دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، دی 1398، صفحه 1-275 
نقش سازوکارهای اعمال قرارداد در تمایز میان نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف

صفحه 89-118

اسدالله فرزین‌وش؛ حسن سبحانی؛ سید فرشاد فاطمی اردستانی؛ بهزاد بابازاده خراسانی


میزان کامیابی شبکۀ بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام

صفحه 119-150

محمدرضا مهربان پور؛ سیدعباس موسویان؛ محمدرسول حشمتی


دین‌داری اسلامی و ترجیحات زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی

صفحه 181-211

محمد امین زندی؛ عباس شاکری؛ امرالله امینی؛ سید محمد رضا سید نورانی