برآورد اثر سرمایه دینی روی مصرف کالاها و خدمات ضروری و تجملی در جامعه شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه خوارزمی

چکیده

یکی از اثر‌های دین بر رفتارهای اقتصادی، اثر آن بر  مصرف کالاهاست. در پژوهش پیش ‌رو کوشیده شده است تا اثر سرمایه دینی بر  اندازه مصرف کالاهای ضروری و تجملی برآورد شود. داده‌های مصرف برای پژوهش پیش‌ رو از نتیجه‌های آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار شهری ـ که هر ساله از سوی مرکز آمار ایران گرداوری می‌شود ـ به‌دست آمده است. مدل‌های پژوهش با روش داه‌های تابلویی اقتصادسنجی برای استان‌های کشور برای دوره زمانی 1382 ـ 1391 برآورد شده است. نتیجه‌های به‌دست آمده نشان‌دهنده آن است که سرمایه دینی می‌تواند بر چگونگی مصرف خانوارها و تخصیص بودجه آنها به کالاهای تجملی و ضروری اثر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Capital’s Impact on Necessary Goods and Services Consumption in the Iranian Urban Society, an Examination

نویسندگان [English]

  • Morteza Ezzati 1
  • Shiva Ghorbanzadeh 2
چکیده [English]

One of the religion’s impacts on the economic behavior is its impact on goods consumption. In this research, we have tried to assess the religious capital’s impact on the necessary and luxury goods consumption. Consumption data for the research have been obtained from the results of the surveys made on urban households’ income and spending, collected on a yearly basis by the Iranian Census Bureau. The research models have been assessed by the panel data econometric method for the country’s provinces for the period 1382-1391. The results show that the religious capital can have an effect on households’ consumption of and their budget allocation on luxury and necessary goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious capital
  • Consumption
  • Luxury Goods
  • Necessary Goods
  • Panel Data