بررسی آزمایشگاهی اثر دینداری بر تقابل انگیزه‌های فردی: رهیافت بازی‌های متوالی با اطلاعات کامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشیارگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، سنجش عامل دینداری بر تقابل انگیزه‌های فردی در قالب یک کار گروهی است. «تقابل انگیزه‌ها» معرف وضعیتی است که در آن افزایش پاداش‌های تیمی، فقط منجر به تلاش توسط برخی از اعضا شود. بررسی اثر «دینداری» بر «تقابل انگیزه‌ها» یک پرسش تجربی است و اقتصاددانان رفتاری برای پاسخ به آن، به محیط‌های آزمایشگاهی رجوع می‌کنند. بدین منظور در این پژوهش با پیاده‌سازی یک بازی متوالی دومرحله‌ای با اطلاعات کامل در یک نمونه 210 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه‌های یزد و آیت‌الله حائری میبد)، تأثیر دینداری بر تصمیم‌گیری فردی تحلیل شد. نتایج نشان داد که اولاً افراد دیندار در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار بیشتری عرضه می‌کنند؛ یعنی کمتر دچار تقابل انگیزه‌ها می‌شوند. ثانیاً افراد دیندارتر کمتر از سایر افراد تحت تأثیر تصمیمات سایر اعضا قرار می‌گیرند. ثالثاً با افزایش هزینه‌ تصمیم‌گیری، دینداری افراد باعث کاهش سطح تقابل انگیزه‌ها و همچنین عدم تنبیه هم‎‏گروه‌های دیگر شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of "religiosity" on "Confrontation between motivationsin laboratory environments" implementing a two-stage sequential game with full information

نویسندگان [English]

 • Omolbanin Jalali 1
 • Zahra Nasrolahi 2
1 Ph.D Candidate in Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
چکیده [English]

The main purpose of this research is to measure the religiousness factor on the Confrontation of individual motivations in the form of a group work. "Confrontation between motivations" represents a situation in which increasing team rewards only leads to some members' efforts. The study of the effect of "religiosity" on "Confrontation between motivations" is an empirical question, and behavioral economists refer to laboratory environments for their response. In this study, the effect of religiousness on individual decision was analyzed by implementing a two-stage sequential game with full information in a sample of 210 people from the target community (students from Yazd and Ayatollah Haeri Meybod). The results showed that, firstly, religious people offer more work in exchange for more rewards, that is, they are less likely to interact with motivations. Secondly, the more religious people are less influenced by the decisions of other members than others. Thirdly, by increasing the cost of decision-making, the religiosity of individuals has reduced the level of Confrontation between motivations and the non-punishment of other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Confrontation between motivation
 • Game Theory
 • Group production
 • laboratory study
 • behavioral economics
 1. اسماعیلی، هادی و حسام‌الدین آشنا؛ «دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری»، راهبرد فرهنگ؛ ش23، 1392.
 2. امینی، علیرضا و شهرام مصلی؛ «نقش سرمایه انسانی از نوع تجربه در بهره‌وری کل عوامل: مطالعه موردی کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی؛ سال نوزدهم، ش57، 1390.
 3. انصاری سامانی، حبیب و اسماعیل ابونوری؛ «برابری یا انصاف: شواهدی از بازی های اقتصاد رفتاری»، اقتصاد اسلامی؛ ش57، 1394.
 4. پورفرج، علیرضا، محمدتقی گیلک حکیم‏آبادی و حبیب انصاری سامانی؛ «روش شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی»، مطالعات اقتصاد اسلامی؛ ش2، 1394.
 5. پورفرج، علیرضا، محمدتقی گیلک حکیم آبادی، حبیب انصاری سامانی و علی‏اکبر باجلان؛ «دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی»، جستارهای اقتصادی ایران؛ ش22، 1393.
 6. جانعلیزاده چوب بستی، حیدر و جابر میرزاپوری؛ «بررسی تأثیر وزن‎دهی سنجه‌ای و ابعادی دینداری بر سنجش میزان دینداری»، مطالعات توسعه اجتماعی ایران؛ ش2، 1393.
 7. مجلسی، محمدتقی؛ بحارالانوار؛ قم: اسلامیه، 1406ق.
 8. محبوبی، رضا؛ «ساخت مقیاس (بومی) برای سنجش دینداری»، مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی؛ ش9، 1394.
 9. Aldashev, Gani, and Jeanp Philippe Platteau; “Religion, culture, and development”, Handbook of the Economics of Art and Culture; vol. 2, Elsevier, 2014.
 10.  Allport, Gordon W., and J. Michael Ross; “Personal religious orientation and prejudice”, Journal of personality and social psychology;vol.5, no.4, 1967.
 11.  Akerlof, George A., and Rachel E. Kranton; “Economics and identity”, The Quarterly Journal of Economics; vol.115, no.3, 2000.
 12.  Altynbekov, Aidos, Gulmira Abdiraiymova, Gulnar Kenzhakimova, Mansya Sadyrova, and Gulnapis Abdikerova; “The Role of work ethic in the development of Singapore, South Korea, Malaysia, Japan and European countries”, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering; vol.7, no.3, 2013.
 13.  Amaliyah, Shofwatun, Khairul Anwar, and Fathul Lubabin Nuqul; “The Effect of Religious Identity toward Academic Performance: An Experimental Study”, 6th Annual International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology; 2017.
 14.  Anderson, Lisa R., and Jennifer M. Mellor; “Religion and cooperation in a public goods experiment”, Economics Letters; vol.105, no.1, 2009.
 15.  Barro, R. J.; “McCleary. RM, Religion and Economic Growth”, NBER Working Paper; 9682, 2003.
 16.  Batson, C. Daniel, Patricia A. Schoenrade, and V. Pych; “Brotherly love or self-concern? Behavioural consequences of religion”, Advances in the Psychology of Religion; no.3, 1985.
 17.  Beugelsdijk, Sjoerd, and Ton Van Schaik; "Social capital and growth in European regions: an empirical test”, European Journal of Political Economy;21, no.2, 2005.
 18.  Bolton, Gary E., and Axel Ockenfels; “ERC: A theory of equity, reciprocity, and competition”, American economic review; no.90, 2000.
 19.  Brown, R.; Group Processes; Oxford: Blackwell, 2nd edn, 2000.
 20.  Cohen, A. B.; “Many form of culture”, American Psychologist; no.64, 2009.
 21.  Forson, Joseph Ato, Jakkaphong Janrattanagul, and Emmanuel Carsamer; “Culture Matters: A test of rationality on economic growth”, Asian Social Science; no.9, 2013.
 22.  Galen, Luke W.; “Does religious belief promote prosociality? A critical examination”, Psychological bulletin; 138, no.5, 2012.
 23.  Gershkov, Alex, Jianpei Li, and Paul Schweinzer; “How to share it out: The value of information in teams”, Journal of Economic Theory; no.162, 2016.
 24.  Gervais, Will M., Azim F. Shariff, and Ara Norenzayan; “Do you believe in atheists? Distrust is central to anti-atheist prejudice”, Journal of personality and social psychology; 101, no.6, 2011, p.1189.
 25.  Roland, Gerard, and Yuriy Gorodnichenko; “Culture, institutions and the wealth of nations”, NBER Working Paper; 2010.
 26.  Grafton, R. Quentin, Stephen Knowles, and P. Dorian Owen; “Social divergence and productivity: making a connection”, The review of economic performance and social progress; No.2, 2002, pp.203-223.
 27.  Haidt, Jonathan; The happiness hypothesis: Finding modern truth in ancient wisdom; Basic Books, 2006.
 28.  Hall, Robert E., and Charles I. Jones; “Why do some countries produce so much more output per worker than others?”, The quarterly journal of economics; vol.114, no.1, 1999.
 29.  Herzer, Dierk, and Holger Strulik; “Religiosity and long-run productivity growth”, Discussion paper; no.284, 2016.
 30.  Hill, Peter C., Kenneth II Pargament, Ralph W. Hood, Michael E. McCullough Jr, James P. Swyers, David B. Larson, and Brian J. Zinnbauer; “Conceptualizing religion and spirituality: Points of commonality, points of departure”, Journal for the theory of social behaviour; no.1, 2000.
 31.  Hoffmann, Robert; “The experimental economics of religion”, Journal of Economic surveys; no.5, 2013.
 32.  Hoge, Dean R., ed.; Money matters: Personal giving in American churches; Westminster John Knox Press, 1996.
 33.  Iannaccone, Laurence R.; “Sacrifice and stigma: Reducing free-riding in cults, communes, and other collectives”, Journal of political economy; no.2, 1992.
 34.  Iannaccone, Laurence R.; “Progress in the Economics of Religion”, Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/ Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft; no.4, 1994.
 35.  Isaksson, Anders; “Determinants of total factor productivity: A literature review”, Research and Statistics Branch; UNIDO publications, 2007.
 36.  Islam, Nazrul; “Determinants of productivity across countries: an exploratory analysis”, The Journal of Developing Areas;  no.1, 2008.
 37.  Jackson, Lynne M., and Victoria M. Esses; “Of scripture and ascription: The relation between religious fundamentalism and intergroup helping”, Personality and Social Psychology Bulletin; no.8, 1997.
 38.  Kaasa, Anneli, Maaja Vadi, and Urmas Varblane; “European Social Survey as a source of new cultural dimensions estimates for regions”, International Journal of Cross Cultural Management; no.2, 2013.
 39.  Kaasa, Anneli, Maaja Vadi, and Urmas Varblane; “Regional cultural differences within European countries: evidence from multi-country surveys”, Management International Review; no.6, 2014.
 40.  Kaasa, Anneli; “Culture, religion and productivity: Evidence from European regions”, Business and Economic Horizons; no.1, 2016.
 41.  Kahneman, Daniel, and Amos Tversky; “Prospect theory: An analysis of decision under risk”, Econometrica: Journal of the econometric society;no.47, 1979.
 42.  Kelley, Dean M.; Why conservative churches are growing: A study in sociology of religion with a new preface for the ROSE edition; No.11, Mercer University Press, 1977.
 43.  Kirkpatrick, Lee A.; “Fundamentalism, Christian orthodoxy, and intrinsic religious orientation as predictors of discriminatory attitudes”, Journal for the Scientific Study of Religion; no.32, 1993.
 44.  Klor, Esteban F., Sebastian Kube, and Eyal Winter; “Can higher rewards lead to less effort? Incentive reversal in teams”, Journal of Economic Behavior & Organization; no.97, 2014.
 45.  Linz, Susan J., and Yu-Wei Luke Chu; “Work ethic in formerly socialist economies”, Journal of Economic Psychology; no.39, 2013.
 46.  Mangeloja E.; “Implications of the economics of religion to the empirical economic research”, University of Jyväskylä, School of Business and Economics, Working paper; 2008.
 47.  McAdams, Dan P.; The person: An introduction to personality psychology; Harcourt Brace Jovanovich, 1990.
 48.  McBride, Michael; “Why churches need free-riders: Religious capital formation and religious group survival”, Journal of Behavioral and Experimental Economics;no,58, 2015.
 49.  McCullough, Michael E., and Everett L. Worthington Jr.; “Religion and the forgiving personality”, Journal of personality; no.6, 1999.
 50.  Neisser, U.; Cognitive Psychology; Prentice Hall, 1967.
 51.  Noland, Marcus; “Religion and economic performance”, World development; no.8, 2005.
 52.  Olson, Daniel VA, and Paul Perl; “Variations in strictness and religious commitment within and among five denominations”, Journal for the Scientific Study of Religion; no.4, 2001.
 53.  Papamarcos, Steven D. and George W. Watson; “Culture's consequences for economic development: an empirical examination of culture, freedom, and national market performance”, Journal of Global business and Technology; no.1, 2006.
 54.  Pichon, Isabelle, Giulio Boccato, and Vassilis Saroglou; “Nonconscious influences of religion on prosociality: A priming study”, European Journal of Social Psychology; no.5,  2007.
 55.  Randolph-Seng, Brandon, and Michael E. Nielsen; “Honesty: One effect of primed religious representations”, The International Journal for the Psychology of Religion; no.4, 2007.
 56.  Różycka-Tran, Joanna; “Love thy neighbor? The effects of religious in/out-group identity on social behavior”, Personality and Individual Differences; no.115, 2017.
 57.  Saroglou, Vassilis; “Religion and the five factors of personality: A meta-analytic review”, Personality and individual differences; no.1, 2002.
 58. _____; “Believing, bonding, behaving, and belonging: The big four religious dimensions and cultural variation’, Journal of Cross-Cultural Psychology; no.8, 2011.
 59.  Sayes E.; “Economic and social determinants of productivity; Balancing economic and social explanations”, Paper Presented at the Sociological Association of Aotearoa (NZ) Annual Conference; 2011.
 60.  Selten, R.; “Die strategiemethode zur erforschung des eingeschränkt rationalen verhaltens im rahmen eines oligopolexperiments”, Volume 4 of Seminar für Mathematische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Seminar für Mathemat. Wirtschaftsforschung u. Ökonometrie; 1967.
 61.  Shariff, Azim F. and Ara Norenzayan; ‘God is watching you: Priming God concepts increases prosocial behavior in an anonymous economic game”, Psychological science; no.9, 2007.
 62.  Sosis, Richard, and Bradley J. Ruffle; “Ideology, religion, and the evolution of cooperation: Field experiments on Israeli Kibbutzim”, Socioeconomic aspects of human behavioral ecology; Emerald Group Publishing Limited, 2004, pp.89-117.
 63.  Tan, J. H.; Behavioral economics of religion; Oxford Handbook of Christianity and Economics, Oxford, UK: Oxford University Press, 2014.
 64.  Tangen, Stefan; “Demystifying productivity and performance”, International Journal of Productivity and performance management; no.1, 2005.
 65.  Van de Vliert, Evert; “Climato-economic origins of variation in ingroup favoritism”, Journal of Cross-Cultural Psychology; no.3, 2011.
 66.  Waarts, Eric, and Yvonne Van Everdingen; “The Influence of National Culture on the Adoption Status of Innovations: An Empirical Study of Firms Across Europe”, European Management Journal; no.6, 2005.
 67.  Winter, Eyal; “Incentive reversal”, American Economic Journal:Microeconomics; vol.1, no.2, 2009, pp.133-147.
 68. _____; “Transparency and incentives among peers”, The RAND Journal of Economics; no.3, 2010.