بررسی تأثیر به‎کارگیری مبانی اقتصاد اسلامی در فرایند مالی بانک ملت بر افزایش رضایت مشتریان (مطالعه موردی بانک ملت استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد میبد

2 دانشجوی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده

رعایت اصول شرعی و فقهی در همه سطوح بانکی و فرایندهای مالی یک اصل مهم برای بانک­های اسلامی در سراسر جهان است. علاوه بر این مشتریان یکی از مهم‏ترین عواملی هستند که در کسب مزیت رقابتی و افزایش ماندگاری و دوام بانک­ها در بازار رقابتی نقش دارند؛ لذا شناسایی عواملی که می­تواند در جلب رضایت آنها و حفظ و ماندگاری­شان در بانک مؤثر باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اسلامی‏بودن بانک­های ایران، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر به­کارگیری مبانی فقهی و شرعی بر رضایت مشتری در بانک ملت استان یزد می­باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و برحسب روش نیز توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک ملت استان یزد است که از طریق روش نمونه­گیری معادلات ساختاری، 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. درنهایت 98 داده­ با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع­آوری گردید. از روش مدل­سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی و همچنین نرم­افزار آماری برای تحلیل داده­ها، ارزیابی مدل تحقیق و آزمون فرضیه­های مطرح‏شده استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که به­کارگیری مبانی فقهی و شرعی به میزان 1/41 درصد بر رضایت مشتریان تأثیر گذار می­باشد. علاوه بر این مشخص گردید که متغیرهای رعایت مبانی فقهی و شرعی در سپرده، رعایت مبانی فقهی و شرعی در فعالیت‌های سرمایه­گذاری، رعایت مبانی فقهی و شرعی در حسابرسی، رعایت مبانی فقهی و شرعی در محصولات و خدمات و آگاهی مشتریان از مبانی فقهی و شرعی فرایندهای مالی، تأثیر مثبت و معنا‌داری بر رضایت مشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of applying Islamic economic principles in the financial process of Bank Mellat on increasing customer satisfaction (case study of Bank Mellat, Yazd province)

نویسندگان [English]

 • Majid Bitaraf 1
 • Mohammad Hadi Mahboubi 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University
2 Master's student of Azad University gives one unit
چکیده [English]

Compliance with Sharia and Fiqh principles at all levels of banking and financial processes is an important principle for Islamic banks around the world. In addition, customers are one of the most important factors that play a role in gaining a competitive advantage and increasing the longevity and durability of banks in the competitive market. Therefore, it is very important to identify the factors that can be effective in gaining their satisfaction and keeping them in the bank. Considering the fact that Iranian banks are Islamic, the purpose of this study is to investigate the effect of using jurisprudence and sharia principles on customer satisfaction in Mellat Bank of Yazd province. The current research is practical in terms of its purpose, and in terms of its method, it is descriptive-survey and correlational. The statistical population of the research includes all the customers of Mellat Bank in Yazd province, 110 people were selected as a sample through the structural equation sampling method. Finally, 98 data were collected using a standard questionnaire. Structural equation modeling method based on partial least squares method and statistical software were used for data analysis, research model evaluation, and hypothesis testing. The results show that the use of jurisprudence and Shariah principles has an impact on customer satisfaction by 41/1%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Basics of Islamic economy
 • Bank Mellat
 • Customer satisfaction
 1. توسلی، محمداسماعیل، مجاهدی مؤخر، محمدمهدی، و خرسندی، مرتضی (۱۳۹۹). تبیین ماهیت بانک‏داری غربی، بانک‏داری بدون ربا، بانک‏داری اسلامی. فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، ۶ (۴)، ۸۵-۱۰۸.
 2. داوری، علی، و رضازاده، آرش (1392). مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS Smart. تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 3. راضی، محمدرضا؛ سهمانی‌اصل، محمدعلی، التیبینا، امرمحمد (1390). بانک‏داری اسلامی: مدیریت ریسک و بهبود سودآوری. فارس، آبادبوم.
 4. Ahmad, K. (1996). Quality management foundation: an agenda for Islamization of management knowledge. Malaysian Management Review, 31 (1), 44-52.
 5. Aisyah, M. (2018). Islamic bank service quality and its impact on Indonesian customers' satisfaction and loyalty. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics 10 (2), 367-388.
 6. Al-Buraey, M. A. (2005). Management principles derived from the sources of Islam. In Quality Standard from the Islamic Perspectives, edited by Musa, M. and Salleh, S.S.S.M., 35-50. IKIM, Kuala Lumpur.
 7. Ali, M., and Raza, S. A. (2017). Service quality perception and customer satisfaction in Islamic banks of Pakistan: the modified SERVQUAL model. Total Quality Management and Business Excellence 28 (5-6), 559-577.
 8. Aldarabseh, W. M. (2019). Customer satisfactions on Islamic banking services in Almadinah city, Saudi Arabia. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 1-8.
 9. Alfoqahaa, S. (2012). Factors affecting customers satisfaction with Islamic banking services in Palestine. Jordan Journal of Business Administration 8 (2), 236-263.
 10. Amin, M., Isa, Z., and Fontaine, R. (2011). The role of customer satisfaction in enhancing customer loyalty in Malaysian Islamic banks. The Service Industries Journal 31 (9), 1519-1532.
 11. Amin, M., Isa, Z., and Fontaine, R. (2013). Islamic banks: contrasting the drivers of customer satisfaction on image, trust, and loyalty of Muslim and Non-Muslim customers in Malaysia. International Journal of Bank Marketing 31 (2), 79-97.
 12. Albaity, M., and Rahman, M. (2021). Customer Loyalty towards Islamic Banks: The Mediating Role of Trust and Attitude. Sustainability 13 (19), 10758.
 13. Baba, B., Zabri, S. M., and Kaseri, A. (2018). Assessing the Influence of Islamic Banks' Products' Quality Features on Customer Satisfaction in Nigeria. Traektoriâ Nauki= Path of Science 4 (6).
 14. Bashir, M. S. (2013). Analysis of customer satisfaction with the Islamic banking sector: case of Brunei Darussalam. Asian Journal of Business and Management Sciences 2 (10), 38-50.
 15. Derigs, U., and Marzban, S. (2008). Review and analysis of current Shariah-compliant equity screening practices. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 1 (4), 285-303.
 16. Dandis, A.O., and Wright, L. T. (2020). The effects of CARTER model on attitudinal loyalty in Islamic banks. International Journal of Quality and Service Sciences 12 (2), 149-171.
 17. Hamzah, N., Ishak, N. M., and Nor, N. I. M. (2015). Customer satisfactions on Islamic banking system. Journal of Economics, Business and Management 3 (1), 140-144.
 18. Hair, J. F. Jr, Howard, M. C., and Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLSSEM using confirmatory composite analysis. Journal of Business Research 109, 101-110.
 19. Hair, J., Hollingsworth, C. L., Randolph, A. B., and Chong, A. Y. L. (2017). An updated and expanded assessment of PLS-SEM in information systems research. Industrial Management and Data Systems 117 (3), 442-458.
 20. Hunjra, A. I., Akhtar, M. N., Akbar, S. W., and Niazi, G. S. K. (2011). Relationship between customer satisfaction and service quality of Islamic banks. World Applied Sciences Journal 13 (3), 453-459.
 21. Imam, P. A., Kpodar, K. R., and Kramarenko, V. (2010). Islamic banking: how has it diffused?. IMF Working Papers 2010,
 22. Ishak, A. H., and Osman, M. R. (2016). A systematic literature review on Islamic values applied in quality management context. Journal of Business Ethics 138 (1), 103-112.
 23. Jalil, A., and Rahman, M. K. (2010). Financial transactions in Islamic Banking are viable alternatives to the conventional banking transactions. International Journal of Business and Social Science 1, (3), 178-185.
 24. Janahi, M. A., and Al Mubarak, M. (2017). The impact of customer service quality on customer satisfaction in Islamic banking. Journal of Islamic Marketing 8 (4), 595-604.
 25. Johan, Z. J., Dali, N., Suki, A. A., and Hafit, N. I. A. (2017). Customers’ intention towards Shariah compliant credit cards: A pilot study. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7 (10), 1144-1155.
 26. Khattak, N. A., and Rehman K. (2010). Customer satisfaction and awareness of Islamic banking system in Pakistan. African Journal of Business Management 4 (5), 662-671.
 27. Khir, K., L. Gupta, and Shanmugam B. (2008). Longman Islamic banking: A practical perspective. Malaysia, Pearson Malaysia Sdn Bhd.
 28. Kontot, K., J. Hamali, and Abdullah F. (2016). Determining factors of customers’ preferences: A case of deposit products in Islamic banking. Procedia-Social and Behavioral Sciences 224, 167-175.
 29. Levesque, T., and McDougall G. H. G. (1996). Determinants of customer satisfaction in retail banking. International Journal of Bank Marketing 14 (7), 12-20.
 30. Leninkumar, V. (2019). Antecedents of customer satisfaction. Archives of Business Research 7 (6), 62-76.
 31. Malekloo, G. H. (2021). Assessing the Damages and Challenges of the Iranian Banking System from the Perspective of Islamic Economics in order to Realize Islamic Banking. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12 (13), 4917-4926.
 32. Minhas, I. H. (2020). Shariah Compliant Model of Islamic Banking. Journal of Islamic Banking & Finance 37 (3), 79-88.
 33. Mohanty, A. (2014). Empirical study on the feasibility and scope of Shariah-compliant financial product in Indian scenario. Sumedha Journal of Management 3 (1), 82-94.
 34. Newman, K. (2001). Interrogating SERVQUAL: a critical assessment of service quality measurement in a high street retail bank. International Journal of Bank Marketing 19 (3), 126-139.
 35. Ongera, F. K., and F. Ndede. (2019). Shariah banking and financial performance of selected commercial banks in Kenya. International Journal of Current Aspects 3 (VI), 50-66.
 36. Rahmi, M., N. Azma, F. M. Obad, M. Zaim, and M. Rahman. (2020). Perceptions of Islamic banking products: Evidence from Malaysia. The Journal of Business Economics and Environmental Studies 10 (3), 35-42.
 37. Ramdhani, M. A., A. Ramdhani, and D. M. Kurniati. (2011). The influence of service quality toward customer satisfaction of Islamic sharia bank. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 5 (9), 1099-1104.
 38. Rasheed, H., W. Aimin, and A. Ahmed. (2012). An evaluation of bank customer satisfaction in Pakistan, comparing foreign and Islamic banks. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2 (7), 177-192.
 39. Rashid, M., M. K. Hassan, and A. U. F. Ahmad. (2009). Quality perception of the customers towards domestic Islamic banks in Bangladesh. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance 5 (1), 109-131.
 40. Saqib, L., M. A. Farooq, and A. M. Zafar. (2016). Customer perception regarding Sharī ‘ah compliance of Islamic banking sector of Pakistan. Journal of Islamic Accounting and Business Research 7 (1), 29-44.
 41. Sadeq, A. M. (1996). Quality management in the Islamic framework. In Quality Management Islamic Perspectives, edited by A. M. Sadeq and K. Ahmad, 1-14. Kuala Lumpur, Leeds Publications.
 42. Senou, M. M., W. Ouattara, and D. Acclassato Houensou. (2019). Is there a bottleneck for mobile money adoption in WAEMU?. Transnational Corporations Review 11 (2), 143-156.
 43. Ullah, H. (2014). Shari’ah compliance in Islamic banking: An empirical study on selected Islamic banks in Bangladesh. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 7 (2), 142-157.
 44. Ullah, M. H., and R. Khanam. (2018). Whether Shari’ah compliance efficiency is a matter for the financial performance: The case of Islami Bank Bangladesh Limited. Journal of Islamic Accounting and Business Research 9 (4), 507-521.
 45. Wu, X., H. X. Chen, and X. Li. (2019). The moderation effect of social factors on marketing factors in consumer research. Transnational Corporations Review 11 (2), 157-165.
 46. Yusup, D. (2019). Analyzing the effect of service quality on customer satisfaction of Islamic banking in West Java Province, Indonesia. Management Science Letters 9 (13), 2347-2356.