بررسی فقهی-حقوقی استخراج رمز ارز به عنوان مصداقی از حیازت مباحات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

3 دانشجوی دکترای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی، صنعت و ارتباطات، در پاره‌ای از معاملات، پول سنتی و مجازی جای خود را به رمزارز داده است. از آنجایی که رمزارزها نوپدید هستند، لذا تطبیق احکام فقهی و حقوق اسلامی بر آن با مشکلاتی چند روبه رو است. یکی از مسائلی که در این حوزه قابل واکاوی ومحل تامل می باشد، استخراج رمزارز است. مستخرج تحت چه سببی از اسباب تملک، مالک آن می‍‌گردد آیا می توان استخراج را مصداقی از حیازات مباحات دانست؟ این نوشته که به شیوه تحیلی –توصیفی و با روش اجتهادی فقه محور نگاشته شده؛ به این نتیجه رسیده است که بر این اساس که رمز ارز را مصداقی از مباحات بالعرض بدانیم می‌توانیم عملیات استخراج رمز ارز را در قالب حیازات مباحات تحلیل نماییم از این رو فرد مستخرج به سبب عمل ماینینگ اقدام به حیازت آن کرده و در نتیجه مالک آن می شود. در رفع این اشکال که تحقق و موجود بودن مال، شرط برای تحقق حیازت است اینگونه پاسخ داده شده است که موجودیت بالفعل مال شرط برای تحقق و صحت ملکیت به سبب حیازت نیست و از طرفی رمز ارز در فرآیند استخراج سایر شرایط مالیت مجاز را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudence-legal examination of cryptocurrency extraction as an example of acquisition of unclaimed property

نویسندگان [English]

  • jafar zanganehshahraki 1
  • hojjat poladin targhy 2
  • alireza validokht mahmudi 3
1 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
2 دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
3 دانشجوی دکترای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده [English]

با پیشرفت تکنولوژی، صنعت و ارتباطات، در پاره‌ای از معاملات، پول سنتی و مجازی جای خود را به رمزارز داده است. از آنجایی که رمزارزها نوپدید هستند، لذا تطبیق احکام فقهی و حقوق اسلامی بر آن با مشکلاتی چند روبه رو است. یکی از مسائلی که در این حوزه قابل واکاوی ومحل تامل می باشد، استخراج رمزارز است. مستخرج تحت چه سببی از اسباب تملک، مالک آن می‍‌گردد آیا می توان استخراج را مصداقی از حیازات مباحات دانست؟ این نوشته که به شیوه تحیلی –توصیفی و با روش اجتهادی فقه محور نگاشته شده؛ به این نتیجه رسیده است که بر این اساس که رمز ارز را مصداقی از مباحات بالعرض بدانیم می‌توانیم عملیات استخراج رمز ارز را در قالب حیازات مباحات تحلیل نماییم از این رو فرد مستخرج به سبب عمل ماینینگ اقدام به حیازت آن کرده و در نتیجه مالک آن می شود. در رفع این اشکال که تحقق و موجود بودن مال، شرط برای تحقق حیازت است اینگونه پاسخ داده شده است که موجودیت بالفعل مال شرط برای تحقق و صحت ملکیت به سبب حیازت نیست و از طرفی رمز ارز در فرآیند استخراج سایر شرایط مالیت مجاز را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • رمز ارز
  • استخراج
  • اسباب تملک
  • حیازت مباحات