دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، زمستان 1392 
1. نقش دولت اسلامی در تحقق استقلال اقتصادی در سه دهه اخیر

صفحه 5-34

حبیب آقاجانی؛ احمد اسدزاده،؛ سیدکمال صادقی؛ محمدعلی متفکر آزاد