کارکردهای مبانی هستی‌شناسی تعیین اهداف پیشرفت اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو/پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

پیشرفت برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است. یکی از ابعاد پیشرفت، ممقوله پیشرفت در اقتصاد است. پیشرفت در اقتصاد نیازمند الگو است و اولین قدم در طراحی الگو، تعیین اهداف است. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، اهداف باید بر اساس مبانی هستی‌شناختی تنظیم شوند. در این مقاله نظام اهداف پیشرفت اقتصادی بر اساس کارکردهای مبانی هستی‌شناختی طی چهار مرحله جمع‌آوری، مرتب، منظم و نظام‌مند کردن از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی طراحی و سپس تبیین شده‌اند. کارکرد مبانی هستی‌شناختی تعیین ساختار و تبیین اهداف است. بر این اساس ساختار اهداف شامل هدف نهایی، هدف میانی، اهداف مقدمی و وظایف فردی است و باید ابعاد مادی و معنوی و دنیوی و اخروی در آنها در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج، هدف نهایی سعادت، هدف میانی تشکیل حیات طیبه، اهداف مقدمی (اهداف اجتماعی مادی) شامل عدالت، رشد، رفاه مادی، امنیت و استقلال است. بدون تحقق معنویت اجتماعی، اهداف اجتماعی محقق نمی‌شود. برای فرد نیز در بعد مادی و معنوی نیز وظایف و مسئولیت‌هایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تعیین ساختار و تبیین اهداف پیشرفت اقتصادی بر اساس مبانی هستی‌شناختی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی

نویسنده [English]

 • mojtaba ghafari
iict
چکیده [English]

پیشرفت برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است. یکی از ابعاد پیشرفت، پیشرفت در اقتصاد است. پیشرفت در اقتصاد نیازمند الگو است و اولین قدم در طراحی الگو، تعیین اهداف است. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، اهداف باید بر اساس مبانی هستی‌شناسی تنظیم شوند. در این مقاله نظام اهداف پیشرفت اقتصادی بر اساس کارکردهای مبانی هستی‌شناختی با روش تحلیل متن، از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی طراحی و سپس تبیین شده‌اند. کارکرد مبانی هستی‌شناختی تعیین ساختار و تبیین اهداف است. بر این اساس ساختار اهداف شامل هدف نهایی، هدف میانی، اهداف مقدمی و وظایف فردی است و باید ابعاد مادی و معنوی و دنیوی و اخروی در آن‌ها در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج، هدف نهایی سعادت، هدف میانی تشکیل حیات طیبه، اهداف مقدمی (اهداف اجتماعی مادی) شامل عدالت، رشد، رفاه مادی، امنیت و استقلال است. بدون تحقق معنویت اجتماعی، اهداف اجتماعی محقق نمی‌شود. برای فرد در بعد مادی و معنوی نیز وظایف و مسئولیت‌هایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

 • پیشرفت اقتصادی
 • هدف نهایی
 • هدف میانی
 • حیات طیبه
 • رهبر معظم انقلاب
 1. ایزدی، مهدی؛ «مفهوم، ارکان و شاخص‌های پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث»؛ دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، ش18، 1395.
 2. بیانات رهبر معظم انقلاب در سال‌های مختلف.
 3. ثابت، سیدعبدالحمید و همکاران؛ ماهیت و چیستی پیشرفت در اسلام؛ قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ، 1393.
 4. سجادی، سید جعفر؛ فرهنگ معارف اسلامی، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، چ۲، 1366.
 5. سرخه‌دهی، فاطمه و ریحانه نادری نژاد؛ «اقتصاد مردمی، نقطه مشترک اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1395.
 6. شفیعا، محمدعلی و سیده اشرف موسوی‌لقمان؛ «نقش مردم در پیشرفت اقتصادی در اندیشه‌های مقام معظم رهبری»؛ فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش51، 1392.
 7. جرجانی، علی بن محمد؛ کتاب التعریفات؛ مصر: الخبریه، تهران: ناصرخسرو، 1306.
 8. صادقی شاهدانی، مهدی و حسین محسنی؛ «بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش10، 1392.
 9. فاکر میبدی، محمد؛ «اهداف پیشرفت از نگاه قرآن»؛ قرآن و علم، ش15، 1393.

10. قاضی‌میرسعید، علیرضا و حسین تاج‌آبادی؛ «مفهوم توسعه و پیشرفت در اندیشه مقام معظم رهبری»؛ فصلنامه مدیریت اسلامی، ش3، 1395.

11. قوامی، سیدحسن؛ «ضرورت و کارکردهای پیمان‌های دو یا چندجانبه ارزی در شرایط تهدید و تحریم اقتصادی»؛ آفاق امنیت، ش31، 1395.

12. مطهری، مرتضی؛ عدل الهی، ج 2، تهران: انتشارات صدرا، 1374.

13. معین، محمد؛ فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ ششم، 1363.

14. میرمعزی، سید حسین؛نظام اقتصادی اسلام؛ مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.

15. یوسفی، احمدعلی؛ نظام اقتصاد مقاومتی،قم: نگاه فارسی، 1395.