ضرورت دانش اقتصاد کلان در دیدگاه شهید صدرره (رهیافتی از نظریه انگیزشی شهید صدرره در اقتصاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 پژوهشگر اقتصاد اسلامی

چکیده

اقتصاد خرد و کلان در اصل این مبنا مشترک هستند که بازار، زمینه مناسبی برای تحقق کارایی، حداکثر تولید و بالتبع حداکثر رفاه اقتصادی است. اقتصاد خرد، این مهم را با فروض رقابت آزاد در پیگیری منافع فردی و هماهنگی حداکثریِ این نفع شخصی با نفع جمعی به کمک دست نامرئی یا هماهنگ شدن توسط مداخلات حداقلی دولت دنبال می‌کند. ازاین‌رو نگرش کلان در اقتصاد خرد، کاملاً تجمیعی است. کینز با انکار فروض فوق، اقتصاد کلان غیر تجمیعی را به‌عنوان نظریه اقتصادی موردتوجه فرد و دولت، پیشنهاد داد. شهید صدرره با ارائه مذهب اقتصادی اسلام، بازار را به رسمیت می‌شناسد ولی با فروضی غیر از اقتصاد خرد نئوکلاسیکی و درعین‌حال نیاز به اقتصاد کلان را نیز می‌پذیرد ولی نه با فرض تحلیل عدم کارایی بازار کینز بلکه با فرض تحقق توازن اجتماعی از طریق حداکثرسازی نفع جمعی دنیوی در قبال حداکثرسازی نفع فردی اخروی. با این دید، اقتصاد اسلامی حتماً به شاخه کلان نیاز دارد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به اسناد به گوشه‌ای از مبنا و ماهیت اقتصاد کلان متعارف و اسلامی و لزوم اقتصاد کلان اسلامی براساس دیدگاه شهید صدرره توجه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity of macroeconomic knowledge in the view of Shahid Sadr (an approach from the motivational theory of Shahid Sadr in Islamic economics)

نویسندگان [English]

  • alireza lashkari 1
  • Hussein Bahraini Yazdi 2
1 Research Institute of Hawzah and University
2 Islamic economics researcher
چکیده [English]

Microeconomics and macroeconomics share the principle that the market is a suitable field for realizing efficiency, maximum production and, consequently, maximum economic prosperity. Microeconomics pursues this by assuming free competition in pursuit of individual interests and maximum coordination of this personal interest with the collective interest with the help of the invisible hand or coordination by minimal government interventions. Therefore, the macroeconomic view in microeconomics is completely aggregated. By denying the above assumptions, Keynes proposed non-aggregative macroeconomics as an economic theory of interest to the individual and the government. By presenting the economic religion of Islam, Shahid Sadrara recognizes the market, but with assumptions other than neoclassical microeconomics, and at the same time, he also accepts the need for macroeconomics, but not with the assumption of Keynes' analysis of the inefficiency of the market, but with the assumption of achieving social balance through the maximization of collective benefit. mundane for the maximization of otherworldly individual benefit. With this view, Islamic economy definitely needs a macro branch. This article pays attention to a corner of the basis and nature of conventional and Islamic macroeconomics and the necessity of Islamic macroeconomics based on the perspective of Shahid Sadr using a descriptive-analytical method and referring to documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic macroeconomics
  • Shahid Sadr
  • Coordination of the personal interest with the collective interest