شاخص‌های اقتصادی پیشرفت و تعالی شهری با تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان،

چکیده

ازآنجایی‌که هر جامعه‌ای بر مبنای ایدئولوژی و جهان‌بینی خود، روابط منحصربه‌فردی را با فضا، محیط و انسان‌ها برقرار می‌سازد و محیط فیزیکی و اجتماعی هر جامعه تبلور نوع نگاه آن جامعه به جهان هستی می‌باشد و نیز ازآنجایی‌که فرهنگ و سنن خاص هر جامعه، پذیرای الگوهایی متناسب با آن جامعه بوده و بعضی از الگوها را رد می‌کند، ارائه الگوی واحد و جهانی برای توسعه، قطعاً اجرایی نخواهد بود؛ بنابراین برای برنامه‌ریزی توسعه شهری نیاز است با بررسی شاخص‌های توسعه جهانی و تطبیق و تنظیم آن با ایدئولوژی و نیز فرهنگ بومی هر جامعه، شاخص‌های توسعه شهری مجدداً تعریف و طراحی شده و الگوی توسعه مخصوص آن جامعه به دست آید.
در پژوهش حاضر، ابتدا داده‌ها از بین مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی توسعه شهرهای جهانی و متون و مقالات مربوط به شهرهای اسلامی ایرانی استخراج گردید و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی با تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی، به همراه زیرشاخص‌های آنها به دست آمد. پس از آن، جهت تعیین درجه اهمیت شاخص‌ها در رویکرد ایرانی اسلامی، شاخص‌ها از طریق روش AHP اولویت‌بندی گردید. شاخص‌های به‌دست‌آمده به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: عدالت اقتصادی، سلامت اقتصادی، فرهنگ کار و اشتغال، تولید، رفاه عمومی، الگوی مصرف، گسترش آبادانی (خدمات و تأسیسات)، وضعیت مالی شهر، مالکیت، وضعیت مسکن که هرکدام با زیرشاخص‌هایی که شناسایی و اولویت‌بندی شده‌اند، سنجیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and redefining the Economic Indicators of Urban Advancement and Excellence Based on The Islamic Iranian Model

نویسندگان [English]

 • Bentolhoda Yazdanbakhsh 1
 • Jamal Mohammadi 2
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography Science and Planning, University of Isfahan, Isfahan
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography Science and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Since any society establishes unique relationships with space, environment and humans based on its ideology and worldview, and the physical and social environment of each society demonstrates the kind of look of that society to the universe; and since the specific culture and traditions of each society embrace specific patterns and reject some patterns, providing a single and universal pattern for development will certainly not be feasible. So to plan urban development, it is necessary to redefine and design the indicators of urban development by examining the indicators of global development, and adapting it to the ideology as well as the native culture of any society, and obtain the special pattern of community development.
In this study, to explain economic indicators of urban advancement and excellence based on the Iranian Islamic model, at first, data were extracted from the most important economic indicators of urban development texts and articles related to Iranian Islamic cities. Then, by use of content analysis method, the most important economic indicators emphasizing the Iranian Islamic model were developed with their sub indicators. Subsequently, indicators were prioritized by AHP method to determine the importance of indices in the Iranian Islamic approach. Indicators in priority order are economic justice, economic health, work and employment culture, production, general welfare, pattern of consumption, expansion of development (services and facilities), city financial condition, ownership, housing situation, each are mesured with the sub indicators which are identified and prioritized
Keywords: Urban Development Indicators, Urban Advancement and Excellence, Islamic Iranian model, Economic Indicators

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Development Indicators
 • Urban Advancement and Excellence
 • Islamic Iranian model
 • Economic Indicators
 1. آسیابانی، ناصر و علیرضا کرباسی؛ «نقش اقتصاد تعاونی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت: مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.
 2. ابطحى، سیدحسین و راحله منتظر؛ «مفهوم‌شناسى تعاریف و اصطلاحات الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، منشأ علمى، فلسفى و دینى آنها»؛ نقشه راه تدوین و طراحى، الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1391.
 3. احدنژاد روشتی، محسن و سیداحمد حسینی؛ «ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات و پراکنش افقی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چندزمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی، (نمونة موردی: شهر تبریز در مقطع زمانی 1363- 1389)»؛ مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، س2، ش4، 1390.
 4. ارشدی، وحید؛ «مطالعه تطبیقی میان برخی از الگوهای توسعه متعارف در خصوص دو مفهوم شاخص‌های تعامل مناسب (کارآمدی، هماهنگی و تداوم) و بردارهای تعاملاتی»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت: مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.
 5. اکبری، مرتضی و فریدون رضائی؛ «واکاوی شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری»؛ فصلنامه علمی پژوهشی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، س3، ش5، 1394.
 6. ایمان، محمدتقی و احمد کلاته ساداتی؛ «معرفی و ارزیابی مدل‌هایی از توسعه نزد اندیشمندان مسلمان»؛ مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت، ج1، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1393.
 7. بنیانیان، حسن؛ «سیاست راهبردی برای پیشرفت فرهنگی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی»؛ مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت، ج5، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1393.
 8. پالیزدار، یحیی، مریم سعیدی‌فر و فرامرز سهرابی؛ «نقش بلوغ اجتماعی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت:مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.
 9. تابان، محمد، احسان نامدار جویمی و محبت زهره بخش دزفولی؛ «دیدمانی نوین در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت»؛ مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1393.

10. جمالی‌نژاد، مهدی و سیدمحمدرضا طلاکش؛ «تدوین اصول و مبانی اسلامی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای بر اساس مبانی مکتب فلسفی اصفهان با رویکرد پیشرفت و کاربردگرایی با توجه به شرایط موجود کشور»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت: مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

11. جهانبخش، عباس؛ «بنیان‌ها و مفاهیم نظری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت:مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392(الف).

12. ________؛ «سکونت، مالکیت و عدالت شهری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت: مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392(ب).

13. حاتمی‌نژاد، حسین و امین فرجی ملایی؛ «امکان‌سنجی اجرای طرح‌های استراتژی توسعه شهری (CDS) در ایران»؛ مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، س2، ش8، 1390.

14. حکمت‌نیا، حسن و ژینوس انصاری؛ «برنامه‌ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه پایدار»؛ پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ش79، 1391.

15. حنفی‌زاده، پیام و محمد محرابیون محمدی؛ «طراحی سیستم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: یک رویکرد سیستمی نرم»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت: مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

16. خسروپناه، عبدالحسین و عباداله بانشی؛ «تأملی بر مبانی نظریه‌پردازی غرب و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ضرورت آن در حوزه رهبری سازمانی»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت:مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج1، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

17. خوشبخت، حسین و راحیل خوشبخت؛ «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: هویت دانشجویان و الزامات آن»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت: مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

18. ذوعلم، علی؛ «پیشرفت حکمت‌بنیان و مدل مفهومی مؤلفه‌های آن»؛ مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت، ج3، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1393.

19. رهنما، محمدرحیم، مرتضی غلامزاده خادر و وحید جعفری سیدآباد؛ «تحلیل جایگاه شاخص‌های راهبرد توسعه شهری (CDS) در شهر چناران»؛ نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، س12، ش26، 1391.

20. ستاری ساربانقلی، حسن و محمدباقر ولی‌زاده اوغانی؛ «الگوپذیری و پیشرفت طراحی معماری مسکن معاصر با بهره‌گیری از نمود تجلی سنت‌های حسنه پیامبر اسلام حضرت محمد6 در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت:مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

21. سجادیان، ناهید و دیگران؛ «بررسی تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی بر ساخت کالبدی شهرهای ایران»؛ مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت، ج3، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1393.

22. سعدآبادی، علی‌اصغر و شبنم نوروزی کهرایی؛ «رصد مؤلفه‌های ناظر بر پیشرفت جامعه در صحیفه نور امام خمینی; با رویکرد فازی»؛ مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت، ج3، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1393.

23. سلیمی‌فر، مصطفی؛ «مقدمه‌ای بر الگوی توسعه اسلامی ایرانی»؛ کتاب نخستین نشست اندیشه‌های راهبردى الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1389.

24. سلیمی‌فر، مصطفی و سیدمحمدموسی مطلبی؛ «جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت: مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج1، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

25. سیدنورانی، سیدمحمدرضا و سیداحسان خاندوزی؛ «معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی از منظر اسلامی در ایران»؛ فصلنامه مجلس و راهبرد، س23، ش85، 1395.

26. سیدی‌نیا، سیداکبر؛ «مصرف و مصرف‌گرایی از منظر اسلام و جامعه‌شناسی اقتصادی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س9، ش34، 1388.

27. صادق‌پور، محمدجعفر و سلمان بابایی گواری؛ «عوامل و موانع پیشرفت در کلام امام حسین7»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت: مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

28. صادقی شاهدانی، مهدی و حسین محسنی؛ «واکاوی مفهوم و جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1393.

29. صادقی امینی، محسن، اکبر میرسپاه و زهرا فقیه ایمانی؛ «تحلیل تطبیقی نابرابری اجتماعی در نظریات جامعه‌شناختی غرب و نظریة اسلام»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت: مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج1، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

30. طاهرزاده، اصغر؛ انقلاب اسلامی، بازگشت به عهد قدسی؛ اصفهان: لُب‌المیزان، 1388.

31. عادل‌ مهربان، مرضیه؛ مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش؛ اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، 1395.

32. علی‌اکبری، حسن؛ «تأملى بر چیستى الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، نقشه راه تدوین و طراحى»؛ الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، ج1، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1391.

33. غیاثوند، احمد؛ «الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی؛ در گرو رابطه دوسویه دین با توسعه»؛ مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت، ج1، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1393.

34. فاتح راد، مهدی و محسن رفیعیان؛ «شهر اسلامی ایرانی؛ طرحی برای شهر آینده، نقشه راه تدوین و طراحى»؛ مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ج14، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1394.

35. فاضل‌نیا، غریب؛ «تبیین و واکاوی مهم‌ترین معرف‌ها، شاخص‌ها و مؤلفه‌های سازه فرهنگی ساخت نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت، ج5، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1393.

36. فاطمی امین، سیدرضا؛ «منشور پروژه طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت:مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

37. فراتی، عبدالوهاب؛ «جامعه مطلوب قرآنی (بررسی آراء استاد محمدرضا حکیمی دربارۀ سرشت و مختصات مدنیت قرآنی)»؛ مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ج1، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1394.

38. فرخ‌زاد، محمد، مصطفی دهداری و ابراهیم معمری؛ «تحلیل روند توسعه‌یافتگی و نابرابری‌های ناحیه‌ای با استفاده از تکنیک‌های کمی»؛ مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:الگوی پایه پیشرفت، ج9، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1395.

39. فرهودی، رحمت‌الله، محمدتقی رهنمایی و ایرج تیموری؛ «سنجش توسعه پایدار محله‌های شهری با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 17 شهرداری تهران)»؛ پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ش77، 1390.

40. قدردان قراملکی، محمدحسن؛ «مبانی کلامی پیشرفت»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت: مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج1، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

41. قربی، سیدمحمدجواد؛ «بایسته‌های فرهنگی پیشرفت؛ بررسی الزامات فرهنگی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت:مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

42. قزلسفلی، محمدتقی و سمیه فرخی؛ «مؤلفه‌های ایرانی ـ اسلامی عدالت در عصر جهانی»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت: مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج1، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

43. محمدزاده، یوسف و علی صابری؛ «اقتصاد مقاومتی، الگوی ایرانی ـ اسلامی توسعه اقتصادی»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

44. محمدی‌نژاد، قربانعلی؛ «تشریح عرصه‌ها و تبیین مشخصه‌های اصلی نظام‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت، ج3، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1393.

45. مصباحى‌مقدم، غلامرضا؛ «گامى به سوى تدوین الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت»؛ نخستین نشست اندیشه‌هاى راهبردى الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1389.

46. ملکی، سعید و صفیه دامن باغ؛ «ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخص‌های اجتماعی، کالبدی و خدمات شهری (مطالعه موردی: مناطق هشتگانه شهر اهواز)»؛ فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری، س1، ش3، 1392.

47. نصیری، مهدی؛ «بررسی جامعه‌شناختی شاخص‌های پیشرفت و توسعه در جامعه اسلامی ایرانی»؛ مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت، ج1، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1393.

48. نقی‌زاده، محمد؛ «اندیشه اسلامی، فرهنگ ایرانی و توسعه پایدار»؛ ماهنامه دانش نما، س21، ش213-214، 1391.

49. وکیلی، سعید؛ «هندسه طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت دفاعی»؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت: مفاهیم، مبانى و ارکان پیشرفت، ج2، تهران: مرکز الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، 1392.

 1. Canadian International Development Agency; “Indicators for Sustainability: How cities are monitoring and evaluating their success”; Canada, 2012.
 2. Charles Cohen, Matthew; Aligning Public Participation Processes in Urban Development Projects to the Local Context”; Arizona State University, 2015.
 3. Environment Science for Environment Policy; “Indicators for Sustainable Cities, European Union”; Issue 12, 2015.
 4. Huang, Shu-Li; Yeh, Chia-Tsung; W. Budd, William & Chen, Li-Ling; “A Sensitivity Model (SM) approach to analyze urban development in Taiwan based on sustainability indicators”; Environmental Impact Assessment Review, No.29, 2009.
 5. Jabareen, Yosef Rafeq; “Sustainable Urban Forms, Their Typologies, Models, and Concepts”; Journal of Planning Education and Research, No.26, 2006.
 6. Jianfeng, Liu; Xiaotong, Zhang and Jianqing, He; “Urban Sustainable Development: Measuring Capacity Outweighs Measuring Development Level”; The Special Committee for Human Settlements (SCHS) of Chinese Society for Sustainable Development, 2009.
 7. Li, Feng, Liu; Xusheng; Dan, Hua; Wanga, Rusong; Yanga, Wenrui; Li, Dong & Zhaoa, Dan; “Measurement indicators and an evaluation approach for assessing urban sustainable development: A case study for China’s Jining City”; Landscape and Urban Planning, No.90, 2009.
 8. Lynch, Amy J., Anderson & et al; “Sustainable Urban Development Indicators for The United States”; Report to the Office of International and Philanthropic Innovation, Office of Policy Development and Research, U.S. Department of Housing and Urban Development, 2011.
 9. Malpezzi, Stephen and K. Mayo, Stephen; “Housing and Urban Development Indicators: A good Idea Whose Time Has Returned”; Real State Economics, V.25, 2011.
 10. Ninga, Chai and Oh Dong, Hoonb; “Sustainable development strategy of tourism resources offered by regional advantage: Exploring the feasibility of developing an ‘exotic culture”; resource for Weihai City of China, Procedia Engineering, No.21, 2011.
 11. Salit, Chakma; Dhaka Megacity (Geospatial Perspectives on Urbanisation, Environment and Health); chapter 8: Analysis of Urban Development Suitability, Springer Netherlands, 2014.
 12. Satu Elo, Maria Kääriäinen, Outi Kanste, Tarja Pölkki, Kati Utriainen, Helvi Kyngäs; Qualitative Content Analysis: A Focus on Trustworthiness; Sage Open, Volume:4 issue:1, 2014.
 13. United Nations; “Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies”; Third Edition, New York: United Nations publication, 2007.