آسیب شناسی مالی رایج اسلامی: آثار مرحوم موسویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

موحوم موسویان در آثار فراوان خود عمدۀ مسائل مورد بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی را بررسی نموده است. در سالهای اول تحقیق عملکرد بانکداری و بازار سرمایه کشور را با معیارهای اسلامی مغایر می دانست. وی قائل بود این سیستم موجود حقیقت ربا را از بین نبرده و در رسیدن به اهداف رشد و عدالت کامیاب نبوده است. در ریشه یابی به عواملی همچون صوری بودن برخی فعالیتها، ضعف در درک صحیح عقود اسلامی، ضعف در نظارت شرعی بودن عملیات بانکی، عدم توزیع مناسب عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانکها و ... پرداخت و متناسب با هر عامل در تحقیقات خود راهکارهایی ارائه داد، اما به مشکل اصلی یعنی ساختار ربوی و لیبرالی بازار پول و سرمایه نپرداخت. همین امر سبب شد عمده راهکارهایی که برای حل مشکل ارائه داده نتواند یک نظام پولی – مالی متمایز از نظام مالی رایج نتیجه دهد. در این مقاله با نقل مستقیم برخی مطالب و تحلیل آن اثبات شده نتیجه مجموع راهکارها کمک به تقویت حقیقت ربوی بازارهای مالی و حاکمیت یک نظام مالی متناسب با نظام سرمایه داری، آن هم از نوع بد آن یعنی سرمایه داری مالی به اسم اسلام می باشد. البته اگر ساختار مطلوب مالی اسلامی طراحی شود می توان از بسیاری از تحقیقات ایشان در یک ساختار درست بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

آسیب شناسی مالی رایج اسلامی: آثار مرحوم موسویان

چکیده [English]

موحوم موسویان در آثار فراوان خود عمدۀ مسائل مورد بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی را بررسی نموده است. در سالهای اول تحقیق عملکرد بانکداری و بازار سرمایه کشور را با معیارهای اسلامی مغایر می دانست. وی قائل بود این سیستم موجود حقیقت ربا را از بین نبرده و در رسیدن به اهداف رشد و عدالت کامیاب نبوده است. در ریشه یابی به عواملی همچون صوری بودن برخی فعالیتها، ضعف در درک صحیح عقود اسلامی، ضعف در نظارت شرعی بودن عملیات بانکی، عدم توزیع مناسب عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانکها و ... پرداخت و متناسب با هر عامل در تحقیقات خود راهکارهایی ارائه داد، اما به مشکل اصلی یعنی ساختار ربوی و لیبرالی بازار پول و سرمایه نپرداخت. همین امر سبب شد عمده راهکارهایی که برای حل مشکل ارائه داده نتواند یک نظام پولی – مالی متمایز از نظام مالی رایج نتیجه دهد. در این مقاله با نقل مستقیم برخی مطالب و تحلیل آن اثبات شده نتیجه مجموع راهکارها کمک به تقویت حقیقت ربوی بازارهای مالی و حاکمیت یک نظام مالی متناسب با نظام سرمایه داری، آن هم از نوع بد آن یعنی سرمایه داری مالی به اسم اسلام می باشد. البته اگر ساختار مطلوب مالی اسلامی طراحی شود می توان از بسیاری از تحقیقات ایشان در یک ساختار درست بهره برد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مسائل نوظهور
  • نظام بانکی
  • حیل ربا
  • معاملات صوری
  • راهکارهای جایگزین