تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری در راستای اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب پیوستن به معاهدات بین‌المللی می‌تواند در کوتاه‌مدت برای کشورهای عضو خصوصاً در حوزه منافع اقتصادی محدودیت‌هایی به دنبال داشته باشد؛ ولی در بلندمدت به سود این کشورها خواهد بود. تجربیات حاصل از پیوستن کشورهای درحال‌توسعه به معاهدات بین‌المللی در حوزه حقوق مالکیت فکری و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت، نشان‌دهنده آن است که بهره‌مندی از منافع حاصل از این امر بسیار بیشتر از تنگناها و محدودیت‌های اولیه ناشی از الحاق و عضویت است. از سوی دیگر کشور ما به دلیل اعمال سیاست‌های خصمانه، در طول دهه‌های اخیر در تنگناهای اقتصادی قرارگرفته و قدرت‌های مذکور علاوه بر ایجاد موانع عدیده در عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، با اعمال تحریم‌های ظالمانه، به اعمال فشار پرداخته‌اند. برای برون‌رفت از این وضعیت خصمانه و اتکای به توانمندی‌های خود و در ادامه سیاست­های اصولی تغییر اقتصاد تک‌محصولی متکی به نفت، رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی دیدگاه جدیدی را مطرح نموده و در اجرای این سیاست ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی نقش تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری را در تحقق اقتصاد مقاومتی با رسیدن به نتایج ملموس و قانونی چون مدیریت مراکز مدیریت جمعی،  بورس ایده و عنایت به بحث نوآوری مانند استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The establish of a national reference authority for the protection of intellectual property rights in the realization of a resilient economy

نویسندگان [English]

 • mohammadjavad heydariandolatabadi 1
 • rasoul mazaheri kuhanestani 2
1 law department U.Isfahan
2 law department u.isfahan
چکیده [English]

Protection of intellectual property rights in terms of joining international treaties can have limitations in short term for member states, especially in economic interest, but will in the long run be beneficial to these countries. Experience gained from accession of developing countries to international intellectual property rights treaties as well as membership of World Trade Organization shows that benefits derived from this are far greater than basic constraints and constraints of accession and membership. On other hand, our country has faced economic challenges due to hostile policies of US colonial governments over past decades, and these powers have, in addition to creating barriers to membership in World Trade Organization, have imposed cruel sanctions on our country. In order to get out of this hostile situation and rely on its capabilities, and in course of policy-based changes in single-oil economy based on oil, Supreme Leader in recent years has put forward a new perspective on issue of resilient economy. In implementing this policy, the elements of governance, especially state They have taken action on their agenda. This paper examines role of the formation of a national reference to intellectual property rights in realization of a resilient economy through an analytical-descriptive approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National reference
 • Intellectual property rights
 • Resistance economy
 • Sanctions
 • Patents
 • Copyrights
 1. اظهری، سیده ارمغان؛ «زیرساخت‌های حقوقی مناسب جهت توانمندسازی کسب‌وکارهای خرد و متوسط»؛ مجله مطالعات علوم سیاسی حقوق و فقه، دوره3، ش1، 1396.
 2. امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد و سید زکریا محمودی رجاء: «تجزیه‌وتحلیل جایگاه اقتصاد مقاومتی در تحقق گفتمان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و چشم‌انداز افق 1404»؛فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، ش33، 1394.
 3. انصاری، باقر؛ حقوقرسانه، تهران:  سمت، چ۴ ، 1392.
 4. توحیدفام، محمد؛ موانعتوسعهفرهنگیدرایران؛ تهران: انتشارات مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1380.
 5. توحیدی، احمدرضا و مریم فروتن؛ «استراتژی اثر تقویتی نظام حقوق مالکیت فکری بر اقتصاد مقاومتی»؛ اولین کنفرانس حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، 1394.
 6. توکلی، محمدجواد و امید ایزانلو؛ «رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیب‌شناسی اقتصادی»؛ فصلنامه امید اقتصاد: پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی، ش2، 1395.
 7. چوب‌دار، قباد؛ بررسی عوامل مؤثر بر صادرات فنی و مهندسی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1396.
 8. حجازی‌نیا، رؤیا؛ «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی»؛ مجله رشدفناوری، ش12، 1392.
 9. حیدری، منصور و سیدمحمدجواد قربی؛ «پژوهشی در معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی»؛ مجله سیاست دفاعی، ش97، 1395.

10. خالوباقری، مهدیه و همکاران؛ «ابزاری راهبردی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی»؛ همایش ملینقشسبکزندگیدر اقتصادمقاومتی، جهاد دانشگاهی، 1392.

11. خانی، ریحانه و زهرا نصراللهی؛ «بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و توسعه (کشورهای منتخب درحال‌توسعه توسعه‌یافته)»؛ فصلنامه  سیاست‌گذاریپیشرفتاقتصادی دانشگاهالزهرا، ش۶، 1391.

12. خداپرست مشهدی، مهدی و همکاران؛ «تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی»؛ فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره6، ش۴، 1388.

13. رنجبر اردکانی، علیرضا؛ «موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران»؛ فصلنامه رهیافت، ش39، 1396.

14. روحی علیایی، فهیمه؛ «حقوق مالکیت معنوی و توسعه اقتصادی»؛ مجلّهبورس، ش112و113، 1393.

15. رهروانی، حسین و موسی خوش‌کلام خسروشاهی؛ «اقتصاد مقاومتی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با رویکردهای خصمانه آمریکا و عربستان سعودی در بازار نفت»؛ فصلنامهسیاست‌هایمالیواقتصادی، ش4، 1395.

16. سمیعی‌نسب، مصطفی؛ «دیپلماسی اقتصادی؛ راهبرد مقابله با تحریم‌های اقتصادی در منظومه اقتصاد مقاومتی»؛ فصلنامه آفاق امنیت، ش25، 1393.

17. شاسبی‌نیا، ندا و کمرالدین بدری ویچ؛ «نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در نوآوری کشورهای درحال‌توسعه»؛ فصلنامهتخصصیپارک‌هاومراکزرشد، ش30، 1391.

18. صادقی، محسن؛ «اصول سیاست‌گذاری حقوق مالکیت فکری برای تأمین نیازهای  توسعه‌ مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی»؛ فصلنامه تخصصی دین و قانون، ش7، 1394.

19. صفایی، سیدحسین؛ دورهمقدماتیحقوقمدنی، اشخاصواموال؛ تهران: انتشارات میزان، 1382.

20. طباطبایی، سیدعلی؛ «بایسته‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی ‌شدن»؛ فصلنامه مطالعات سیاسی، ش5، 1388.

21. عباس‌زاده، سیدابوالفضل و همکاران؛ «نقش مالکیت فکری در اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار عملیاتی»؛ اولین کنفرانس ملی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، مشهد، 1394.

22. فاضلی، محمد؛راهبردهایعلمیتوسعهفرهنگی؛ تهران: انتشارات معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.

23. فتحی‌زاده، امیرهوشنگ و همکاران؛ «حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب تعاملات بین بخشی»؛ پژوهشنامه بازرگانی، ش64، 1391.

24. معمارنژاد، عباس؛ «اقتصاد دانش‌بنیان»؛ فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، ش1، 1384.

25. مهدوی، ابوالقاسم و سجاد برخورداری؛ «حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مورد ایران)»؛ فصلنامه دانش و توسعه، ش4، 1387.

26. میرمعزی، سیدحسین؛ «اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ش47، 1391.

27. ناظمان، حمید و فروع اسلامی؛ «اقتصاد دانشی هند: الگویی برای توسعه پایدار در ایران»؛ فصلنامۀمطالعاتشبه‌قاره، ش۲، 1389.

28. نبی‌زاده، انسیه؛ «رابطه حقوق مالکیت معنوی و توسعه»؛ مجله حقوقی دانشگاه اصفهان، دوره5، ش۶، 1397.

 1. Anderson Terry L. and Pamela Snyder; Free Market Environmentalism; Washington DC, 1997.
 2. Barbara Cochrane Alexander;lack of Access to Hiv/Aids Drugs;  in the advocate august,2001.
 3. High Commissioner for Human Rights; Developing Countries: is there a violation of the international human right to health;  8hum.rts. Brief12.
 4. Drahos, Peter; A Philosophy of intellectual property; Ashgate, England, 2015.
 5. Eicher, T. & C. Garsia – Penalosa; Endogenous Strength of Intellectual Property Rights: Implications for Economic Development and Growth;European Economic Review 52(2): 237-258. 2002
 6. Gian, carlo Moschini; intellectual property rights and the world trade organization and prospects; Center for Agricultural and Rural, 2005.
 7. Ghalei, F.; "Determining an Index to Evaluate the Resistance of the Iranian Economy"; International Journal of ResistiveEconomics, 4(1), 48-65. 2016.
 8. Hughes Communications; the philosophy of intellectual property,International Property Rights Index; hughes , 2007
 9. L. Cordina, G., Farrugia, N., & Vella; SConceptualizing and Measuring Economic Resilience. Building the Economic  Resilience of Small States; Malta: Islands and Small States Institute of the University of Malta and London: Commonwealth Secretariat. 2006.
 10. Lino Briguglio and et.al; Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements; UNU World Institute for Development Economics Research  Research Paper No. 2008/55, May 2008.
 11. Monsef, A, & Sameti, M & Mojahednia,M.; "The Effect of Intellectual Property Rights and Information and Communication Technology on Human Development Index in Developing Countries During 2005-2010"; Australian Journal of Business and Management Research, 1(9), 105-112. 2011.
 12. Tregarthen, Timothy and Rittenberg; "Economics", Libbywipo ,law use intellectual property hand book;New York ,Briguglio,  2003.