دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1388 
5. خصوصی سازی یا تعاونی سازی

صفحه 127-160

محمدعلی فیض پور؛ سیدحسینعلی دانش؛ هانیه پوش دوزباشی