تقسیم‌ کار در بازار رقابت کامل رابطه‌ای غیرطبیعی برای ساخت فضای جامعه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

2 طلبه سطح چهاردانش پژوه فرهنگستان علوم اسلامی

چکیده

جهان‌های معنایی به شرطی قابلیت تحقق اجتماعی دارند که قدرت تغییر و تصرف در روابط اجتماعی را بر اساس مبانی جهان معنایی‌شان داشته باشند. با ‌وجود این، این شرط لازم برای تحقق عینی جهان اجتماعی است، نه شرط کافی. بینش‌ها باید بتوانند ساختارها و نهادها ـ به تعبیر لوفوری، «فضایی» ـ را با حداکثر هماهنگی درونی پیشنهاد بدهند تا افراد در متن یک روابط سهل‌الوصول و هماهنگ یا فضای جامعه طبیعیِ متشکل از روابط، تنظیمات خرد و کلان، نظامات حق و تکلیف و ... قرار بگیرند؛ در غیر ‌این صورت، محکوم به میرایی به نفع دیگر بینش‌ها خواهند بود. فضای اجتماعی مدرن، به ‌مثابه فراگیرترین فضای اجتماعی زمانه ما، مبتنی بر طرحی است که آدام اسمیت برای نخستین‌بار آن را در «قالب تقسیم کار در بازار رقابت کامل» مدون نمود. در این تحقیق کارکردهای طرح اسمیت را در ساخت فضای زیست اجتماعی با کمک نظریه «تولید فضا»ی هانری لوفور در قالب شهر جمع‌بندی کرده و در گامی دیگر، خصوصیات جامعه اسمیتی با احکام اسلامی مقایسه خواهد شد تا روشن گردد چگونه گسترش بازارگونه نظم اجتماعی با ساخت «انسان ادیان» قابل هماهنگی نیست و به تعارض ایمان فردی و فضای اجتماعی می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Division of labor in Smith's perfect competition market A non-natural relationship to build the space of the Islamic Medina

نویسندگان [English]

 • Ali Toussi 1
 • Hossein Bayatani 2
1 Assistant professor at the Kharazmi University
2 Researcher
چکیده [English]

Semantic worlds are socially realistic provided they have the power to change and capture social relations based on the principles of their semantic world. Nevertheless, this is a necessary condition for the objective realization of the social world, not a sufficient condition. Insights must be able to propose structures and institutions (or, in Lefebvre, "spatial" terms) with maximum internal coordination so that individuals are in the context of an accessible and harmonious relationship or a natural community space consisting of relationships, macro and macro arrangements, systems of rights, duties and etc. be located; Otherwise, they will be doomed to die in favor of other insights. The modern social space, as the most pervasive social space of our time, is based on a design that Adam Smith first formulated in the "form of division of labor in a fully competitive market." In this study, we summarize the functions of the Smith plan in the construction of social space with the help of Henry Lefebvre's theory of "space production" in the form of a city. It is not compatible with the construction of the "man of religions" and leads to the conflict of individual faith and social space

کلیدواژه‌ها [English]

 • Semantic world
 • Social space
 • Smith balance
 • Lefebvre space
 • Man of religions
 1. اسمیت، آدام؛ ثروت ملل؛ ترجمه سیروس ابراهیم‌زاده؛ تهران: انتشارات پیام، 1357.
 2. الدن، استوارت؛ «نوعی سیاست فضا وجود دارد، چون فضا سیاسی است!»؛ ترجمه آیدین ترکمه؛ در کتاب درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور؛ چ2، تهران: تیسا، 1395.
 3. زیمل، گئورگ؛ «کلانشهر و حیات ذهنی»؛ ترجمه یوسف اباذری؛ نامه علوم اجتماعی، ش3، 1372.
 4. سوندرز، پیتر؛ نظریه اجتماعی و مسئله شهری؛ ترجمه محمود شارع‌پور؛ تهران: انتشارات تیسا، 1392.
 5. فتال نیشابوری، محمدبن‌احمد؛ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین؛ ج2، قم: انتشارات رضی، 1375.
 6. فیالکوف، یانکل؛ جامعه‌شناسی شهر؛ ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر؛ تهران: نشر آگه، 1383.
 7. فیرحی، داود؛ قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام؛ چ5، تهران: نشر نی، 1385.
 8. الکلینی، محمدبن‌یعقوب؛ الکافی؛ تهران: دارالکتاب الاسلامیه، 1407ق.
 9. کوزر، لوئیس؛ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی؛ ترجمه محسن ثلاثی؛ تهران: انتشارات علمی، 1380.
 10. گاتدینر، مارک؛ «مارکس زمان ما: هانری لوفر و تولید فضا»؛ در کتاب درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور؛ ترجمه آیدین ترکمه؛ چ2، تهران: تیسا، 1395.
 11. لاک، جان؛ رساله‌ای درباره حکومت؛ حمید عضدانلو، تهران: نشر نی، 1387.
 12. لوفور، هانری؛ «فضا: فرآورده اجتماعی و ارزش مصرفی»؛ در کتاب درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور؛ ترجمه آیدین ترکمه؛ چ2، تهران: تیسا، 1395.
 13. لیثى واسطى، على‌بن‌محمد؛ عیون الحکم و المواعظ؛ قم: دارالحدیث، 1376.
 14. هابز، توماس؛ لویاتان؛ ترجمه حسین بشیریه؛ چ6، تهران: نشر نی، 1389.
 15. هانت، ای.ک.؛ تکامل نهادها و ایدئولوژی‌های اقتصادی؛ ترجمه سهراب بهداد؛ تهران: نشر آگه، 1381.