ارائه الگوی ایرانی ـ اسلامی بانکداری اجتماعی در بستر رسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

بانکداری اجتماعی حوزه‌ای نوین در صنعت بانکداری و در بستر رسانه است و به مثابة بانک‌های پاسخگو و با مسئولیت اجتماعی محسوب می‌شوند که پایبند به اصول مالی اسلامی هستند. هدف اصلی پژوهش ارائة الگوی بومی و ایرانی ـ اسلامی بانکداری اجتماعی در بانک‌ سپه است. روش پژوهش، آمیختة اکتشافی متوالی است که ترکیبی از روش کیفی داده‌بنیاد به شیوة هم‌ساخت‌گرایی چارمز روی 13 نفر به شیوة نمونه‌گیری هدفمند و با ابزار مصاحبة ساختارنیافته و روش کمّی در بین 289 نفر از خبرگان مرتبط برای آزمون فرضیه­ها و مدل استفاده شده است. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد برنامه‌ریزی بانک سپه در خصوص نحوة جلب مشارکت مردمی و اعتمادسازی در نظام بانکی به صورت تعامل دوسویه بایستی با بازنگری در نظام اطلاع‌رسانی و ارتقای روابط عمومی همسو شود. ضمناً تدوین برنامه‌ای در خصوص نحوة حمایت‌های مالی و تسهیل‌گری حاکمیت به همراه بازنگری در قوانین و سیاست‌های بانکداری اجتماعی خواهد توانست بانکداری اجتماعی را با رویکرد فرهنگ‌محور توأمان سازد. از طرفی، بازنگری در سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی در راستای استقرار هم‌آفرینی ارزش، خلق ارزش افزودة اجتماعی و بهره‌گیری از راهبردهای مبتنی بر نظام‌مندسازی بوروکراسی بانکداری سپه سبب خواهد شد با بهره‌گیری از عقلایی‌سازی نظام گزینش نیروی انسانی، نظام‌مندی دستگاه اداری و دیوانی بانک و فضای سازمانی چابک به همراه هوشمندسازی نظام بانکداری در بستر شبکه‌های اجتماعی در وضعیت بانکداری اجتماعی تحول ایجاد کند. نتایج آزمون فرضیه‌ها در مدلسازی معادلات ساختاری و نتایج تحلیل مسیر اثر عوامل مذکور را معنادار نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Iranian-Islamic model of social banking in the context of media: mixed research

نویسندگان [English]

 • Saeed Houshyar 1
 • Abolfazl Danaei 2
 • Ehtesham Rashidi 3
1 PhD student in media management, Faculty of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Social banking is a new field in the banking industry and in the context of media, and they are considered as responsive and socially responsible banks that adhere to Islamic financial principles. The main aim of the research is to present the local model of social banking in Sepeh Bank. The research method is a sequential exploratory mix; A combination of the qualitative grounded theory method in the form of constructivism of Charmaz was used on 13 people in the method of purposeful sampling and unstructured interview tool and the quantitative method was used among 289 related experts to test the hypotheses and model. The results of the qualitative part of the research showed that Sepeh Bank's planning on how to attract people's participation and trust-building in the banking system in the form of two-way interaction should be aligned with the revision of the information system and promotion of public relations. In addition, developing a plan regarding financial support and governance facilitation along with revision of social banking laws and policies will be able to combine social banking with a culture-oriented approach. On the other hand, revising social and cultural policies in line with the establishment of co-creation of value, creation of social added value and using strategies based on the systematization of Sepah banking bureaucracy will lead to rationalization of the human resources selection system, the systematization of the administrative and bureaucracy system of the bank and the environment an agile organization along with the intelligentization of the banking system in the context of social networks will create changes in the state of social banking. The results of the hypothesis test in structural equation modeling and the path analysis results show the effect of the mentioned factors to be significant

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social banking
 • Islamic banking
 • Native Model
 • Grounded theory
 • constructivism
 • mixed method
 1. اشجع، علی (1398). آسیب‌شناسی استقرار بانکداری اجتماعی در شعب بانک قرض‌الحسنه رسالت استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی راغب اصفهان.
 2. پالیک، حمزه (1398). بررسی تأثیر گسترش بانکداری اجتماعی بر رقابت در صنعت بانکداری ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش تجارت الکترونیک، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 3. پورفرج، علیرضا (1385). روش دستیابی به رشد پایدار با حذف بهره در الگوی پولی اسلامی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 6 (3)، 131-153.
 4. خورسندیان، علی، مرادپور، عباس و شعبانی، مریم (1393). ارائة الگویی برای بانکداری اخلاقی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 22 (71)، 29-52.
 5. دقتی‌پور، رضا (1398). شناسه‌ها و اولویت‌بندی پیشرانه‌های توسعه بانکداری اجتماعی در نظام بانکی بانک قرض‌الحسنه رسالت استان سیستان و بلوچستان. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، رشتة مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب‌وکار الکترونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 6. رضایی، داود، اقدسی، محمد و سعیدی، فرشاد (1400). شناسایی انواع رویکردهای بانکداری اجتماعی و تحلیل اثرات آنها بر بانک‌ها. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 25 (1)، 26-49.
 7. زنگی‌آبادی، رؤیا (1398). بررسی ابعاد بانکداری اجتماعی با رویکرد نظریه‌پردازی داده­بنیاد. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان.
 8. شاهچرا، مهشید و سلیمانی، فاطمه (1394). ارزیابی روش نوین وام‌دهی در بانکداری اجتماعی (تحلیل SWOT). تهران، پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، 21 و 22 دی‌ماه.
 9. شهنازی، روح‌اله و پناهی، مجتبی (1396). سنجش میزان اخلاقی‌بودن بانکداری در ایران؛ مطالعه موردی بانک‌های ایران شعب شیراز. دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 6 (2)، 67-100.
 10. صالحی، نعمان، مهرمنش، حسن، حقیقت‌ منفرد، جلال و کاشفی ‌نیشاپوری، محمدرضا (1401). بررسی نقش فین‌تک‌ها بر حفظ مشتریان بانک ملی ایران با توجه به نقش میانجی رضایت مشتریان (مورد مطالعه: سامانه بام بانک ملی ایران). فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 14 (54)، 182-208.
 11. فرهنگی، علی‌اکبر و حیدری، مجید (1393). رسانه‌های اجتماعی و مدیریت ارائة خدمات بانکی به نسل دیجیتال با رویکرد نظریه استفاده و رضایت‌مندی. مطالعات رسانه‌ای، 9 (27)، 63-76.
 12. قطبی، نیلوفر (1392). شناسایی ابعاد بانکداری اجتماعی. تهران، سومین همایش سالانة بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، 1-14.
 13. عیوضلو، حسین و قلیچ، وهاب (1393). بانکداری اخلاقی با رویکرد اسلامی (ضوابط اخلاقی و تدابیر ساختاری). تهران، نشر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 14. مرادی، داود، شیخی، محمدتقی و خادمیان، طلیعه (1398). بررسی تأثیر تحقق مدل بانکداری توسعه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور با تأکید بر شبکه بانکی. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 11 (42)، 121-142.
 15. هاشم‌زهی، فائزه، سالارزهی، حبیب‌اله و محمدپور، سمانه (1400). ارائة مدل بانکداری اجتماعی در شعب بانک قرض‌الحسنه رسالت. تهران، چهارمین کنفرانس بین‌المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 20 مردادماه.
 16. Benedikter, Roland (2011). Social banking and social finance. New York, Springer.
 17. Charmaz, Kathy (2014). Constructing grounded theory. California, sage.
 18. Creswell, John W., and J. David Creswell (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. California, Sage publications.
 19. Deloitte. Who says blacks can't be social? Become a social bank, inside and out, Available from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Financial-Services/gx-fsi-ca-who-said-bank-cant-be-social-2013-10.pdf
 20. Hani, Umme, Ananda Wickramasinghe, and Uraiporn Kattiyapornpong (2021). Reviving social banking using relationship quality dynamics in a developing country. Journal of Strategic Marketing, 29 (7), 574-597.
 21. Hayday, Malcolm (2014). Social banks: What do they need to be successful?. Global Social Policy, 14 (2), 272-274.
 22. Krause, Kathleen, and Battenfeld, Dirk (2019). Coming out of the niche? Social banking in Germany: An empirical analysis of consumer characteristics and market size. Journal of Business Ethics, No.155, 889-911.
 23. Martínez - Campillo, Almudena, Wijesiri, Mahinda and Wanke, Peter (2020). Evaluating the double bottom-line of social banking in an emerging country: how efficient are public banks in supporting priority and non-priority sectors in India?. Journal of business ethics162, 399-420.
 24. Milano, Riccardo (2011). Social banking: A brief history. In Social banks and the future of sustainable finance, Routledge, 15-47.
 25. Pérez-Iñigo, Juan Mascareñas, Kubus, Renata and Fernandez, Sara González (2020). Innovation ecosystems in banking and monetary sector: competitiveness versus sustainability. Mercados y Negocios, No.41, 19-35.
 26. Weber, Olaf, and Sven Remer, eds (2011a). Social banks and the future of sustainable finance. Vol. 64, UK, Taylor & Francis.
 27. Weber, Olaf (2011b). Mission and profitability of social banks.Available at SSRN 1957637.
 28. Weber, Olaf (2014). Social banking: Concept, definitions and practice. Global Social Policy14 (2), 265-267.
 29. Zhang, Kem ZK, Benyoucef, Morad, and Zhao, Sesia J. (2016). Building brand loyalty in social commerce: The case of brand microblogs. Electronic Commerce Research and Applications,15, 14-25.