مواسات، جنگ اقتصادی و افکار عمومی، یک مطالعه آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگته علامه طباطبایی

چکیده

مدیریت افکار عمومی مستلزم صرف هزینه از تولید تا توزیع محتواست. وجود هزینه در کنار محدودیت منابع، تخصیص بهینه منابع را ناگزیر می­نماید؛ از این‌رو هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدیریت افکار عمومی در ترویج رفتار مواسات با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی است. رفتار مواسات در شرایط جنگ اقتصادی نه‌تنها در بُعد اقتصادی آثار ناشی از این جنگ را تخفیف می­دهد، بلکه با تقویت بنیان­های اجتماعی همبستگی اجتماعی را به میزان قابل توجهی افزایش می­دهد و آثار ناشی از جنگ اقتصادی را به‌طور مؤثری کاهش می­دهد. شناسایی آسیب‌پذیرترین اقشار در مواجهه با انواع رسانه و همچنین شناسایی مستعد­ترین طبقه از افراد به منظور تخصیص منابع در جهت ترویج رفتار مواسات، مدیریت افکار عمومی را به میزان قابل توجهی مؤثر و بهینه می­نماید. برای این منظور از روش اقتصاد آزمایشگاهی که در آن امکان کنترل متغیر­های مزاحم و اعمال مداخله و بررسی تأثیر آن وجود دارد استفاده شد. افراد مورد آزمایش 486 نفر به روش نمونه‌گیری کنترل‌شده انتخاب شدند. از این میان 250 نفر از آنان مرد بودند. طراحی آزمایش استفاده‌شده طراحی میان فردی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آنالیز کوواریانس اندازه­های مکرر استفاده شد. نتایج پژوهش عوامل مؤثر بر این رفتار اقتصادی و همچنین مستعدترین گروه از افراد جامعه به منظور تخصیص بهینه منابع در جهت تقویت و گسترش این فضیلت رفتاری را مشخص نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consolation, Economic War and Public Opinion, an Experimental Approach

نویسندگان [English]

 • Mohammad Amin Zandi 1
 • Amrollah Amini 2
1 PhD in economics at Allameh tabatabaie university
2 Faculty of Economics as Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Managing public opinion requires spending from the production to the distribution of content; The existence of costs along with resource constraints necessitates the optimal allocation of resources. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of public opinion management in promoting compassionate behavior using the method of laboratory economics. Compassionate behavior in the conditions of economic warfare not only mitigates the effects of this war in the economic dimension, but also significantly increases social solidarity by strengthening social foundations and effectively reduces the effects of economic warfar. Identifying the most vulnerable groups in the face of different types of media, as well as identifying the most vulnerable groups of people in order to allocate resources to promote Compassionate behavior, significantly optimizes and make effective the management of public opinion. For this purpose, the experimental economics method was used in which it is possible to control the disturbing variables and apply the intervention and evaluate its impact. The subjects were selected from 486 people by controlled sampling method. Of these, 250 were men. The experimental design used was within design. In order to analyze the data, repeated measures analysis of covariance was used. The results of the study identified the factors affecting this economic behavior as well as the most vulnerable group of people in order to allocate resources optimally to strengthen and expand this behavioral virtue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic War
 • Experimental Economics
 • Laboratory Economics
 • Community
 • Public Opinion
 • Media
 1. اربیلی، علی‌بن‌عیسی؛ کشف الغمه فی المعرفه الائمه؛ قم: انتشارات رضی، 1403ق.
 2. جمالی، یعقوب و محمدجمال خلیلیان اشکذری؛ «انفاق، ایثار و مواسات مالی و نقش هر یک در توزیع درآمد و ثروت جامعه اسلامی»؛ ماهنامه معرفت، دوره 29، ش5، 1399.
 3. خدایاری­فرد، محمد و همکاران؛ مبانی نظری و روش­شناسی مقیاس­های دینداری؛ تهران: انتشارات آوای نور، 1391.
 4. دادگران، سیدمحمد؛ افکار عمومی و معیار­های سنجش آن؛ چ10، تهران: انتشارات گلشن، 1393.
 5. دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامه؛ ج14، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373.
 6. زندی، محمدامین و همکاران؛ «دینداری اسلامی و ترجیحات زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی»؛ فصلنامه علمی اقتصاد اسلامی، س19، ش76، 1398.
 7. شیخ صدوق، محمدبن‌علی؛ الخصال؛ قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه، 1403ق.
 8. طغیانی، محمدمهدی؛ «شناسایی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در جهت دفاع اقتصادی»؛ مجله آفاق امنیت، دوره 9، ش31، 1395.
 9. فیروزآبادی، محمدبن‌یعقوب؛ القاموس المحیط؛ بیروت: دار الکتب العلمیه، 1415ق.
 10. Ahmed, A. M.; “Are religious people more prosocial? A quasi‐experimental study with Madrasah pupils in a rural community in India”; Journal for the Scientific Study of Religion, No.48(2), 2009.‏
 11. Ahmed, A. M., & O. Salas; “Is the hand of God involved in human cooperation?”; International Journal of Social Economics, Vol. 36 No. 1/2, 2009.‏
 12. Anderson, L. R., & J. M. Mellor; “Religion and cooperation in a public goods experiment”; Economics Letters, No.105(1), 2009.‏
 13. Anderson, L., Mellor, J., & J. Milyo; “Did the devil make them do it? The effects of religion in public goods and trust games”; Kyklos, No.63(2), 2010.‏
 14. Benjamin, D. J., Choi, J. J., & G. Fisher; “Religious identity and economic behavior”; Review of Economics and Statistics, No.98(4), 2016.‏
 15. Chakhotin, S.; The Rape of the Masses; Labour Book Service.‏Christian Harbulot-Nicolas Moinet-Didier Lucas, La guerre cognitive: A la recherche de la suprématie stratégique, VI Forum intelligence économique de l’Association Aéronautique et Astronautique Française Menton, 1940.
 16. Calluso, C., Tosoni, A., Fortunato, G., & G. Committeri; “Can you change my preferences? Effect of social influence on intertemporal choice behavior”; Behavioural brain research, No.330, 2017.
 17. Calluso, C., Zandi, M. A., & M. G. Devetag; “Cognitive dynamics of religiosity and intertemporal choice behavior”; Journal of Cross-Cultural Psychology, No.51(9), 2020.
 18. Chuah, S. H., Hoffmann, R., Ramasamy, B., & J. Tan; “Religious biases in cooperation”; Working paper, Nottingham University Business School, 2011.‏
 19. Hennessy, B. C.; Public opinion; Wadsworth Publishing Company, 1970.
 20. Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & A.- Lang; “Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses”; Behavior Research Methods, No.41, 2009.
 21. Karlan, D. S.; “Using experimental economics to measure social capital and predict financial decisions”; American Economic Review, No.95(5), 2005.‏
 22. Tarde, G.; “Ecrits de psychologie sociale”; choisis et présentés par AM Rocheblave-Spenlé et J. Milet Toulouse, Edouard Privat, Editeur, 1973.