تحلیل ماهیت شبه‌رهانی و مدل‌سازی بازده بازار مالی مجازی فارکس در چارچوب نظریه بازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ریاضی مالی

چکیده

این مقاله ابتدا به تحلیل ماهیت و مشروعیت مبادلات در بازار مالی اینترنتی فارکس FX و سپس به مدل‌سازی بازده مازاد بر لایبور در این بازار می­پردازد. برای این منظور، ابتدا در چارچوب پژوهشی مبتنی بر متن اسلامی و با استفاده از مفاهیم نظریه بازی‌ها می­کوشد، مبادله رهانی را به صورت بازی‌ای توصیف کند که‌ حاصل­جمع صفر دارد، در آن همواره نوعی قاعده یا مکانیسم برای برد و باخت وجود دارد و در کنار وثیقه معین، پاداش یا پیامد برنده می‌تواند معین یا نامعین باشد؛ آنگاه ادعا می­شود، مبادله­گری موهومی در این بازار مالی مجازی مبتنی بر ابزار اهرم و مبادله خودکار با تأمین ضوابط سه‌گانه بالا، می‌تواند از منظر اقتصاد اسلامی، مبادله­ای در معرض ایراد شبهه رهان تلقی شود. در ادامه با در نظر گرفتن نرخ لایبور(LIBOR)، به‌عنوان شاخصی برای بازدهی دارایی بدون ریسک، کوشش می‌شود ابتدا مدلی نظری برای احتمال کسب بازده مازاد بر لایبور در بازار مالی اینترنتی FX ، در سطوح مختلف اهرمی توسعه دهد. نهایتاً، بر اساس آمار مربوط به مبادلات دو جفت ارز دلار/یورو و دلار/پوند در یک دوره زمانی منتخب، نشان داده می­شود که احتمال کسب بازده معادل نرخ لایبور در مبادلات این بازار مالی اینترنتی در سطوح اهرمی بالا، علی­رغم پذیرش ریسک مبادلات، ناچیز است. بر این اساس، مشارکت کاربران ایرانی در این بازار، هم غیر اقتصادی و هم  در معرض شبهه رهان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of the nature of Bet doubts And modeling the return in Forex financial markets

نویسندگان [English]

 • shahram moeeni 1
 • mohammad vaez 2
 • Mojdeh Bagherboum 3
1 Department of economics, university of isfahan
2 Associate Professor, University of Isfahan
3 MA of financial mathematics
چکیده [English]

This article first analyzes the nature and legitimacy of the online Forex FX market transactions and then models the excessive return on Libor in this market. For this purpose, first, in the context of the Islamic thoughts, and using the concepts of game theory, it describes the bet transaction as a zero sum game, which always has a kind of principle or mechanism for the win and lose, And along with the collateral, the winner's reward or outcome can be certain or indeterminate. It is then claimed that an illusory transaction in this virtual financial market based on an advantage instrument and an automatic trade with the provision of the three top criteria can be regarded as a transaction from the perspective of the Islamic economy. Further, considering the Libor rate (LIBOR) as an indicator for the return on risk-free assets, we first attempt to develop a theoretical model for the likelihood of a surplus return on Libor in the FX Internet financial market at various leverage levels. Finally, based on the data on the exchange of two currency pairs of dollars / euros and dollars / pounds over a chosen period, it is shown that the likelihood of a yield equivalent to the Libor rate on the exchanges of this Internet financial market at high leverage levels despite the adoption of risk The exchanges are negligible. Accordingly, the participation of Iranian users in this market is both non-economic and exposed to the bet doubts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • FX financial market
 • Bet
 • Game Theory
 • Likelhood Theory
 • Leverage
 1.     * قرآن کریم.

  1. الانصاری، شیخ­مرتضی­بن­محمد؛ المکاسب؛ قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1420ق.
  2. خویی، سیدابوالقاسم؛ منهاج الصالحین؛ قم: مدینة العلم،1410ق.
  3. رفیعی، محمدتقی؛ مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون بیع بین‌المللی وین؛ قم: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، 1378.
  4. کیمیاگری، علی­محمد و همکاران؛ «پیش­بینی بازار ارز فارکس با استفاده از سری زمانی فازی و الگوریتم شبیه­سازی تبرید»، نشریه بین­المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید؛ ش2، 1389.
  5. موسوی الخمینی، سیدروح‌الله؛ المکاسب المحرمة؛ قم: مؤسسه اسماعیلیان،1410ق.
   1. النجفی، شیخ­محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ ج28، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1385.
    1. Al-Suwailim.; “Toward an Objective Measure of Gharar in Exchange”, Economic Studies; 7)1(, 1999.
    2. Davison, C.; “Retail FX Trader Survey Results”, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2795927, 2016.
    3. Dewachter, H. and Lyrio, M.; “The Cost of Technical Trading Rules in The Forex market: A Utility-based Evaluation”; Journal of International Money and Finance; No.25, 2006.

  10. DraKoln, N.; Winning the Trading Game:Why 95% of Traders Lose and What You Must Do To Win; John Wiley and Sons, 2008.

  11. Evans, L. and Turalay, K.; “FOREX Risk Premia and Policy Uncertainty: a Recursive Utility Analysis”, Journal of International Financial Markets; Institutions and Money; No.11, 2004.

  12. Gallo, C.; “The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies”, International Journal of Economics and Management Sciences; No.3(1), 2014.

  1. Gloede, O. & Menkhoff, L.; “Financial Professionals' Overconfidence: Is It Experience, Function, or Attitude?”, European Financial Management; No.20(2), 2014.

  14. Giannellis, N. and Papadopoulos, A.; “Testing for Efficiency in Selected Developing Foreign Exchange Markets: An Equilibrium-based Approach”, Economic Modeling; No.26, 2006.

  15. http://www.xmarks.com/site/fx.sauder.ubc.ca/data.html.

  16. http://www.fedprimerate.com/libor/libor_rates_history.htm.

  17. Kitamura, Y. and Hiroya, A.; “Information Arrival, Interest Rate Differentials, and Yen/Dollar Exchange Rate”, Japan and the World Economy; No.18, 2006.

  1. Muriel, A.; “Short-term predictions in Forex trading”, Physica A; No.344, 2004.

  19. Omar, R. and Jones, E.; “Critical evaluation of the compliance of online Islamic FOREX trading with Islamic principles”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management; No.8(1), 2015.

  20. Osborne, M. and Rubinstein, A.; A Course in Game Theory; MIT Press, 2004.

  21. Osler, L.; “Stop-loss Orders and Price Cascades in Currency Market”, Journal of International Money and Finance; No.24, 2005.

  22. Turocy, L. and von Stengel, T.; “Game Theory”, CDAM Research Report LSE-CDAM-2001-09, available at: http://www.cdam.lse.ac.uk/Reports, 2001.

  23. Yamadaa, M. and Ito, T.; “The forex fixing reform and its impact on cost and risk of forex trading banks”, Finance Research Letters; No.21, 2017.