دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، شهریور 1393، صفحه 1-193 
شاخص‌های پیشرفت علمی و معرفتی انسان از دیدگاه اسلام

صفحه 5-33

محمدجمال خلیلیان‌اشکذری؛ سیدحمید جوشقانی‌نائینی