دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، بهمن 1395، صفحه 1-195