ارزیابی عملکرد کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانش‌آموخته DBA، انجمن مالی اسلامی ایران، تهران، ایران

چکیده

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام وظایف خود، در حوزههای مختلف بازار سرمایه اسلامی از جمله انواع قراردادها و ابزارهای مالی اسلامی اظهار نظر نموده و مصوبات متعددی ابلاغ کرده است. هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با رعایت مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و تنظیم دستورالعمل و اساسنامههای مربوطه با توجه به اهمیت نقش کمیته فقهی در رعایت موازین شرعی در قراردادها، ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه پرداخته است. در این پژوهش تلاش میشود عملکردکمیته فقهی طبق وظایف و اختیارات محوله مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. تحقیق حاضر پژوهشی کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی محسوب میشود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی، کتب، مقالات، گزارشها و سایر مستندات مرتبط با فعالیتهای کمیته فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس به روش میدانی و با توزیع پرسشنامه بین 10 نفر از خبرگان مالی و فقهی آشنا با فعالیت‌های کمیته فقهی، عملکرد کمیته تخصصی فقهی در انجام وظایف مندرج در دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته فقهی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که عملکرد کمیته فقهی در مواردی شامل «ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به منظور اطمینان از حسن اجرای آنها»، «همکاری با کمیته‌ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان‌های داخلی و خارجی»، «همکاری در توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی» و «همکاری در برگزاری نشست‌های علمی در زمینه مالی اسلامی» مطلوب ارزیابی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the performance of the shariah committee of Stock Exchange and Securities Organization of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • mohammad Tohidi 1
 • maryam mahmoudi 2
1 assistant professor of imam sadiq university
2 DBA student, Islamic Finance Association of Iran
چکیده [English]

In line with the performance of its duties, the shariah committee of the Securities and Exchange Organization has commented on various areas of the Islamic capital market, including types of contracts and Islamic financial instruments, and has issued numerous approvals. The Board of Directors of the Securities and Exchange Organization, following the approvals of this committee, has been developing regulations and setting the relevant guidelines and statutes, considering the importance of the jurisprudence committee's role in complying with Sharia standards in contracts, instruments, and financial institutions of the capital market. In this research, it is tried to evaluate and measure the performance of the shariah committee according to the assigned duties and powers. The current research is qualitative research that is considered a descriptive survey from the point of view of the applied goal and from the point of view of the method of data collection. In this research, firstly, books, articles, reports, and other documents related to the activities of the Jurisprudence Committee were studied and examined, then through the field method and by distributing a questionnaire among 10 financial and jurisprudence experts familiar with the shariah committee's activities. the performance of the shariah committee in performing the duties specified in the instructions for the formation and activity of the shariah committee is evaluated. The results of the research show that the performance of the shariah committee in cases including "evaluation of financial instruments in practice in order to ensure their good implementation", "cooperation with similar committees and councils in other internal and external organizations", "cooperation in the development and expansion of programs" educational and scientific publications in the field of Islamic finance", "cooperation in holding scientific meetings in the field of Islamic finance" has not been evaluated favorably.

کلیدواژه‌ها [English]

 • shariah Committee
 • Shariah Supervision
 • Shariah Governance
 • Capital Market
 1. پیره، مجید؛ «فرآیند صدور مصوبه در کمیته تخصصی فقهی»؛ تهران: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، 1396.
 2. توحیدی، محمد و علیرضا فتاحی؛ «استخراج مؤلفه‎های ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران بر مبنای استانداردهای بین‌المللی (مطالعه موردی: استانداردهای بین‏المللی IFSB و AAOIFI)»؛ فصلنامه بورس اوراق بهادار، س12، ش47، 1398.
 3. حسینی، سیدعلی، فاطمه بابائی و وهاب قلیچ؛ «بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه‌های حاکمیت شرعی»؛ فصلنامه علمی اقتصاد اسلامی، س21، ش 81، 1400.
 4. دبیرخانه کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار؛ مصوبات کمیته تخصصی فقهی؛ تهران: مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، 1389.
 5. فتاحی، علیرضا و شهاب خدابخشیان؛ «راهکارهای ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران»؛ فصلنامه علمی اقتصاد اسلامی، س21، ش81، 1400.
 6. کاوند، مجتبی؛ «نقش شورای فقهی در بازار سرمایه اسلامی»؛ گزارش پژوهشی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، 1396.
 7. کریمی، رامین؛ راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS؛ تهران: انتشارات هنگام، 1394.
 8. مؤمنی، منصور و علی فعال قیومی؛ تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS؛ تهران: انتشارات منصور مؤمنی، 1389.
 9. Ahmed, H; "Shari’ah Governance Regimes for Islamic Finance: Types and Appraisal - I regimi di governance conformi alla shari’ah nella finanza islamica: tipologia e valutazione"; Economia Internazionale/ International Economics, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova,64, No.4, 2011, pp.393-412.
 10. Farook, S. & M. Farooq; "Shariah Governance for Islamic Finance: Challenges and Pragmatic Solutions"; SSRN Electronic Journal, Available at SSRN 1813483, 2011.
 11. Gintzburger, Anne-Sophie; An Analysis of Global Trends and Regional Pockets in the Application of Islamic Financial Contracts in Malaysia and the Gulf Cooperation Council; Singapore: WileyBlackwell, 2015.
 12. Grassa, R; "Shariah Supervisory System in Islamic Financial Institutions New Issues and Challenges: A Comparative Analysis between Southeast Asia models and GCC Models"; Humanomics, Vol.29, No.4, 2013.
 13. Harrison, T. & E. Ibrahim; "Islamic Finance: Principles, Performance and Prospects"; Springer, 2016.
 14. Hasan, Z; "A Survey on Shariah Governance Practices in Malaysia, GCC Countries and the UK"; International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol.4, No.1, 2011.
 15. Hilmy, H. M. A. & R. Hassan; "Shariah Governance Structure of Islamic Financial Institutions in Sri Lanka"; International Journal of Management and Applied Research, Vol.6, No.4, 2019.
 16. Islam, K. M. A. & Bhuiyan, A. B. "Determinants of the Effectiveness of Internal Shariah Audit: Evidence from Islamic Banks in Bangladesh"; The Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol.8, No.2, 2021, pp.223-230.
 17. Islamic Financial Services Board; Guiding Principles on Shariah Governance for Institutions Offering Islamic Financial Services; Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2009.
 18. Malkawi, B. H; "Shariah Board in the Governance Structure of Islamic Financial Institutions"; The American Journal of Comparative Law, Vol.61, No.3, 2013.
 19. Miajee, M. R. K; "Shariah Governance: Perspective of Islamic Finance"; International Journal of Shari'ah and Corporate Governance Research, Vol.1, No.1, 2018.
 20. Nafees, S. M. M, M. R. P. Risna, M. F. Rukshana & M. F. F Zahira; "Sharia Governance of Islamic Financial institutions: A Comparative Study among Malaysia, Bahrain and Sri Lanka"; Sri Lankan Journal of Arabic and Islamic Studies, Vol.2, No.1, 2019.
 21. Neifar, S, B. Salhi and A. Jarboui; "The moderating role of Shariah supervisory board on the relationship between board effectiveness, operational risk transparency and bank performance"; International Journal of Ethics and Systems, Vol.36, No.3, 2020, pp.325-349.
 22. Uddin, M. A; "Governance from Islamic Economic Perspective: A Shariah Governance Framework"; Journal of Islamic Banking and Finance, Vol.35, No.3, 2018.