دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، آذر 1395، صفحه 1-185 
نظریه بازی‏ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی

صفحه 91-116

سیدهادی عربی؛ محمدهادی زاهدی وفا؛ محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر