طرح یک صندوق چرخشی تعدیل‌یافته در شرایط تورمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران.

چکیده

صندوقهای چرخشی به‌عنوان ابزار مالی بدون ربا در کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه‌های اخیر نشان میدهد که صندوقهای چرخشی بیش از خدمات بانکی در منطقه‌های فقیر مسلمان استفاده میشود. در مطالعه پیش ‌رو کوشیده شده است تا ضمن معرفی علمی صندوقهای چرخشی به نقش تورم در عملکرد صندوقهای چرخشی اشاره شود. تورم بالایی که در ایران وجود دارد، باعث میشود که نیمی از اعضای صندوق منتفع و نیمی دیگر دچار زیان شوند. در ادامه مقاله پیش ‌رو یک صندوق چرخشی تعدیل‌یافته که با شرایط تورمی متناسب است معرفی می‌شود. این صندوق چرخشی تعدیل‌یافته میتواند شدت نابرابری انتفاع را بین اعضا کاهش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Scheme of an Adjusted Rotating Credit Association in the Inflationary Situation

نویسنده [English]

 • Mani Mo'tameni
چکیده [English]

Rotating credit association has been considered as a Riba-free financial instrument in the Islamic countries.  Recent studies show that in poor Islamic regions, people use rotating credit associations more often than banking services. This study, besides supplying a scientific introduction of these institutions, has tried to point out the role of inflation in their operation. Due to the high inflation in the Iranian economy, only one half of the association's members will benefit and the other half will lose. In this article, an adjusted rotary association credit which is appropriate for the inflationary situation would be introduced. This adjusted rotating credit association can decrease the intensity of profit inequality between the members.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rosca
 • Riba-Free Financial Instrument
 • Inflation
 1. حسینی‌خامنه‌ای، سیدعلی؛ اجوبة الاستفتائات؛ تهران: [بی‌نا]، [بی‌تا].
 2. مکارم‌شیرازی، ناصر؛ استفتائات؛ قم: [بی‌نا]، [بی‌تا].
 3. محمد یونس؛ «فقر تهدید برای صلح»؛ ترجمه مانی موتمنی؛ فصلنامه اقتصاد سیاسی، ش14، 1386.
  1. Ambec, S. & Treich, N; “Roscas as financial agreements to cope with self-control problems”; Journal of Development Economics, 82(1), 2007.
  2. Besley, T., Coate, S. & Loury, G; "Rotating Savings and Credit Associations, Credit Markets and Efficiency"; Review of Economic Studies, 61(4), 1994.
  3. Besley, T., Coate, S., Loury, G; “The economics of rotating savings and credit associations”; American Economic Review, 1993.
  4. Dagnelie, O. & Boucher, W; "Rosca Participation in Benin: A Commitment Issue"; Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(2), 2012.
  5. Ebrahim, M.S; “Can an Islamic model of housing finance cooperative elevate the economic status of the underprivileged?”; Journal of Economic Behavior and Organization, 72, 2009.
  6. Gamal, M., Komi, M., Karlan, D. & Osman, A; “Bank-insured Rosca for microfinance: Experimental evidence in poor Egyptian villages”; Journal of Economic Behavior & Organization, Special issue on Islamic Finance, 103, 2014.

10. Geertz, C; “The Rotating Credit Association: A Middle Rung in Development”; Economic Development and Cultural Change, 10, 1962.

11. Kedir, M., Disney, R. & Dasgupta, I; "Why use rosca's when you can use banks? Theory and evidence from Ethiopia"; Discussion Papers in Economics 11/32, University of Leicester, 2011.

12. Lawrence, E.C, Elliehausen, G; “A comparative analysis of payday loan customers”; Contemporary Economic Policy, 26, 2008.

13. Salleh, M.O., Jaafar, A. & Ebrahim, M.S; “Can an interest-free credit facility be more efficient than a usurious payday loan?”; Journal of Economic Behavior & Organization, Article in Press, 2013.

14. Salleh, M.O., Jaafar, A.;  &  Ebrahim, M.S; “The prohibition of riba an-nasi’ah and the economic underdevelopment of the Muslim world”; Working paper. Bangor Business School, North Wales, UK, 2012.