دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1380 
8. اقتصاد توسعه الگویی جدید ـ

صفحه 131-138

پروفسور سیدنواب حیدرنقوی؛ حسن توانایان‌فرد