مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

چکیده

این پژوهش بر آن است با تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه دقیق در مورد قراردادهای اسلامی و رویکرد قراردادی به اقتصاد اسلامی، قرارداد اجاره اعیان را به‌طوردقیق مطالعه کند. در این راستا با مطالعه‌ عدم تقارن اطلاعات به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی قرارداد اجاره، به مطالعه‌ آن با استفاده از نظریه‌ قراردادها و دانش اقتصاد انگیزه‌ها می‌پردازد؛ برای این منظور با استفاده از روش کتابخانه‌ای به جنبه‌های مختلف عدم تقارن اطلاعات در قرارداد اجاره با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصاد اسلامی پرداخته و با استفاده از راهکار‌های موجود در دانش نظریه‌ قراردادها برای حل این مسئله‌، مدل‌سازی نظری انجام شده است. در نهایت این پژوهش مدلی نظری ارائه می‌دهد که با حل آن می‌توان قراردادهای بهینه‌ مربوط به اجاره‌ اعیان (مورد خاص اجاره مسکن) را به‌گونه‌ای طراحی نمود که مسئله‌ کژگزینی را رفع نماید. برای آزمون عملیاتی مدل، با جایگزینی پارامترهای فرضی و حل مدل توسط نرم‌افزار LINGO قرارداد بهینه به‌دست آمده است که کاملاً با ویژگی‌های نظری مدل تطابق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the lease contract (for House) in Islamic Economics Using Contract Theory

چکیده [English]

This research aims to study lease contract among set of Islamic contracts by explaining the importance and necessity of detailed study about Islamic contracts and contractual approach to Islamic economics. In this regard by considering asymmetric information as the most important challenge facing lease contract, we will study lease contract using contract theory and incentives economics. For this purpose, using a library method we study the various aspects of asymmetry of information in the lease contract considering Islamic economics and we construct a mathematical model to solve the problem. Finally we reach theoretical model that can design optimal contracts for lease of house (by replacing parameters) in a way that adverse selection problem will be solved. Then we use hypothetical parameters to solve the constructed model using LINGO software, for testing the model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic economics
 • Lease Contract
 • Lease of House
 • asymmetric information
 • Contract Theory
 1. ایزدی‌فر، علی‌اکبر؛ «شرط رهن در عقد اجاره»؛ مقالات و بررسیها، دفتر 67، 1379.
 2. بحرانی، یوسف‌بن‌احمد؛ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة؛ چ2، بیروت: دارالأضواء، 1405ق.
 3. تفرشی، محمدعیسی و علیرضا فصیحی‌زاده؛ «استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره»؛ فصلنامه مدرس علوم انسانی، س10، ش3، 1385.
 4. توتونچیان ایرج؛ پولوبانکداریاسلامیومقایسهآنبانظـامسـرمایه‌داری؛ تهـران: توانگران، 1379.
 5. شهیداول، محمدبن‌جمال‌الدین مکی عاملی؛ اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة؛ ج1، بیروت: دارالتراث و الدارالإسلامیة، 1410ق.
 6. صالح‌آبادی، علی، سجاد سیاح و مهدی نجفی؛ «تبیین فقهی و ارائه الگوی تکنیکی ـ  بازاریابی در طراحی و راه‌اندازی اوراق اجاره در ایران»؛ جستارهای اقتصادی، س8، ش15، 1390.
 7. عبدلی، قهرمان؛ نظریهبازیهاوکاربردهایآن (بازی‌هایایستاوپویابااطلاعاتکامل؛چ4، تهران: جهاد دانشگاهی، 1392.
 8. قوامی، سیدحسن؛ رویکردی نوین در بانکداری اسلامی؛ تهران: دانشگاه امام صادق7، 1391.
 9. موسویان، سیدعباس، سعید فراهانی‌فرد؛ «اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)»، اقتصاد اسلامی؛ س6، ش 24، 1385.
 10. موسوی خمینى، سیدروح‌الله؛ تحریرالوسیلة؛ ج1، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، 1404ق.
 11. یزدی، سیدمحمدکاظم؛ العروةالوثقی؛ ج2، چ2، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، 1409ق.
 1. Bakhshi Dastjerdi, R. & Dallali Esfahani, R; “An Introduction to Subjective Origins of Interest from Bohm-Bawerk's viewpoint (acritical study)”; The Quarterly Journal of The Economic Research, No. 13, Autumn, Tarbiat Modares University, 2004.
 2. Benjamin, john D. Lusht, Kenneth M. Shilling, James D.; “What do rental contracts reveal about adverse selection and moral hazard in rental housing markets?”; Real state economics, v26, 2:pp 309-329, 1998.
 3. Brousseau E., Glachant J.M. eds; The economics of contracts Theory and applications; Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 4. Campbell, Donald E.; Incentives Motivation and the Economics of Information;Cambridge University Press, 2006.
 5. Laffont Jean-Jacques & Martimort David; The Theory of Incentives:The Principal-Agent Model; New Jersey: Princeton University Press, 2001.
 6. Patric Bolton and Mathias Dewatripont; Contract Theory; Cambridge and London: MIT University Press, 2005.
 7. Rasmusen, eric; Game & Information, an introduction to game theory; New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.
 8. Salanie Bernard; The economics of contract; second edition, the MTI press Cambridge, massachusetts london England, 2005.