امکان‌سنجی پیاده‌سازی اوراق بهادار اسلامی قابل تبدیل پیش از عرضۀ اولیۀ سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران

2 رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده

طولانی و زمان‌بر بودن فرایند عرضۀ اولیۀ سهام باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند از شرایط مناسب بازار برای عرضۀ اولیۀ خود استفاده کنند؛ لذا راهکاری در این پژوهش پیشنهاد می‌شود که شرکت‌ها بتوانند پیش از عرضه اولیه سهام، از طریق انتشار اوراق قابل تبدیل، تأمین مالی خود را انجام دهند. در این پژوهش امکان‌ انتشار این نوع اوراق از منظر مالی، فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این پژوهش کیفی محسوب می‌شود که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و پرسشنامه است. در این پژوهش برای تحلیل ابعاد حقوقی و فقهی از روش توصیفی تحلیلی و برای امکان‌سنجی مالی از روش توصیفی پیمایشی استفاه شده است. نمونه آماری پژوهش، 20 نفر از خبرگان مالی هستند که به‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. نتایج گویای آن است که اوراق وکالت ساختار مناسب و منعطفی جهت طراحی اوراق قابل تبدیل دارد و ساختار پیشنهادی از نظر فقهی مورد تأیید است. بنابر نظر خبرگان ساختار پیشنهادی اوراق وکالت قابل تبدیل بدین صورت پیشنهاد شده است: (1) تبدیل به سهام به صورت اختیاری (2) زمان تبدیل از زمان عرضه سهام تا سررسید اوراق (3) پرداخت سود به صورت دوره‌ای یا تجمیعی (4) تبدیل کاملاً به صورت سهام یا ترکیبی از وجه نقد و سهام (5) تعیین نرخ تبدیل در زمان انتشار اوراق (6) امکان استفاده همزمان از دو اختیار خرید و فروش (7) افق زمانی اوراق یک الی سه سال (8) در صورت تغییر مالکیت شرکت، اعمال اختیار فروش برای دارندگان اوراق

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The feasibility of implementing convertible sukuk before the initial public offering

نویسندگان [English]

  • mohammad Tohidi 1
  • meisam hamedi 2
1 assistant professor of imam sadiq university
2 Head of the Research, Development and Islamic Studies Center of the Securities and Exchange Organization
چکیده [English]

The long and time-consuming process of the initial offering of shares makes companies unable to use the appropriate market conditions for the initial offering of their shares; Therefore, a solution is suggested in this research, so that companies can finance themselves before the initial offering of their shares, through the issuance of convertible sukuk. In this research, the possibility of issuing pre-ipo sukuk r is examined from the financial, jurisprudential and legal perspective.
This is a qualitative research, which is a descriptive survey from the point of view of the applied goal and from the point of view of the method of data collection. The method of collecting information in this research is documentary and questionnaire. In this research, the descriptive analytical method was used to analyze the legal and jurisprudential aspects, and the descriptive survey method was used for financial feasibility. The statistical sample of the research is 20 financial experts who were selected purposefully. The results show that the power of attorney has a suitable and flexible structure for the design of convertible bonds and the proposed structure is approved in jurisprudence. According to experts, the proposed structure of convertible power of attorney bonds is proposed as follows: (1) optional conversion into shares (2) conversion time from the time of stock offering to the maturity of the bonds (3) periodic or cumulative interest payment (4) conversion Completely in the form of shares or a combination of cash and shares (5) determining the conversion rate at the time of issuing the bonds (6) the possibility of simultaneously using two buying and selling options (7) the time horizon of the bonds is one to three years (8) in case of a change of ownership The company exercises the put option for bondholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic financial securiteis
  • sukuk
  • stock
  • convertible bonds
  • initial public offering