تحلیل اثر توسعه‌ بخش سوم اقتصاد بر شاخص‌های اقتصادی و راهکار‌های توسعه آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان.

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

چکیده

پژوهش پیش رو توسعه‌ بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) را به ‌عنوان راهکار‌ی برای پیاده‌سازی اقتصاد اسلامی و با استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مردمی معرفی می‌کند که تعامل‌های همکارانه و نوع‌دوستانه را در کنار رقابت بازاری توسعه می‌دهد و حرکت در این راه را لازمه‌ توسعه‌ ایرانی- اسلامی و همگام با دانش نظری اقتصاد می‌داند. پژوهش پیش رو بر آن است تا ضمن بیان رویکردی نوین به سازمان‌ها و نهادهای بخش سوم اقتصاد از جمله وقف و امور خیریه به بیان اهمیت و اثر مثبت آن بر شاخص‌های اقتصادی پرداخته و راهکارهایی برای توسعه آن در ایران ارائه کند. در این راه به روش کتابخانه‌ای با ارا‌ئه‌ مدلی مفهومی تعامل بخش سوم را با دو بخش دیگر اقتصاد تفسیر کرده و با استفاده از تحلیل آماری اثر رشد و توسعه‌ بخش سوم اقتصاد بر شاخص‌های اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص توسعه‌ انسانی (HDI) تحلیل شده است. نتیجه‌ها از آن حاکی است که رشد بخش سوم اقتصاد اثر مثبت و قابل ‌توجهی بر تولید ناخالص داخلی و شاخص‌ توسعه‌ انسانی دارد. سرانجام با تکیه بر نتیجه‌های پیش‌گفته یازده رهیافت برای توسعه‌ بخش سوم اقتصاد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Impact of Third Sector’s Development on the Economic Indices and its Development Solutions in Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Derakhshan 1
  • Khadije Nasrollahi 2
چکیده [English]

The present article presents the development of the economy’s third sector (Waqf and charity foundations) as a solution for implementing Islamic economics and using the capacities of public economy that develops the cooperative and philanthropic transactions besides the market competition, and also describes following this path as a necessary condition for Iranian-Islamic development consistent with the economic knowledge. Besides introducing a new approach to the third sector’s organizations and institutions (like endowment and charities), this article aims to show its importance and positive impact on the economic indices and then provides guidelines for its being developed in Iran. In order to do so, using the library method and introducing a conceptual model, we interpret the third sector’s transactions with the other two sectors of the economy and, using a statistical analysis, analyze the impact of its development and growth on such economic indices as the growth of gross domestic product (GDP) and human development index (HDI). The results show that the development of the economy’s third sector has a significant positive impact on GDP and HDI. Finally, relying on these results, we present eleven guidelines for the development of the third sector in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third Sector of the Economy
  • Waqf and Charity Foundations
  • Philanthropic Transactions