دوره و شماره: دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 1-225 
عدالت قراردادی از دیدگاه اقتصاد اسلامی: مطالعه تطبیقی قوانین کنترل اجاره مسکن

صفحه 5-35

فتح‌اله تاری؛ مجید حبیبیان نقیبی؛ محمود عیسوی؛ ابوالفضل پاسبانی صومعه؛ امین زاهدمهر


استخراج روش‌شناسی شناخت پدیده‌ها با حل مسئله کارگزار و ساختار در اقتصاد اسلامی

صفحه 165-195

محمد مهدی کاظمی؛ خدیجه نصراللهی؛ احمد گوگردچیان؛ محمد واعظ برزانی


طراحی روش نوین تأمین مالی خرید مسکن از طریق اوراق سلف استاندارد مسکن

صفحه 195-225

روزبه ظهیری هاشمی؛ حنظله فندرسکی؛ حمیدرضا شیرزاد؛ سیدمسعود مروج جهرمی