کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی (مورد مطالعه قراردادهای بانکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

اقتصاد آزمایشگاهی ابزاری است که می‌تواند بسترهای لازم برای دست‌یابی به نتیجه‌های قابل اتکا در زمینه‌های متعدد علم اقتصاد را فراهم آورد و با استفاده از آزمون‌های کنترل‌شده، دستاوردهای باارزش، کم‌هزینه و مطمئنی را برای تخصیص بهینه منابع بانکی در پی داشته باشد.
مقاله پیش ‌رو در بخش تبیین ادبیات اقتصاد آزمایشگاهی از روش توصیفی و تحلیل محتوا و در صحنه آزمایشگاه از آزمون‌های آزمایشگاهی بهره برده و به بررسی این فرضیه می‌پردازد که «اقتصاد آزمایشگاهی می‌تواند در قالب مجموعه‌ای از آزمون‌های آزمایشگاهی ترکیب حداکثرکننده سود بانک از بین تسهیلات قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی را تعیین کند». نتیجه‌ها نشان داد بانک در بستر آزمونی آزمایشگاهی می‌تواند با در نظرگرفتن تقاضاکنندگان تسهیلات، تورم و رشد اقتصادی دوره پیشین، زمان کنونی و دوره آینده ترکیبی را شناسایی کند که بیشترین سودآوری را در تخصیص منابع برای بانک به ارمغان ‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Economics Application in Bank Resources Allocation: A Case Study of Islamic Banking Contracts

چکیده [English]

Experimental economics is a tool that can provide the necessary conditions for achieving reliable results in diverse fields of economic science, and using controlled tests, it can provide valuable, low-cost and reliable achievements for the optimal allocation of bank resources.
This article, in the part regarding experimental economics literature, adopts descriptive method and content analysis approach, and in the laboratory-related part, exploits experimental tests. It examines the hypothesis that "experimental economics, in the form of a set of experimental tests, can determine bank-profit maximizing combination of exchange and Musharakah contracts." The results show that considering borrowers, inflation and economic growth in the previous, present and future periods, banks can determine a combination that creates the most amount of profit in resource allocation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Experimental Economics
 • Empirical Tests
 • Islamic Banking
 • Bank Resource Allocation
 1. آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (مصوب هیئت وزیران مورخ 12/10/1362)، با اصلاحات بعدی و الحاق بخش‌های (14)، (15) و (16) در جلسه مورخ 2/5/1390 سایت بانک مرکزی ج.ا.ا.
 2. موسویان، سیدعباس؛ «الگوی جدید بانکداری بدون ربا»؛ فصلنامه اقتصاد اسلامی، س6، ش23، 1385.
 3. ــــــــــ؛ «ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا»؛ فصلنامه اقتصاد اسلامی، س5، ش19، 1384.
 4. نظرپور، محمدنقی؛ «آزمون‌های تجربی در اقتصاد و کاربرد آن در اقتصاد اسلامی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س5، ش17، 1384.
  1. Alvin E Roth; “laboratory experimentation in economics: methodological overview”; The Economic Journal, No.98, 1988.
  2. Croson, Rachel, & Gachter Simon; “The science of experimental economics”; Journal of Economic Behavior & Organization, No. 73, 2010.
  3.  Duffy, John; “Introduction to Experimental Economics Why Experiment?”; working paper: University of Pittsburgh, January 6, 2011.
  4.  Friedman ,Daniel & Cassar, Alessandra; “Economics Lab”; published in the Taylor & Francis e-Library press, 2005.
  5.  John H. Kagel and Alvin E. Roth; “The Handbook of Experimental Economics”; USA: editors, Princeton University Press, 1995 & 1997.
  6. Kessler, Judd & Vesterlund, Lise; “The External Validity of Laboratory Experiments: Qualitative rather than Quantitative Effects, The Methods of Modern Experimental Economics”; working paper , Princeton University, 2014.
  7.  Korsi ,Dan; “Experimental Economics”; Working paper: Center for Public Policy Studies, School of Public Policy, University of Chicago, 2009.
  8. List, John A; “Using Experimental Methods in Environmental and Resource Economics”; Edward Elgar Publishing, Inc. & Edward Elgar Publishing Limited, 2006.
  9. organ, John; “advances in applied microeconomics”; elsevier ltd press, 2005.
  10. Proto, Eugenio; “An Introduction to Experimental Economics”; working paper: University of Warwick, Term 2, 2012.
  11. Reuben, Ernesto; “Experimental Economics”; Provided in experimental economics at Columbia Business School press , 2013.
  12. Samuelson, Larry; “economic theory and experimental economics”; Journal of Economic Literature, 43(1), 2005.