ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار روستاها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

3 دانشجوی دکتری رشته فلسفه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی در بین مناطق یک کشور از الزامات اساسی توسعه متوازن است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش کمیته امداد در توسعه اشتغال پایدار روستاهای شهرستان خمین و بررسی این فرضیه است که « کمیته امداد امام خمینی; در توسعه اشتغال پایدار روستاها تأثیر مثبتی داشته است».
 این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است و جامعه آماری شامل 2310 نفر از افراد روستایی تحت حمایت کمیته امداد می‌باشد که از طرح‌های اشتغال‌زایی این نهاد استفاده کرده‌اند و تعداد 180 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به‌ عنوان نمونه مورد پرسشگری قرار گرفتند.
نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان داد که بار عاملی هر یک از مؤلفه‌های اشتغال پایدار شامل امنیت شغلی 88/0، اقتصاد و درآمد 81/0، تثبیت جمعیت 47/0، توانمندی شغلی 5/0، کیفیت اشتغال 78/0، رضایت از وام 5/0، توسعه شغل‌های جدید 63/0 و متنوع‌سازی فعالیت‌ها 94/0 در سطح معناداری کمتر از 05/0 قرار دارد که گویای نقش مؤثر کمیته امداد در توسعه هر یک از این ابعاد و درنتیجه توسعه اشتغال در منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the Role of Imam Khomeini Relief Committee in the Development of Sustainable Rural Employment (Case Study: Khomein Township)

چکیده [English]

Justly distribution of job opportunities among regions of a country is one of basic requirements for a balanced and integrated development. The main purpose of this study is to evaluate the role of Relief Committee in sustainable employment in rural city and study the assumption that "Imam Khomeini Relief Committee had a positive effect in sustainable employment in Khomein Township's Villages". The study is an applied and descriptive research. The population of this study included 2310 subjects who are sponsored by rural employment schemes and 180 other persons who are sellected by sampling method.
The results of the analysis showed that loadings of each component of the sustainable employment including job security 0.88, economics and income 0.81, population stabilization 0.47, job capacity 0.5, job quality 0.78, the satisfaction of loans 0.5, development of new jobs 0.63 and diversification of activities 0.94 meaningfully are less than 0.05, which implies an effective role of Imam Khomeini Relief Committee in the development of each of these dimensions and thus employment development work in these area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • employment
 • Employment Development
 • empowerment
 • Imam Khomeini Relief Committee
 • Khomein Township
 1. ابراهیم‌پور، حبیب و علیرضا صمدی؛ «بررسی تأثیر عوامل پایدارسازی در توانمندسازی مجریان طرح‌های مشاغل خانگی؛ مورد مطالعه: مددجویان کمیته امداد خمینی ;شهرستان اردبیل»؛ مجله کار و جامعه، ش185، 1394.
 2. احمدی، فضل‌اله، خدیجه نصیریانی و پروانه اباذری؛ «تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق»؛ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، س8، ش1، 1387.
 3. اداره آمار و برنامه‌ریزی؛ سالنامه آماری سال 1391 کمیته امداد امام خمینی; استان مرکزی؛ 1392.
 4. استانداری استان مرکزی؛ واحد آمار و اطلاعات؛ 1394.
 5. اشرفی، حجت؛ ارزیابی آثار طرح‌های کمیته امداد امام خمینی; در توسعه روستایی از دیدگاه روستائیان (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی و نوبندگان شهرستان فسا)؛پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1379.
 6. ایزدی، منصور؛ بررسی نقش و جایگاه تسهیلات اشتغال و خودکفائی در توسعه شغلی جامعه روستایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی; استان فارس؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی(‌واحد مرودشت)، 1394.
 7. تودارو، مایکل؛ توسعه‌ اقتصادی در کشورهای جهان سوم؛ ترجمه‌ غلامعلی فرجادی؛ ج1، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1370.
 8. حر عاملى، محمدبن‌حسن؛ تفصیل وسائل‌ الشیعة إلى تحصیل مسائل ‌الشریعة؛ قم: مؤسسه آل‌البیت:، 1409ق.
 9. حیدری مکرر، حمید، مهدی نادریان‌فر، ثریا نادریان‌فر و عیسی شهرکی؛ «بررسی نقش کمیته امداد در توسعه کارآفرینی روستایی مطالعه موردی: منطقه‌ پشت آب سیستان»؛ کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، 1391.
 10. 10.  خزاعی، احمد؛ اشتغال در جهان سوم؛ تهران: انتشارات سازمان برنامه‌ و بودجه، 1368.
 11. 11.  خشک‌دامن، مرجان؛ «نمایی از طرح‌های اشتغال و خودکفایی کمیته امداد»؛ کتاب ماه علوم اجتماعی، ش1، 1387.
 12. 12.  شریف مقدسی، علیرضا؛ «بررسی تحولات اشتغال‌زایی روستایی و راه‌های گسترش آن در استان مرکزی»؛ فصلنامه کار و جامعه، ش113 و 114، 1388.
 13. 13.  شهرآبادی، ابوالفضل و ندا بشیری؛ «آرتور لوئیس برنده دریافت جایزه در سال 1979»؛ مجله بورس، ش86، 1388.
 14. 14.  صدر، محمدباقر؛اقتصادنا؛ ترجمه اسپهبدی؛ تهران: انتشارات اسلامی، 1360.
 15. 15.   کلینى، محمدبن‌یعقوب‌بن‌اسحاق؛ الکافی؛ چ4، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1407ق.
 16. 16.  مرادی افراپلی، محمدحسن؛ نقش کمیته امداد امام خمینی; در ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها(مورد مطالعه استان مازندران)؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (‌واحد سمنان)، 1389.
 17. 17.  میرمعزی، سیدحسین؛ نظام اقتصادی اسلام؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.
 18. 18.  ورمزیاری، حجت و خلیل کلانتری؛ «مقایسه الگوی اسلامی با الگوهای نظری اقتصاد توسعه درباره توزیع اعتبارات تولیدی»؛ فصلنامه توسعه کارآفرینی، س5، ش4، 1391.
  1. Blanchard, K. H., Carlos, J.P & Randolph, A; Empowerment Take More Than One Minute; Barrett-Koehler. Sanfrancisco, 2003.
  2. Giulia, faggio & Olma silva; "self-employment and entrepreneurship in urban and rural labour markets"; journal of urban economics, 84.67-85, 2014.
  3. Oluwatoyin Dare Kolawole; "Probit analysis of factors influencing rural employment promotion in southern Nigeria";World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 8 Iss: 4, 2012.
  4. Shuchi Benara Misraa; "Growth and Structure of Rural Non-Farm Employment in Maharashtra: Reflections from NSS data in the Post Reform Period"; Symbiosis Institute of Management Studies Annual Research Conference (SIMSARC13), 2014.
  5. Zhang Liang, Zhang Yuechen; "The Research on the Realization of the Low-carbon Non-agriculture Employment Growth in Rural China"; International Conference on Future Electrical Power and Energy Systems, 2012.