الگوی تمکین زکات در آموزه‌های اسلامی در مقایسه با الگوی اقتصادی تمکین مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اهل البیت دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه الگوی تمکین زکات در اسلام و الگوی اقتصادی تمکین مالیاتی، به روش تطبیقی ـ تحلیلی صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب که آموزه‌های ناظر به تمکین زکات از آیات و روایات مربوطه استخراج و به کمک الگوهای اقتصادی تمکین مالیات و توسعه‌های آن در طول زمان دسته‌بندی می‌شوند و دلالت‌های آن در زمینه تمکین زکات استخراج و درنهایت دو الگو با یکدیگر مقایسه می‌شوند. عوامل اقتصادی مؤثر بر تمکین مالیاتی در دو دسته نئوکلاسیکی -مبتنی بر منفعت‌طلب‌بودن انسان- و رفتاری -مانند انصاف، مقابله به مثل و ترغیب اخلاقی- جای می‌گیرند. یافته‌ها نشان می‌دهد الگوی تمکین زکات علاوه بر این دو دسته متغیر از متغیرهای دیگری مانند هویت اسلامی، حسابداری ذهنی و وعده پاداش‌ها و مجازات‌های معنوی نیز بهره می‌برد که در الگوی اقتصادی یا وجود ندارد یا به گونه متفاوتی استفاده می‌شود. تفاوت دیگر آنکه الگوی اقتصادی با مبناقراردادن انسان اقتصادی به محاسبه مقدار بهینه متغیرهایی چون مجازات و حسابرسی می‌پردازد و سپس از عوامل رفتاری برای زدن تلنگر و افزایش تمکین استفاده می‌شود. اما در نظام زکات بالعکس، بیشترین اهمیت به کرامت انسان مسلمان و انگیزه‌های درونی و سپس فضایل انسانی (متغیرهای رفتاری) وی داده می‌شود و کمترین توجه به عوامل نئوکلاسیکی است. بر این اساس هر سیاست ترویج زکات باید بیشترین تکیه خود را بر ایمان افراد و آثار مثبت زکات بر پاکی روح و مال فرد، سپس بر فضایل انسانی همچون کمک به فقرا و درنهایت بر مشوق‌ها و مجازات‌های مادی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model of Zakat compliance in Islamic teachings compared to the economic model of tax compliance

نویسنده [English]

 • Vahid Moghadam
Null
چکیده [English]

The economic factors affecting tax compliance in the modern tax model can be divided into two categories: neoclassical (based on human self-interest) and behavioral. Variables such as tax rate, amount of punishment and possibility of audit are in the first category and fairness, reciprocity, moral persuasion and psychological costs of disobedience are in the second category. In addition to these two variable layers, the Islamic model of zakat compliance also uses other variables such as Islamic identity, mental accounting, the promise of spiritual rewards and punishments, or it does not exist in the modern model or it is used in a different way. Another more important difference is that in the modern model, economic man is based and the optimal amount of variables such as punishment and audit probability is determined based on it, and then behavioral characteristics are used to push and increase compliance. But the system of zakat is designed in such a way that a sense of human and divine dignity is given to the individual. On this basis, religious variables, especially faith, are based. At the same time, behavioral variables including human virtues are also considered, but the least attention is paid to neoclassical variables. Based on this, every zakat promotion program should first place the greatest reliance on people's faith (obtaining divine approval) and the positive effects of zakat on the purity of the soul and property, and then on human virtues such as helping the poor. But for the layer of material rewards and punishments, no special place was found in this model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zakat compliance
 • tax compliance
 • neoclassical economics
 • behavioral economics
 • religious view of man
 1. بحرینی یزدی، حسین و محمود عیسوی؛ «مبانی نظری و اصول اخذ مالیات در اسلام و جایگاه آن در تشکیل نظام مالیاتی نوین»؛ ماهنامه معرفت، ش218، 1394.
 2. بروجردی، سیدحسین؛ جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه؛ تهران: مطبعه المساحه، 1380ق.
 3. توکلی، محمدجواد؛ «انگیزش و تربیت اخلاقی در نظام مالیاتی اسلام»، پژوهشنامه مالیات، ش80، 1395.
 4. دشتی، محمد؛ نهج البلاغه؛ قم: انتشارات مشهور، 1380.
 5. روحانی، سیدمحمدصادق؛ فقه الصادق؛ قم: مؤسسه دار الکتاب، 1413ق.
 6. شیخ مفید، محمد بن محمد؛ المقنعه؛ [بی‏جا]: دارالطباعه محمد تقی بن محمد مهدی التبریزی، 1274ق.
 7. صامتی، مجید، هادی امیری و زهرا حیدری؛ «تأثیر اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی، مطالعه موردی شهر اصفهان»؛ فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ش75، 1394.
 8. قرائتی، محسن؛ خمس و زکات؛ تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، 1382.
 9. کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول کافی؛ ترجمه محمدباقر کمره‌ای؛ تهران: اسوه، 1372.
 10. محقق حلی، جعفر بن حسن؛ شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ تهران: استقلال، 1409ق.
 11. محدث نوری، حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ قم: موسسه آل البیت : لإحیاء التراث، 1366.
 12. محمدی ری شهری، محمد؛ میزان الحکمه؛ قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، 1386.
 13. مدرسی، سیدمحمدتقی؛ الفقه الاسلامی: احکام عبادات؛ تهران: محبان الحسین 7، 1381.
 14. Allingham, Michael and Agnar Sandmo; “Income tax evasion: a theoretical analysis”; Journal of Public Economics, Vol.1, No.3-4, 1972.
 15. Alm, James; “Tax compliance and administration”; Public Administration and Public Policy, Vol.7, No.2, 1999.
 16. Alm, James, Betty R. Jackson, and Michael McKee; “Fiscal exchange, collective decision institutions and tax compliance”; Journal of Economic Behavior & Organization, 22(3), 1993.
 17. Alm, James, Betty R. Jackson and Michael McKee; “Deterrence and Beyond: Toward a Kinder, Gentler IRS”, In J. Slemrod (Ed.); Why people pay taxes: Tax compliance and enforcement, Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 1992.
 18. Alstadsaeter, Annette, Wojciech Kopczuk & Kjetil Telle; “Social networks and tax avoidance: evidence from a welled-fined Norwegian tax shelter”; Mimeo, University of Oslo, Columbia University, and Statistics Norway, 2014
 19. Andreoni, James, Brian Erard and Jonathan Feinstein; “Tax compliance”; Journal of Economic Literature, 36(2), 1998.
 20. Becker, Gary S; “Crime and punishment: an economic approach”; Journal of Political Economy, Vol.76,2, 1968.
 21. Carrillo, Paul E, Edgar Castro and Carlos Scartascini; “Do rewards work to maintain and increase tax compliance? Evidence from the randomization of public goods”; World Bank ABCDE 2016 Conference, World Bank, Washington, DC, 2016.
 22. Chaudhuri, Ananish; “Sustaining cooperation in laboratory public goods experiments: a selective survey of literature”; Experimental Economics, Vol.14, No.1, 2011.
 23. Chen, Yan, and Sherry Xin Li; “Group-identity and social preferences”; American Economic Review, 99(1), 2009.
 24. Congdon, W. J, R. Jeffrey and S. Mullainathan; Policy and Choice: Public Finance through the Lens of Behavioral Economics; Washington D.C: The Brookings Institution Press, 2011.
 25. Coricelli, Giorgio, Mateus Joffily, Claude Montmarquette & Marie Claire Villeval; “Cheating, emotions, and rationality: an experiment on tax evasion”; Experimental Economics, Vol.13, No.2, 2010.
 26. Cummings, Ronald G, Jorge Martinez-Vazquez, Michael McKee, & Benno Torgler; “Tax morale affects tax compliance: evidence from surveys and an artefactual field experiment”; Journal of Economic Behavior & Organization, 70(3), 2009.
 27. Dunning, Thad, Felipe Monestier, Rafael Pineiro, Fernando Rosenblatt, and Guadalupe Tunon; “Is paying taxes habit forming? Experimental evidence from Uruguay”; Mimeo, 2016.
 28. Fehr, Ernst, & Ivo Schurtenberger; “Normative foundations of human cooperation”; Nature of Human Behaviour, 22, 2018.
 29. Fjeldstad, Odd-helge, and Joseph Semboja; “Why people pay taxes: the case of the development levy in Tanzania”; World Development, 29, 2001.
 30. Frey, Bruno S, and Reto Jegen; “Motivation Crowding Theory”; Journal of Economic Surveys, 15(5), 2001.
 31. Frey Bruno S. and Torgler Benno; “Tax morale and conditional cooperation”, Journal of Comparative Economics, Vol. 35, No. 1, 2007.
 32. Hashimzade Nigar, Gareth Myles, and Binh Tran-Nam; “Application of behavioural economics to tax evasion”; Journal of Economic Surveys, 27(5), 2012.
 33. Khan, Adnan Q, Asim I. Khwaja, and Benjamin A. Olken; “Tax farming redux: experimental evidence on performance pay for tax collectors”; Quarterly Journal of Economics, 131(1), 2016.
 34. Kleven, Henrik Jacobsen, Martin B. Knudsen, Claus Thustrup Kreiner, Søren Pedersen, & Emmanuel Saez; “Unwilling or unable to cheat? Evidence from a tax audit experiment in Denmark”; Econometrica, 79(3), 2011.
 35. Kirchler, Erich, Erik Hoelzl, & Ingrid Wahl; “Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework”; Journal of Economic Psychology,29, No.2, 2008.
 36. Konrad, Kai A, Tim Lohse, and Salmai Qari; “Customs Compliance and the Power of Imagination”; CESifo Working Paper,3702, 2012.
 37. Konrad, Kai A. and Salmai Qari; “The Last Refuge of a Scoundrel? Patriotism and Tax Compliance”; Economica, Vol.79, No.315, 2012.
 38. Luttmer, Erzo F. P. and Monica Singhal; “Tax morale”; Journal of Economic Perspectives, 28(4), 2014.
 39. Muehlbacher, Stephan, Barbara Hartl, and Erich Kirchler; “Mental accounting and tax compliance: experimental evidence for the effect of mental segregation of tax due and revenue on compliance”; Public Finance Review, 45(1), 2017.
 40. Ortega, Daniel, and Carlos Scartascini; “Don’t blame the messenger: a field experiment on delivery methods for increasing tax compliance”; Mimeo, Inter-American Development Bank, 2016a.
 41. Ortega, Daniel, and Carlos Scartascini; “Who’s calling? The effect of phone calls as a deterrence mechanism”; Mimeo, Inter-American Development Bank, 2016b.
 42. Slemrod Joel; “Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion”; Journal of Economic Perspectives, Vol.21, No.1, 2007.
 43. Slemrod, Joel, Marsha Blumenthal, and Charles Christian; “Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota”; Journal of Public Economics, 79(3), 2001.
 44. Spicer, Michael W. and J. Everett Thomas; “Audit probabilities and the tax evasion decision: an experimental approach”; Journal of Economic Psychology, 2(3), 1982.
 45. Tajfel, Henry, and John Turner; “An integrative theory of intergroup conflict”; The social psychology of intergroup relations, 33(47), 1979.
 46. Thaler, Richard H; “Mental Accounting Matters”; Journal of Behavioral Decision Making, Vol.12, Issue3, 1999.
 47. Tyler, Tom & Allan Lind; “A relational model of authority in groups”; Advances in Experimental Social Psychology, Vol.25, San Diego, CA: Academic Press, 1992.
 48. Yitzhaki, Shlomo; “A note on Income tax evasion: A theoretical analysis”; Journal of Public Economics, Vol.3, No.2, 1974.