دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، زمستان 1385 
6. علم اقتصاد اسلامی ، تعریف و روش

صفحه 157-186

منذر کهف؛ سیدحسین میرمعزی