دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، زمستان 1392 
2. خرید اعتباری سهام در بانکداری و بازار سرمایه اسلامی

صفحه 31-58

سیدعباس موسویان؛ میثم فدایی واحد؛ مهدی علی حسینی


5. مدل های ارزش گذاری اوراق مالی اسلامی اجاره

صفحه 115-138

علی صالح آبادی؛ مهدی علی حسینی؛ میثم فدایی واحد،؛ سیدمحمدجواد میرطاهر