تأثیر دین‌داری بر نابرابری درآمد و اندازه دولت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

چکیده

در مورد اعتقادات دینی و توزیع درآمد در کشورهای معتقددو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است مردم فقط مالیات شرعی را می‌پردازند و اتکای به دولت کم و توزیع نابرابر است. در دیدگاه دوم توزیع برابرتر است، زیرا نه‌تنها دولت با سیاست‌های مالی بلکه مردم نیز با پرداخت مالیات شرعیبه فقرا توزیع را متعادل می‌کنند. پژوهش پیش رو با هدف درک ارتباط اعتقادات دینی، اندازه دولت و توزیع درآمد، متغیر «اعتقاد به زندگی پس از مرگ» را از طریق پرداخت مالیات شرعی اندازه‌گیری و به عنوان متغیر مستقل و پیروان سایر ادیان مانند یهود و مسیحرا به عنوان متغیر کنترلی در تحلیل اقتصادسنجی رگرسیون‌برداری خود‌توضیح با وقفه گستردهطی دوره زمانی 1353-1396 بررسی می‌نماید. بر اساس یافته‌ها، دین‌داری بر اندازه دولت و نابرابری درآمد در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر منفی و بر نرخ مالیات در کوتاه‌مدت تأثیر مثبت و در بلندمدت تأثیر منفی دارد.دموکراسی بر نابرابری درآمدی تأثیر منفی و اندازه بخش خصوصی بر بار مالیاتی، تأثیر مثبت دارد. پیروان اسلام بر مخارج دولت و پرداخت‌های انتقالی تأثیری مثبت دارند؛ درحالی‌که بر نابرابری درآمدی و بار مالیاتی در بلندمدت اثر منفی دارد، پیروان یهود بر نابرابری درآمد اثر منفی و بر پرداخت‌های انتقالی و بار مالیاتی تأثیر مثبت دارد. در نهایت رابطه بلندمدت و رابطه منفی میان پیروان سایر ادیان و نابرابری درآمد و رابطه مثبت میان پیروان سایر ادیان با بار مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Religiousness on Inequality of Income and Size of Government in Iran

نویسندگان [English]

 • parvaneh kamali dehkordi 1
 • Fereshteh abdelahi 2
 • abdollkhalegh ghobaysgawwi 2
1 Faculty member of Payam Noor University of Economics
2 Master of Planning and Economic Development
چکیده [English]

There are two views on religious beliefs and income distribution. The first view is that People only pay religious taxes and do not pay legal taxes and income distribution is unequal distribution. The second view, distribution is more equitable because not only through fiscal policies made by the government, but also by paying religious taxes by the people, distribution system gets balanced.
 Here, to understand the relationship between religious beliefs, government size, and income distribution, the resurrection belief variable,   , Can be followed as an independent variable by paying religious taxes that express charity. followers of other religions have also been used as a control variable in the analysis of ARDL economics over the period 1353-1396.
Based on the findings:
In the short and long run , religiosity has a negative effect on government size and income inequality, and it has a positive effect in  the short run and negative   effect in long run on  tax rates.
Democracy has negative impact on income inequality, and private sector size has positive impact on tax burden.
Followers of Islam have had a positive impact on government spending and transitional payments, while having a negative impact on income inequality and tax burden in long run.
Jewish followers have a negative effect on income inequality and a positive effect on transitional and tax burden.
In the long run, there is a negative relationship between followers of other religions and income inequality and a positive relationship between followers of other religions and tax burdens.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religion
 • Voluntary contributions
 • Taxes
 • Redistribution
 • Religiosity
 • Income inequality
 1. توسلی، محمد؛ زکات و اثر آن بر رشد و توسعۀ اقتصادی؛ تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1386.
 2. جیحون تبار، فوزیه؛ «آزمون تجربی توهم بدهی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت ARDL»؛ مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، ش20، 1395.
 3. عزتی، مرتضی و دیگران؛ «اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران»؛ فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، ش2، 1395.
 4. فرازمند، حسن و اسماعیل بهاروند احمدی؛ «بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی در استان لرستان»؛ فصلنامه تخصصی مالیات، ش3، 1387.
  1. Alam I, Rahim Q.; “Determinants of capital flight: An econometric case study of Bangladesh”; International Review of Applied Economics, 2003.
  2. Azzi, C, Ehrenberg, R.; “Household allocation of time and church attendance”; Journal of Political Economy, 1975.
  3. Banerjee A, & et al.; “Co-integration, error correction, and the econometric analysis of non-stationary data”; OUP Catalogue, 1993.
  4. Bryan Gharad T & et al.; “Randomizing Religion: The Impact of Protestant Evangelism on Economic Outcomes”; National Bureau of Economic Research, No. w24278, 2018.
  5. Campante F, David Y-D.; “Does religion affect economic growth and happiness? Evidence from Ramadan”;the Quarterly Journal of Economics, 130-2, 2015.
  6. Gockel GL; “Income and religious affiliation: a regression analysis”; Am J Sociol, NO. 74,1969.
  7. Elgin C & et al.; “Religion, income inequality, and the size of the government”; Economic Modelling, NO 30, 2013. URL https://ssrn.com/abstract=1679283
  8. Girard, Victoire; “Quel rôle pour les inégalités dans les conflits? Étude du cas des conflits religieux en Inde”;Revue d'économie politique, vol. 127, issue 1, 2017.
  9. Holcombe, Randall G.; “Public Sector Economics”; Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006.
  10. Herberg W; “Protestant-Catholic-Jew: an essay in American religious sociology”;University of Chicago Press, Chicago, 1983.
  11. Kirchmaier I & et al.; “Religion, moral attitudes and economic behavior”; Journal of Economic Behavior & Organization, NO.148, 2018.
  12. Meltzer A, S. F. Richard; “A Rational Theory of the Size of Government”; The Journal of Political Economy, NO.5, 1981.
  13. Michalopoulos, S & et al.; “Islam, inequality and pre-industrial comparative development”; Journal of Development Economics, NO.120 ,2016.
  14. Narayan H & et al.; “Estimating income and price elasticities of imports for Fiji in a cointegration framework”; Economic Modelling, NO.2, 2005.
  15. Sequeira, T& et al.; “Income and religion: a heterogeneous panel data analysis”; Review of Social Economy, NO.75, 2017.
  16. Weber M; “The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by Talcott Parsons”; Free Press, New York, (1905[1958]).
  17. Weber M; “The protest ethics and the spirit of capitalism”; Harvard University Press, Cambridge, 1930.
  18. Weber M; “The protestant ethic and the spirit of capitalism: and other writings”; Penguin Press, London, 2002.