الگوی رفتار تولیدکننده باورمند به زندگی پس از مرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رفتار تولیدکننده، یکی از چالش‌های نظری مهم درباره اثر دین بر اقتصاد است. در این‌باره نظریه‌هایی ارایه شده است؛ اما این نظریه‌ها نارسایی‌هایی نیز دارد. در نوشتار پیش ‌رو کوشیده شده است با یادآوری انگیزه و هدف تولیدکننده و دادن چارچوبی سازگار با دین به آن، اثر باور به زندگی پس از مرگ و رضایت‌خاطر آن زندگی، بر رفتار تولیدکننده تحلیل و تبیین شود.
نوشتار پیش ‌رو در چارچوب نظریه‌پردازی می‌گنجد و روش تجزیه‌وتحلیل آن روش منطق همراه با تحلیل ریاضی و هندسی است. از یافته‌های این بررسی تبیین اثر باورهای مذهبی بر رفتار تولیدکننده، چگونگی تعیین تعادل، اندازه بهینه تولید بر رفتار تولیدی تولیدکننده با روش‌های ریاضی و نموداری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for the Otherworldly Producer's Behavior

نویسنده [English]

 • Morteza Ezzati
چکیده [English]

The producer's behavior is one of the major theoretical challenges in connection with religion's effect on the economy. Some theories have been proposed in this respect. But they suffer from some deficiencies as well. Reminding the producer's motive and goal, and giving a framework consistent with religion, this article tries to analyze and explain the effect of belief in the otherworldly life on the producer's behavior.
This article falls under the theorizing category, and the utilized analytical method here is the logical one besides mathematical and engineering analysis. Its findings include explicating the effect of religious beliefs on the producer's behavior, how to determine the equilibrium state and the optimal output size.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Producer
 • Otherworldly life
 • Islamic economics
 1. صدیقی و دیگران؛ اقتصاد خرد نگرش اسلامی؛ ترجمه حسین صادقی؛ تهران: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1375.
 2. عزتی، مرتضی؛ ایمان، عقلانیت و رضایت‌خاطر؛ تهران: مرکز پژوهش‌های اقتصاد، 1384.
 3. ــــــــــ؛ «تبیین اثر ایمان بر رفتار مصرف­کننده»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ش11، 1382.
 4. ــــــــــ؛ «تبیین نظریه رفتار تولیدکننده مسلمان»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س10، ش39، 1389.
 5. میرمعزی، سیدحسین؛ «نظریه رفتار تولیدکننده و تقاضای کار در اقتصاد اسلامی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س4، ش13، 1382.
  1. Abbas, Abdel Rahman B.M; "Islamic Economics: A Psycho-ethical Paradigm"; Al-Ta’sil 2, 1995.
  2. Akhtar, M. Ramzan; "an Islamic Framework for Employer-Employee Relationships"; the American Journal of Islamic Social Sciences, 9 (2), 1992.
  3. __________; "Modelling the Economic Growth of an Islamic Economy"; the American Journal of Islamic Social Sciences, 10 (4), 1993.
  4. Ali, Mohammad Yousuf; Optimal Utilization of Resources and Maximization of Production in Islam, in Thoughts on Islamic Economics. Bangladesh: Islamic Economics Research Bureau, 1980.
  5. Arief, Mohamed; "Ethics and Economics in Islam"; Islamika 2, 1982.
  6. Ariff, Mohamed; "the Role of the Market in the Islamic Paradigm"; IIUM Journal of Economics and Management, 5(2), 1997.
  7. Bendjilali, Boualem, and Farid B. Taher; "A Zero Efficiency Loss Monopolist: An Islamic Perspective", the American Journal of Islamic Social Sciences, 7(1), 1990.
  8. Dar, Muhmmad Ilyas; "Islamic Economic System"; Journal of Islamic Banking and Finance, 5(3), 1988.
  9. al-Faruqi, Ismail Raji; "Tawhid: The Principle of the Economic Order"; Tawhid for Thought and Life, 1, 1983.
  10. Gusau, Sule Ahmad; The Nature and Methodology of Islamic Economics; in Frontiers and Mechanics of Islamic Economics, Rafikul Islam Molla, Abdul Rashid Moten, Sule Ahmad Gusau and Abubakar Aliyu Gwandu (ed.) Nigeria: University of Sokoto, 1988.
  11. Hallaq, Said; "Rationality in Production: The Case of the Muslim Firm"; Humanomics, 11, 1995.
  12. Hasan, Zubair; Theory of Profit; New Delhi; Vikas Publishing House (Out of print), 1975.
  13. __________; "Theory of Profit: The Islamic Viewpoint"; Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 1, No. 1, 1983.
  14. __________; "Profit-maximization: Secular versus Islamic, in Readings in Microecomics: An Islamic Perspective", Syed Tahir, Aidit Ghazali and Syed Omar Syed Agil (ed.), Selangor, Malaysia: Longman, 1992.
  15. __________; "Maximization Postulates and Their Efficacy for Islamic Economics"; American Journal of Islamic Social Sciences, Volume 19, No. 1, 2002.
  16. __________; Theory of profit from Islamic perspective MPRA Paper No. 8129; posted 08. April 2008 / 07:13, 2008.
  17. Iqbal, Munawar; Organization of Production and Theory of Firm Behaviour from an Islamic Perspective; in Lectures on Islamic Economics, Ausaf Ahmad and Kazim Raza Awan (ed.). Jeddah: Islamic Research and Training Institute, IDB, 1992.
  18. Kahf, Monzer; The Theory of Production; in The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System, by Monzer Kahf. Plainfield, Indiana: The Muslim Students’ Association of the United States and Canada, 1978.
  19. Metwally, M.M.; a Behavioral Model of an Islamic Firm, Readings in Microecomics: An Islamic Perspective; Syed Tahir, Aidit Ghazali and Syed Omar Syed Agil (ed.). Selangor, Malaysia: Longman, 1992.
  20. Metwally, M.M.; "Economic Consequences of Applying Islamic Principles in Muslim Societies"; International Journal of Social Sciences, 24 (7, 8, 9), 1997.
  21. Mohd Amin, Ruzita, and Selamah Abdullah Yusof; Allocative Efficiency of Profit Maximization: An Islamic Perspective; Review of Islamic Economics, 13, 2003.
  22. Mohd. Amin, Ruzita, and Selamah Abdullah Yusof; "A Survey on the Objective of the Firm and Models of Producer Behavior in the Islamic Framework"; J.KAU: Islamic Econ., Vol. 20, No. 2, 2007 (2007 A.D./1428 A.H.)
  23. Naqvi, Syed Nawab Haider; "Economics of Human Rights: An Islamic Perspective"; Hamdard Islamicus 4, 1981.
  24. Naqvi, Syed Nawab Haider; "the Dimensions of an Islamic Economic Model", Islamic Economic Studies, 4 (2), 1997.
  25. Al-Safar, Abdul Kareem; "Use of Non-linear Programming in Achieving Equilibrium of an Islamic Firm"; Humanomics, 14(2), 1998.
  26. Siddiqi, Muhammad Nejatullah; The Economic Enterprise in Islam, 2nd edition, Lahore, Pakistan: Islamic Publications, 1979.
  27. __________; "Islamic Producer Behaviour"; in Readings in Microecomics: An Islamic Perspective, Syed Tahir, Aidit Ghazali and Syed Omar Syed Agil (ed). Selangor, Malaysia: Longman, 1992.
  28. Zaim, Sabah Eldin; "Islamic Economics as a System based on Human Values"; Journal of Islamic Banking and Finance, 6 (2), 1979.