نویسنده = سیدرضا حسینی
تعداد مقالات: 5
1. ناسازگاری (تعارض و تزاحم) قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان

دوره 20، شماره 77، بهار 1399، صفحه 35-60

علی اکبر کریمی؛ سیدحسین میرمعزی؛ سیدرضا حسینی


2. مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1390، صفحه 5-30

سیدرضا حسینی


5. مفروضات نظریه رفتار مصرف‌کننده دراقتصاد اسلامی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1382، صفحه 27-50

سیدرضا حسینی