دین‌داری اسلامی و ترجیحات زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 مدیر گروه آموزش اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

4 عضو هیئت علمی دانشگاه علمه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر دین‌داری اسلامی بر ترجیحات زمانی فردی است. برای این منظور، از روش آزمایشگاهی که امکان کنترل متغیر­های مداخله‌گر را فراهم می­آورد، استفاده شد. شیوه­ استخراج ترجیحات زمانی فردی، لیست قیمت چندگانه که در آن افراد در معرض انتخاب‌های چندگانه­ پولی قرار می­گیرند، بود. تابع تنزیل مورد استفاده در این پژوهش، به منظور تخمین نرخ تنزیل، تابع هذلولی بود. برازش داده‌ها نشان داد که این نوع تنزیل دارای برازش خوبی است و با پژوهش­های گذشته نیز سازگار است. به منظور سنجش دین‌داری، از پرسشنامه معتبر درون­سو- برون­سو آلپورت و راس و به منظور کنترل متغیر شخصیت از پرسشنامه هگزاکو استفاده شد. افراد مورد آزمایش 120 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه و پیام نور بودند. به منظور سنجش تأثیر دین‌داری بر ترجیحات زمانی از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد، دین‌داری درون­سو، تأثیر منفی و معنادار و دین‌داری برون­سو، تأثیر مثبت اما بی‌‌معنا بر نرخ تنزیل دارد. از بین انواع ابعاد شخصیت، تنها بُعد با وجدان بودن، بر روی نرخ تنزیل تأثیر معنادار دارد. به نظر می­رسد سطح بالاتر دین‌داری درون­سو از طریق افزایش خود‌کنترلی باعث افزایش صبر فرد دین‌دار و به تبع کاهش نرخ تنزیل می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Religiousness and Individual Time Preferences, An Experimental Study

نویسندگان [English]

 • Mohammad Amin Zandi 1
 • abbas shakeri 2
 • Amrollah Amini 3
 • seyyed mohammad reza seyyed nourani 4
1 PhD student of islamic economics at Allameh tabatabaie university
2 Faculty member at Allameh Tabataba University, Faculty of Economics
3 Director of Department of Islamic Economics, Allameh Tabataba'i University
4 Faculty member at allameh tabatabaie universirty
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of Islamic religiousness on individual time preferences. For this purpose, the experimental method, which allows controlling the confounding variables, and, of course, is the most important and valid method for estimating individual time preferences, is used. The method used to derive individual preferences was multiple price list, in which individuals are subject to multiple monetary choices. The discount function for estimation of discount rate, which was used in this study, was hyperbolic function, in this type of function, the discount does not take place at a constant rate, but the discount is reduced by extending the time interval. The fitting of the data using the hyperbolic function showed that this type of discounting has a good fit and is consistent with previous research. In order to assess religiosity, a valid intrinsic-extrinsic questionnaire was used. valid Hexaco questionnaire was used to control the personality variable. The subjects were 120 students from Allameh Tabataba'i and Payam noor University. The least squares regression method was used to measure the effect of religiosity on time preferences. The results of the study showed that intrinsic religiosity had a negative and significant effect on the discount rate, while extrinsic religiosity had a positive, but meaningless, effect on the discount rate. Among all kinds of personality dimensions, only conscientiousness has a significant effect on the discount rate. It seems that the higher level of intrinsic religiosity, through self-control, increases the patience of the religious individual and, consequently, reduces the discount rate. The increase in conscientiousness dimension of the personality, which reflects the tendency to organize time, work regularly, and accuracy in decision making, also reduces the discount rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Experimental Economics
 • Behavioral Economics
 • Economics of Religion
 • Intertemporal Choice
 • Time Preferences
 1. اشکان، مریم و رسول کرد نوقابی؛ «بررسی رابطه دین‌داری (جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی) و هوش هیجانی»؛ مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، س8، ش14، 1388.
 2. خدایاری­فرد، محمد و همکاران؛ مبانی نظری و روش­شناسی مقیاس­های دین‌داری؛ چ۱، تهران: انتشارات آوای نور، 1391.
 3. ریاحی، محمداسماعیل و همکاران؛ «بررسی اثرات دین‌داری و جهت‌گیری دینی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه مازندران»؛ دو فصلنامه علوم اجتماعی، س5، ش1، 1387.
 4. صدیقی، اکرم و همکاران؛ «بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با سازگاری زناشویی زوجین»؛ دین و سلامت، س2، ش1، 1392.
 5. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی؛ ج2 و 10، چ11، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1387.
 6. عابدی جعفری، حسن و همکاران؛ «تبیین الگوی تأثیر دین‌داری درونی بر تصمیم‌گیری اخلاقی در کسب‌وکار»؛ فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، س6، ش2، 1397.
 7. عباسی، مهدی و مسعود جان بزرگی؛ «رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با پایداری هیجانی»؛ روان­شناسی دین، س4، ش11، 1389.
 8. قادری، داود؛ «رابطه جهت­گیری مذهبی و شادکامی سالمندان»؛ مجله سالمندی ایران، س5، ش، 1389، 71-64.
 9. محجوب، مؤذنی؛ «صبر از دیدگاه قرآن»؛ پایگاه تحقیقاتی القرآن، دسترسی 20/5/1397 (http://www.quranstudies.ir).

10. مردانی ولندانی، مریم و همکاران؛ «رابطه نوع‌دوستی با دین‌داری و جهت‌گیری مذهبی»؛ نشریه اخلاق، س5، ش1، 1394.

11. نیکویی، مریم و سوسن سیف؛ «بررسی رابطه دین‌داری با رضایتمندی زناشویی»؛ مجله پژوهش‌های مشاوره (تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره)، س15، ش13، 1384.

 1. Achard, S., & Bullmore, E.; "Efficiency and Cost of Economical Brain Functional Networks"; Plos Computational Biology, 3(2), e17, 2007 (https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.0030017).
 2. Alessi, S. M., & Petry, N. M; "Pathological gambling severity is associated with impulsivity in a delay discounting procedure"; Behavioral Processes, No.64, 2003 (https://doi.org/10.1016/S0376-6357(03)00150-5)
 3. Allcott, H. & Greenstone, M; “Is There an Energy Efficiency Gap ?”; Journal of Economic Perspectives,2012.
 4. Ashton, M. & et.al; “Honesty as the sixth factor of personality: Correlations with Machiavellianism”; primary psychopathy, and social adroitness, European Journal of Personality, No.14, 2000.
 5. Barro, R.J. and McCleary, R.M; “Religion and economic growth across countries”; American Sociological Review, No.68, 2003.
 6. Bartels, D. M., & Urminsky, O; “On Intertemporal Selfishness: How the Perceived Instability of Identity Underlies Impatient Consumption”; Journal of Consumer Research, No.38, 2011 (https://doi.org/10.1086/658339).
 7. Baumeister, R. F & et.al; “The strength model of self-control”; Current directions in psychological science, No.16, 2007.‏
 8. Berns, G. S. & et.al; “Intertemporal choice-toward an integrative framework”; Trends in Cognitive Sciences, No.11, 2007 (https://doi.org/10.1016/j.tics.2007.08.011).
 9. Calluso, C. & et.al; “ Can you change my preferences? Effect of social influence on intertemporal choice behavior”; Behavioural Brain Research, No.330, 2017 (https://doi.org/10.1016/j.bbr.2017.05.001).
 10. Calluso, C. & et.al; “Interindividual variability in functional connectivity as long-term correlate of temporal discounting”; PloS One, 10, 2015 (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0119710).
 11. Carlitz, A. ;Examining the Relationship between Religiosity and Delay-of-Gratification: Differentiating between Organizational and Personal Religiosity; Doctoral dissertation, Ohio University, 2018.‏
 12. Castillo, M. & et.al; “The today and tomorrow of kids : Time preferences and educational outcomes of children”; Journal of Public Economics, No.95, 2011.
 13. Carter, E. C & et.al; “Religious people discount the future less”; Evolution and Human Behavior, No.33, 2012.‏
 14. Chae, B. G. & Zhu, R. J.; “Environmental disorder leads to selfregulatory failure”; Journal of Consumer Research, No.40, 2014 (http://dx.doi.org/10.1086/674547).
 15. Figner, B. & et.al; “Lateral prefrontal cortex and self-control in intertemporal choice”; Nature Neuroscience, No.13, 2010 (https://doi.org/10.1038/nn.2516).
 16. Frederick, S. & et.al; “Time Discounting and Preference : A Critical Review”; Journal of Economic Literature, 2002 (https://doi.org/10.1126/science.151.3712.867-a).
 17. Frederick, S. & et.al; “Time discounting and time preference: A critical review”; Journal of economic literature, No.40, 2002.‏
 18. Freeman, J. B., & Ambady, N.; “MouseTracker: software for studying real-time mental processing using a computer mouse-tracking method”; Behavior Research Methods, No.42, 2010 (https://doi.org/10.3758/BRM.42.1.226).
 19. Friedman, D., & Sunder, S.; Experimental methods: A primer for economists; Cambridge University Press.
 20. Frydman, C., & Camerer, C. F.; “The Psychology and Neuroscience of Financial Decision Making”; Trends in Cognitive Sciences, No.20, 2016 (https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.003).
 21. Gianotti, L. R. R. & et.al; “Why Some People Discount More than Others: Baseline Activation in the Dorsal PFC Mediates the Link between COMT Genotype and Impatient Choice”; Frontiers in Neuroscience, No.6, 2012 (https://doi.org/10.3389/fnins.2012.00054).
 22. Grossbard, C. L., & Mazur, J. E.; “A comparison of delays and ratio requirements in self‐control choice”; Journal of the Experimental Analysis of Behavior, No.45, 1986.‏
 23. Hare, T. A.; “Self-Control in Decision-Making Involves Modulation of the vmPFC Valuation System”; Science, 2013 (https://doi.org/10.1126/science.1168450).
 24. Hoffmann, R.; “The experimental economics of religion”; Journal of Economic surveys, No.27, 2013.‏
 25. Iodice, P. & et.al.; “Fatigue increases the perception of future effort during decision making”; Psychology ofSportand Exercise, 33, 2017 (https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.08.013).
 26. Johnson, A. & et.al.; “Integrating hippocampus and striatum in decision-making”; Current Opinion in Neurobiology, No.17, 2007 (https://doi.org/10.1016/j.conb.2008.01.003).
 27. Jost, J. T., & Banaji, M. R.; “The role of stereotyping in system‐justification and the production of false consciousness”; British journal of social psychology, No.33, 1994.‏
 28. Kay, A. C. & et.al.; “God and the government: testing a compensatory control mechanism for the support of external systems”; Journal of personality and social psychology, No.95, 2008.‏
 29. Kay, A. C. & et.al.; “A functional basis for structure-seeking: Exposure to structure promotes willingness to engage in motivated action”; Journal of Experimental Psychology: General, No.143, 2014.
 30. Kirby, K. N. & et.al; “Heroin addicts have higher discount rates for delayed rewards than non-drug-using controls”; Journal of Experimental Psychology. General Psychology, No.121, 1999.
 31. Laibson, David.; “Golden eggs and hyperbolic discounting”; Quarterly Journal of Economics, No.112, 1997.
 32. Lerner, M. J.; “The belief in a just world”; In The Belief in a just World , 1980.‏
 33. Li, N & et.al; “Resting-State Functional Connectivity Predicts Impulsivity in Economic Decision Making”; Journal of Neuroscience, No.33, 2013 (https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1342-12.2013).
 34. McCleary, R. M., & Barro, R. J.; “Religion and economy”; Journal of Economic perspectives, No.20, 2006.‏
 35. Miller, E. K., & Cohen, J. D.; “An integrative theory of prefrontal cortex function”; Annual Review of Neuroscience, No.24, 2001 (https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.24.1.167).
 36. MacKillop, J. & et.al; “Divergent validity of measures of cognitive distortions, impulsivity, and time perspective in pathological gambling”; Journal of Gambling Studies / Co-Sponsored by the National Council on Problem Gambling and Institute for the Study of Gambling and Commercial Gaming, 22, 2006 (https://doi.org/10.1007/s10899-006-9021-9).
 37. Manning, J. & et.al; “Personality influences temporal discounting preferences: Behavioral and brain evidence”; NeuroImage, No.98, 2014 (https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.04.066).
 38. Mattson, R. E.; “Divergent validity of measures of cognitive distortions, impulsivity, and time perspective in pathological gambling”; Journal of Gambling Studies / Co-Sponsored by the National Council on Problem Gambling and Institute for the Study of Gambling and Commercial Gaming, No.22, 2006 (https://doi.org/10.1007/s10899-006-9021-9).
 39. McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T.; “A five-factor theory of personality”; Handbook of personality: Theory and research, No.2,1999.‏
 40. Meier, S., & Sprenger, C.; “Present-Biased Preferences and Credit Card Borrowing”; American Economic Journal: Applied Economics, No.2, 2010 (https://doi.org/10.1257/app.2.1.193).
 41. O'Donoghue, Ted and Matthew Rabin.; “Doing it now or later”; American Economic Review, No.89, 1999.
 42. Peters, J., & Büchel, C.; “Episodic future thinking reduces reward delay discounting through an enhancement of prefrontal-mediotemporal interactions”; Neuron, No.66, 2010 (https://doi.org/10.1016/j.neuron.2010.03.026).
 43. Peters, J. & et.al; “The neural mechanisms of inter-temporal decision-making: understanding variability”; Trends in Cognitive Sciences, No.15, 2011 (https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.03.002).
 44. Sellitto, M., & et.al; “Myopic Discounting of Future Rewards after Medial Orbitofrontal Damage in Humans”; Journal of Neuroscience, No.30, 2010 (https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2516-10.2010).
 45. Schoenfelder, T. E., & Hantula, D.; “A job with a future ? Delay discounting , magnitude effects and domain independence of utility for career decisions”; Journal of Vocational Behavior, No.62, 2003 (https://doi.org/10.1016/S0001-8791(02)00032-5).
 46. Thornton, J., & et.al; “Divine restraint: An experimental analysis of religious preference and intertemporal discounting”; Journal of Behavioral and Experimental Economics, No.67, 2017.‏
 47. Weatherly, J. N., & Plumm, K. M.; “Delay Discounting as a Function of Intrinsic/Extrinsic Religiousness, Religious Fundamentalism, and Regular Church Attendance”; The Journal of General Psychology, No.139, 2012 (https://doi.org/10.1080/00221309.2012.672937).
 48. Weber, M., The Protestant ethic and the spirit of capitalism; Routledge, 1930.‏
 49. Worthington Jr, & et.al; The Religious Commitment Inventory-10: Development, refinement, and validation of a brief scale for research and counseling; Journal of counseling psychology, No.50, 2003.‏
 50. Zauberman, G., & Urminsky, O.; “Consumer intertemporal preferences”;Current Opinion in Psychology, No.10, 2016 (https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.01.005).
 51. Zuckerman, P.; Atheism: Contemporary numbers and patterns In M. Martin (Ed.), Cambridge companions to philosophy, The Cambridge companion to atheism , Cambridge University Press, 2007.‏‏