نویسنده = مصطفی شهیدی نسب
آسیب‌شناسی و ارائه الگوی زنجیره عرضه تامین مالی خرد غیربانکی در کشور

دوره 22، شماره 88، اسفند 1401

سیدمحمد افقهی؛ مصطفی شهیدی نسب؛ محمدحسین قوام


بررسی تطبیقی تأثیر برنامه‌های تأمین مالی خرد در ایران و جهان با تأکید بر کشورهای اسلامی

دوره 22، شماره 87، آذر 1401، صفحه 23-60

مصطفی شهیدی نسب؛ سیدعباس موسویان؛ حمید نگارش


طراحی مدل‌های بومی و عملیاتی تأمین مالی خرد اسلامی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 5-43

مصطفی شهیدی نسب؛ سیدعباس موسویان


مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران

دوره 17، شماره 67، آذر 1396، صفحه 141-172

مصطفی شهیدی نسب؛ سید عباس موسویان؛ سعید فراهانی فرد


بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تامین مالی مشارکت کاهنده

دوره 9، شماره 35، دی 1388، صفحه 99-128

غلام علی معصومی نیا؛ مصطفی شهیدی نسب