تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شناخت ویژگی‌های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می‌آید که در پژوهش‌های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیر واقعی‌بودن فرض­های بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه‌دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از بررسی خیارات موجود در زمینه تجارت، خیارات مربوط به بازار کالا و مرتبط با بحث اطلاعات استخراج شده و در چارچوب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اجرای دلفی فازی بر پایه نظر خبرگان، هفت مورد از چهارده خیار مورد بررسی، در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا مؤثر شناخته شد که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Options on the Reduction of Asymmetric Information in the Market

نویسنده [English]

 • taghi ebrahimi 2
1
2
3
چکیده [English]

Understanding the characteristics of the market based on the foundations of Islam is considered to be a necessity of Islamic societies, which has been underestimated in scientific research. This necessity becomes more and more when the unrealistic assumptions of the competition market have caused the issue of asymmetric information in the market. In this study, to investigate the types of options in Islamic contracts and its effect on reducing the information asymmetry. Following the study of commercial options, the options related to the commodity market and related to the information discussion were extracted and presented to experts in the form of a questionnaire. According to Fuzzy Delphi, 7 of the 14 options examined were effective in reducing the information asymmetry in the commodity market, among these options the Ayb option and Faskh option   had the most impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Asymmetry
 • Options
 • Islamic Market
 • Fuzzy Delphi
 • Commodity Markek
 1. امامی، حسن؛ حقوق مدنی؛ ج1، چ5، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامی، 1353.
 2. خمینی، روح‌الله؛ تحریرالوسیله؛ ج1، چ1، قم: دارالقلم، 1366.
 3. رجایی، سیدمحمدکاظم؛ «ویژگی‌های بازار اسلامی در نظریه و عمل»؛ معرفت اقتصادی، ش3، 1389.
 4. شاکری، عباس؛ اقتصاد خرد (نظریه‌ها و کاربردها)؛ ج2، چ4،تهران: نشر نی، 1386.
 5. شریف‌زاده، محمدجواد و الیاس نادران؛ «تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تأکید بر مفهوم هزینه‌های مبادله)»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س9، ش 36، 1388.
 6. شهید اول، شمس‌الدین‌ محمدبن‌مکی‌ العاملی؛ الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه؛ چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.
 7. شهید ثانی، شیخ سعید زین‌الدین‌بن‌علی‌بن‌احمدبن‌تقی عاملی؛ألروضةُ البهیة فی شرح اللُمعة الدّمشقیة؛ ج3 و 25، چ2، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی، 1992م.
 8. شیعه، اسماعیل، سیدعبدالهادی دانشپور و مریم روستا؛ «تدوین مدل شاخص‌های مکانی پایداری اجتماعی به کمک روش دلفی و تکنیک شانون»؛ معماری و شهرسازی آرمان شهر، س10، ش19، 1393.
 9. طبیبیان، محمد؛ اقتصاد خرد پیشرفته (مباحثی از مبانی نظری و کاربردی آن)، تهران: انتشارات پیشبرد، 1388.

10. فتحی واجارگاه، کوروش؛ برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1394.

11. مشکینی اردبیلی، علی؛ مصطلحات الفقه؛ ج1، چ1، قم: دارالحدیث، 1392.

12. میرجلیلی، حسین؛ اقتصاد اطلاعات نامتقارن؛ تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، 1386.

13. نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ ج23، کتابخانه دیجیتال قائمیه، 1412ق.

 1. Akerlof, G. A.; "The Market for lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism"; Quarterly. Journal of Economics, 84, 1970.
 2. Beretta, R; "A critical review of the Delphi technique"; Nurse Res, vol. 3. Issue 4, 1996.
 3. Bowles, Nick; "The Delphi technique"; Nurs Stand, vol. 13, 1999.
 4. Chang, p; "The fuzzy delphi method via fuzzy statistics and membership function fitting and application to the human resources"; Fuzzy Sets and Systems, 1998.
 5. Cheng, Ching Hsue & Lin, Yin; "Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation Europea"; Journal of Operational Research, Vol.142, 2002.
 6. Landeta Jon; "Current validity of the Delphi method in social sciences"; Technological Forecasting and Social Change, Vol.73. Issue.5, 2006.
 7. McKenna, Hugh. Hasson, Felicity and  Smith, Miriam; "Delphi survey of midwives and midwifery students to identify nonmidwifery duties"; Midwifery, Vol.18. Issue.4, 2002.
 8. Okoli, Chitu. Pawlowski, Suznne, D; "The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications"; Information and Management, Vol. 42. Issue.1, 2004.
 9. Stiglitz, J; "Information and the change in the parandigm in economics"; the amerikan economic review, 2002.
 10. Windle, Pamela, E; "Delphi technique: assessing component needs"; J Perianesth, Vol. 19. Issue.1, 2009.