bonds as an Efficient Method of Issuing Capital", Proceedings of the 11th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management; 2018. 10.1007/978-3-319-96005-0_8.
 29. International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA); Sukuk: Principles & Practices; Kuala Lumpur: Pearson, 2017.
 30. Kim, H. J. & Han, S. H; "Convertible bond announcement returns, capital expenditures, and investment opportunities: Evidence from Korea", Pacific Basin Finance Journal; 53 (C), 2019, pp.331–348.
 31. Lahsasna, A., M. Hassan, & R. Ahmad; Forward Lease Sukuk in Islamic Capital Markets: Structure and Governing Rules; Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
 32. Lee, S. J., J. Kim, E. Y. Lee & G.-y Choi;" Market Reactions to Announcements of Valuation Losses on Conversion Rights Embedded in Convertible Instruments", Journal of Derivatives and Quantitative Studies; 28 (1), 2020, pp.35-61.
 33. Li, H., Liu, H., & Siganos, A; "A comparison of the stock market reactions of convertible bond offerings between financial and non-financial institutions: Do they differ", International Review of Financial Analysis; 45, 2016, pp.356–366.
 34. Liberadzki, M & K. Liberadzki; Contingent Convertible Bonds, Corporate Hybrid Securities and Preferred Shares; Cham: Palgrave Macmillan, 2019.
 35. Refinitiv; Global Issuance Statistics; 2021.
 36. Securities Commission; Islamic Securities Guidelines (Sukuk Guidelines); 17, 2011.
 37. Spiegeleer, J. D, Schoutens, W. & Hulle, C. V; The Handbook of Hybrid Securities: Convertible Bonds, CoCo Bonds, and Bail-In; West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2014.